Prace dyplomowe z kierunku: Marketing polityczny

prace dyplomowe z marketingu politycznego

Promocja wizerunku polskiej gospodarki zagranicą, jako element dyplomacji gospodarczej

Wstęp
1    Pojęcie i istota dyplomacji
1.1    Historia polskiej dyplomacji gospodarczej
1.2    Dyplomacja gospodarcza w stosunkach międzynarodowych
2    Instytucje i organizacje promujące polską gospodarkę zagranicą
2.1    PAHiI
2.2    PAIiIZ
2.3    Krajowa Izba Gospodarcza
2.4    Centrum Promocji Gospodarki
2.5    Instytut Marki Polskiej
2.6    Działalność promocyjna Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) ambasad i konsulatów polskich zagranicą
3    Wspieranie rozwoju eksportu, przedsiębiorstw oraz napływu zagranicznych inwestycji i technologii do Polski
3.1    Fundusze europejskie na promocję polskiej gospodarki
3.2    Strategia promocji gospodarki 2007-2015
3.3    Środki promocji
Zakończenie
Bibliografia

Manipulacja jako element komunikacji politycznej

Wprowadzenie    4
Rozdział 1. Elementy komunikacji politycznej w demokratycznym systemie    6
1.1. System polityczny jako podstawa działania państwa    6
1.2. Komunikacja polityczna    10
1.2.1. Elementy komunikowania politycznego    12
1.2.2. Komunikowanie polityczne a komunikacja masowa    15
1.3. Rola środków masowego przekazu    17
Rozdział 2. Dyskurs polityczny jako struktura    27
2.1. Język polityki    27
2.2. Dyskurs polityczny    29
2.3. „Korupcja” dyskursu politycznego według Wooworda i Dentona    31
2.3.1. Przymus    33
2.3.2. Oszustwo    34
2.3.3. Mistyfikacja    36
2.3.4. Przesunięcie znaczeniowe jako narzędzie mistyfikacji    37
Rozdział 3. Manipulacja – forma nacisku?    40
3.1. Istota manipulacji    40
3.2. Sterowanie – opór i nacisk    47
3.3. Różnice i podobieństwa form nacisku    53
3.3.1. Perswazja a manipulacja    53
3.3.2. Swoistość manipulacji – skrytość lub bezczelność    53
3.3.3. Przemoc i brak przemocy    54
3.3.4. Perswazja a przymus    55
3.3.5. Manipulacja a przemoc    56
Rozdział 4. Marketing polityczny    58
4.1. Definicja marketingu politycznego    58
4.2. Czynniki oddziaływania kandydatów na obywateli    60
4.2.1. Wygląd zewnętrzny    60
4.2.2. Przemówienia    62
4.2.3. Środki retoryczne    63
4.2.4. Wywiad    64
4.2.5. Spot telewizyjny    68
4.2.6. Od drzwi do drzwi – kontakt bezpośredni    68
4.2.7.Slogan, hasło wyborcze    69
4.2.8. Plakat wyborczy    70
4.2.9. Ulotka wyborcza    71
4.2.10. Logo    71
4.2.11. Gadżety wyborcze    72
4.2.12. Internet – kampania w Sieci    73
Zakończenie    76
Bibliografia    84
Spis tabel i rysunków    87

Wykorzystanie narzędzi promocji mix w marketingu politycznym

Wstęp 1
Rozdział 1. Promocja jako element marketingu mix. 3
1.1. Istota promocji. 3
1.2. Funkcje instrumentów promocji. 12
1.2.1. Reklama. 15
1.2.2. Marketing bezpośredni. 23
1.2.3. Promocja sprzedaży. 25
1.2.4. Public Relations. 29
1.2.5. Publicity (rozgłos). 32
1.2.6. Sprzedaż osobista. 32
1.2.7. Sponsoring. 33
1.2.8. Reklama pocztowa. 35
1.3. Związki promocji z pozostałymi instrumentami marketingu mix. 36
1.3.1. Produkt. 36
1.3.2. Cena. 39
1.3.3. Dystrybucja. 39
1.3.4. Promocja. 40
Rozdział 2. Marketing polityczny. 42
2.1. Historia marketingu politycznego. 42
2.2. Marketing polityczny w Polsce. 51
2.3. Marketing polityczny a handlowy. 60
Rozdział 3. Strategie i narzędzia marketingu politycznego. 66
3.1. Narzędzia marketingu politycznego. 66
3.2. Zarys komunikacji politycznej. 72
3.3. Techniki i narzędzia promocji stosowane w kampaniach wyborczych na wybranych przykładach. 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 93
Spis tabel 94