Wpływ błędów wychowawczych na klasę

Wstęp 2

Rozdział I. Nauczyciel, wychowawca – pojęcie, zadania, funkcje 3
1.1. Nauczyciel – kontekst definicyjny 3
1.2. Specyfika pracy nauczyciela, wychowawcy 7
1.3. Zadania wychowawcy 15
1.4. Autorytet wychowawcy 18

Rozdział II. Wpływ błędów wychowawczych na klasę – zachowanie autorytetu a nadmiar obowiązków nauczyciela 23
2.1. Obciążenia w zawodzie nauczycielskim i ich skutki 23
2.2. Relacje nauczyciela z uczniami 32
2.3. Podstawowe błędy wychowawcze a struktura i zachowanie klasy 34
2.4. Propozycje redukcji błędów wychowawczych nauczycieli w literaturze przedmiotu 39

Rozdział III. Wpływ błędów wychowawczych na klasę w świetle badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.3. Metody i techniki badań 58
3.4. Organizacja badań 59
3.5. Analiza i interpretacja wyników badań 59

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 68