Kultura zarządzania na przykładzie firmy X

Wstęp 3
Rozdział I. Cele, problematyka oraz misja 5
Rozdział II. Małe przedsiębiorstwo jako system społeczny i organizacyjny 9
2.1. Obszary działalności MS 9
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny 14
Rozdział III. Pojęcie kultury organizacyjnej w podręcznikach z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi 23
3.1. Istota i nurty badawcze kultury organizacyjnej w świetle literatury
przedmiotu 23
3.2. Kultura a ZZL 34
3.3. Dynamika kultury 36
Rozdział IV. Kultura organizacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach 44
4.1. Zarządzanie podatkami i działalność kierownicza 44
4.2. Zarządzanie przez innowacje 47
4.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 52
4.4. Zarządzanie personelem 55
4.5. Style kierowania 58
Rozdział V. Charakterystyka firmy 64
5.1. Historia i profil działalności 64
5.2. Polityka personalna 65
5.3. Struktura 70
Rozdział VI. Profil kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie X 75
6.1. Styl kierowania i strategia personalna firmy 75
6.2. Proces przekształceń wewnętrznych 82
6.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 83
6.3.1. Zwiększanie satysfakcji pracowników 83
6.3.2. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy 92
6.4. Udrażnianie systemu komunikacji wewnętrznej 98
Rozdział VII. Podsumowanie 102
Bibliografia 111
Spis tabel i rysunków 115