Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Panorama Polska

Wstęp 1
Rozdział 1. Motywowanie pracowników  w przedsiębiorstwie. 3
1.1. Pojęcie motywacji. 3
1.2. Teorie motywacji. 5
1.2.1. Teorie treści. 6
1.2.2. Teorie procesu. 10
1.2.3. Teoria wzmocnienia. 14
1.3. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji. 15
Rozdział 2. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia. 27
2.1. Kształtowanie płacy zasadniczej. 27
2.2. Premia jako instrument motywowania. 30
2.2.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka. 31
2.2.2. Warunki skutecznego premiowania. 34
2.3. Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia. 35
2.4. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac. 38
2.5. Brak reakcji na zachęty płacowe. 40
2.6. Zwiększenie skuteczności wynagradzania. 43
Rozdział 3. Analiza systemu  wynagrodzeń przedsiębiorstwa Panorama Polska 45
3.1. Charakterystyka firmy 45
3.2. Przedstawiciele handlowi przedsiębiorstwa 48
3.3. Sposoby wynagradzania pracowników działu handlowego 54
Zakończenie 63
Bibliografia 64