Kształcenie i dokształcanie w Centrach Kształcenia Ustawicznego

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Istota edukacji ustawicznej
1.2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Organizacja i teren badań
2.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. ISTOTA KSZTAŁCENIA I DOKSZTAŁCANIA W CENTRACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Analiza wyników badań
3.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

ANEKS