Motywacja jako funkcja zarządzania

Wstęp 2

Rozdział I. Istota, znaczenie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi i jego miejsce w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 6
1.2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Główne funkcje ZZL 14
1.4. Zarządzanie potencjałem społecznym firmy – wybrane formuły 16
1.5. Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi i zmiany w metodach 20

Rozdział II. Motywacja jako narzędzie kształtowania personelu w firmie 27
2.1. Istota motywacji, jej działanie i zastosowanie 27
2.2. Główne teorie i modele motywacji 32
2.3. Czynniki i instrumenty kształtujące motywację 38
2.4. Systemowy pogląd na motywację w przedsiębiorstwie 44
2.5. Motywacja do pracy a system wynagrodzeń 44

Rozdział III. Nowoczesne systemy motywowania 49
3.1. Motywująca organizacja pracy 49
3.2. Instrumenty pobudzania motywacji 51
3.3. Materialne systemy motywowania 53
3.3.1. Motywacyjna funkcja płacy 54
3.3.2. Premiowanie jako metoda motywacyjna 55
3.4. Pozamaterialne systemy motywowania 58
3.4.1. Szkolenia i rozwój pracowników 58
3.4.2. Motywowanie poprzez awans 63
3.4.3. Kontrola i ocena jako instrumenty oddziaływania motywacyjnego 66

Rozdział IV. Charakterystyka przedsiębiorstwa EGIS POLSKA SP. ZO.O. i stosowanego tam systemu motywacji 71
4.1. Historia powstania firmy 71
4.2. Misja i strategia działania 72
4.3. Struktura organizacyjna badanego przedsiębiorstwa 77
4.4. Zasoby kadrowe firmy EGIS POLSKA SP. Z O.O. 79
4.5. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa 81
4.6. Założenia systemu motywacyjnego w badanej firmie 82
4.6.1. Wynagrodzenie i premie jako motywatory 82
4.6.2. Ścieżka kariery w badanej firmie 85
4.6.3. Szkolenia pracowników 90

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 98
Spis rysunków 99