Księgowa ewidencja wynagrodzeń pracowników w podmiocie gospodarczym

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzeń za pracę i jego składników 3
1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń 3
1.2. Formy wynagrodzeń 9
1.3. Wynagrodzenia zasadnicze i uzupełniające 15
1.4. Skuteczne motywowanie przez wynagrodzenia 18
1.5. Determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia 20

Rozdział II. Ewidencja wynagrodzeń ze stosunku pracy 23
2.1. Zasady ogólne ewidencji wynagrodzeń 23
2.2. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie ewidencji wynagrodzeń 26
2.3. Ewidencja składek na ubezpieczenie społeczne 27
2.4. Ewidencja ubezpieczenia zdrowotnego 29
2.5. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych 29
2.6. Ewidencja pozostałych potrąceń dobrowolnych i obowiązkowych 42

Rozdział III. Wynagrodzenia w systemie rachunkowości firmy ROSENTALL 47
3.1. Charakterystyka firmy 47
3.2. Ewidencja listy płac 52
3.3. Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia pracownika 58

Załączniki 60
Zakończenie 62
Literatura 63
Spis tabel i rysunków 65