Marketing części zamiennych do samochodów na przykładzie firmy X

Wstęp 3
Rozdział I Teoretyczne podstawy marketingu 6
1.1. Geneza marketingu 6
1.1.1. Orientacja produkcyjna 9
1.1.2. Orientacja sprzedażowa 10
1.1.3. Orientacja marketingowa 10
1.1.4. Marketing strategiczny 11
1.2. Istota marketingu 12
1.3. Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie 17
1.3.1. Marketing na tle struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 17
1.3.2. Misja i cele przedsiębiorstwa 23
1.3.3. Główne teorie zarządzania przedsiębiorstwem 25
1.3.4. Planowanie działalności gospodarczej 27
1.3.5. Zakres instrumentów oraz wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa 29
1.4. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 31
Rozdział II Narzędzia marketingu części zamiennych do samochodów 37
2.1. Produkt 37
2.2. Cena 43
2.3. Dystrybucja 47
2.4. Promocja 52
Rozdział III Firma X jako miejsce badań nad marketingiem okładzin ciernych 58
3.1. Historia 58
3.2. Przedmiot działalności 59
3.3. Struktura organizacyjna 60
3.4. Pozycja na rynku 63
3.5. Wyniki działalności w latach 2002- 2005 69
Rozdział IV Marketing okładzin ciernych firmy X S.A. 77
4.1. Organizacja marketingu w firmie 77
4.2. Polityka produktu 82
4.3. Polityka cenowa 85
4.5. Polityka promocji 87
4.4. Polityka dystrybucji 94
Zakończenie 98
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 104