Narzędzia rachunkowości zarządczej

Celem pracy jest  krótka prezentacja systemu rachunkowości zarządczej przez pryzmat aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i zasad rachunkowości, jak i próba wykorzystania tych narzędzi w przedsiębiorstwie działającym w warunkach rynkowych. Przedmiotem rozważań jest tutaj kilka kluczowych metod wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej jako narzędzia analityczne, oraz implementacja tych metod w spółce prawa handlowego prowadzącej rachunkowość pełną i sporządzającej sprawozdania finansowe według opisanych zasad.

Wstęp

Rozdział 1. Istota i funkcje rachunkowości zarządczej
1.1. Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu jednostką gospodarczą
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości zarządczej
1.3. Narzędzia rachunkowości zarządczej
1.4. System informacji rachunkowości

Rozdział 2. Charakterystyka działalności Spółki X w otoczeniu rynkowym
2.1. Analiza rynku hodowli zbóż
2.2. Organizacja i struktura spółki
2.3. Charakter działalności i obsługiwanego rynku
2.4. Zadania controllingu w zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Koncepcja wykorzystania wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie
3.1. Istota i rodzaje decyzji krótkoterminowych
3.2. Krótkookresowy rachunek kosztów bezpośrednich
3.3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
3.4. Analiza bieżącej sytuacji finansowej
3.4.1. Sytuacja przemysłu nasiennego w Polsce
3.4.2. Analiza poziomu kosztów działalności przedsiębiorstwa
3.4.3. Analiza rentowności w oparciu o rachunek wyników
3.4.4. Analiza płynności finansowej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów