Motywowanie pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. TEORIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 5
1.1. Składniki przedsiębiorstwa 5
1.2. Elementy polityki kadrowej i podstawy prawne stosunków pracy 7
1.2.1. Podstawy prawne stosunków pracy 7
1.2.2. Dobór zawodowy pracowników 9
1.2.3. Etyka w zarządzaniu 10
1.2.4. Kultura organizacyjna i jej znaczenie w zarządzaniu 12
1.3. Proces organizowania pracy (praca indywidualna, grupowa, zespołowa) 14
1.4. Stosunki społeczne w pracy 16
1.4.1. Komunikacja społeczna 16
1.4.2. Konflikty w pracy 18
1.4.3. Objawy patologii społecznej 20
1.5. Organizacja pracy zespołowej i warunki efektywności działania zespołów pracowniczych 22

ROZDZIAŁ II. ISTOTA MOTYWOWANIA 26
2.1. Pojęcie motywacji i motywowania 26
2.2. Proces motywacyjny 31
2.3. Środki motywacyjne 36
2.4. Modele motywacji 38
2.5. Wybrane teorie motywacji 41

ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI MOTYWACJI I NARZĘDZIA MOTYWACJI 48
3.1. Motywowanie materialne 48
3.1.1. Składniki wynagrodzenia 48
3.1.2. Płaca zasadnicza 57
3.1.3. Premiowanie 58
3.1.4. Nagrody 60
3.2. Motywowanie niematerialne 62

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA CZYNNIKÓW MOTYWACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY X 70
4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa X 70
4.2. Metoda badania 74
4.3. Cel badania 75
4.4. Wyniki badań 76
4.5. Wpływ i efektywność nowoczesnych metod motywowania na zarządzanie badanym przedsiębiorstwem 88

ZAKOŃCZENIE 91
SPIS TABEL 93
SPIS WYKRESÓW 94
SPIS RYSUNKÓW 95
BIBLIOGRAFIA 96
ANEKS 101