Motywacyjna rola wynagrodzenia za pracę nauczycieli

Wstęp 2

Rozdział I. Znaczenie i rola motywacji 3
1.1. Pojęcie i istota motywacji 3
1.2. Teoria wzmocnienia B.F. Skinnera 5
1.3. Teoria sprawiedliwości S. Adamsa 8
1.4. Hierarchia potrzeb A. Maslowa 10

Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 13
2.1. Płaca i jej funkcje 13
2.2. Kształtowanie płacy zasadniczej 14
2.3. Formy płac 14
2.4. Premia jako instrument motywowania 16
2.5. Motywacyjne znaczenie nagród i kar 16
2.6. Dodatek motywacyjny i funkcyjny nauczycieli 17
2.7. Ocena pracy a wynagrodzenie 19

Rozdział III. Motywacja poprzez płace w badanej jednostce 19
3.1. Charakterystyka badanej jednostki 20
3.2. System motywowania pracowników 20
3.3. Ocena systemu motywacji pracowników 21
3.4. Propozycje zmian 22

Zakończenie 24

Bibliografia 25

Załącznik 1 27

Załącznik 2 28