Motywowanie pracowników na przykładzie Classen – Pol

Wstęp 2

Rozdział 1. Kierowanie ludźmi w organizacji gospodarczej 4
1.1. Pojęcie, cele i znaczenie zarządzania kadrami 4
1.2. Motywacja i motywowanie- zakres pojęciowy 7
1.3. Pobudzanie motywacji 12
1.4. Modele motywowania 15

Rozdział 2. Charakterystyka firmy Classen-Pol SA 24
2.1. Cele i zakres działalności 24
2.2. Struktura organizacyjna 28
2.3. Otoczenie firmy 30
2.4. Identyfikacja i analiza stanu istniejącego w zakresie motywowania pracowników (diagnoza dotycząca motywowania pracowników) 34

Rozdział 3. Badania empiryczne 48
3.1. Wybór metod, technik i narzędzi badawczych 48
3.2. Charakterystyka respondentów 55
3.3. Przedstawienie (interpretacja) wyników badań 57
3.4. Sformułowanie wniosków 65

Rozdział 4. Doskonalenie systemu motywowania pracowników (usprawnienie) 69
4.1. Cele systemu 69
4.2. Elementy systemu 72
4.3. Funkcjonowanie systemu 78
4.4. Otoczenie systemu 83

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis wykresów 93
Spis rysunków 94
Załącznik 95
1. Arkusz wyceny kompetencji pracownika w Classen – Pol SA 95
2. Struktura organizacyjna Classen – Pol SA 96
3. Kwestionariusz ankiety 97