Menedżer – jego miejsce w organizacji na przykładzie Centertel

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie menedżera i jego rola w organizacji. 5
1.1. Pojęcie menedżera. 5
1.2. Rola menedżera w organizacji. 8
1.2.1. Podstawowe funkcje realizowane przez menedżera 11
1.2.2. Funkcje menedżera w zależności od pozycji 14
1.2.3. Funkcje menedżera w zależności od systemu funkcjonowania organizacji 20
Rozdział 2. Wymagania i ich ewolucja w zarządzaniu organizacją. 28
2.1. Kierowanie ludźmi. 28
2.1.1. Główne funkcje kierowania. 31
2.1.2. Style kierowania. 36
2.2. Umiejętności menedżerskie. 40
2.3. Umiejętności przywódcze. 42
Rozdział 3. Przedsiębiorstwo PTK Centertel Spółka z o.o. jako obiekt badań. Organizacja, jej cele i zadania 47
3.1. Prezentacja firmy PTK Centertel Sp. z o.o. 47
3.2. Analiza badanej Firmy. 48
3.2.1. Analiza środowiska wewnętrznego – analiza mocnych i słabych stron. 48
3.2.2. Analiza szans i zagrożeń – badanie otoczenia Firmy. 50
3.3. Konkurencja na rynku 51
3.1.1.Różnice między systemem DCS a GSM. 53
3.4. Charakterystyka klientów PTK Centertel Spółka z o.o. 54
Rozdział 4. Miejsce menedżera w przedsiębiorstwie PTK Centertel Spółka z o.o. 58
4.1. Metodologia badań. 58
4.1.1. Przedmiot i cele badań 58
4.1.2. Problemy i hipotezy 58
4.1.3. Dobór narzędzi badawczych 59
4.2. Omówienie wyników badań. 66
Wnioski 73
Bibliografia 76
Spis rysunków 79
Spis tabel 80