Koncepcja usprawnienia Systemu Zarządzania w Spółce

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza literaturowa problemu 4
1.1. Struktura organizacyjna – istota i typy struktur 4
1.2. Podejście procesowe w zarządzaniu 12
1.3. System informatyczny 16

Rozdział II. Analiza uwarunkowań funkcjonowania Spółki X 28
2.1. Status prawny i specjalizacja firmy 28
2.2. Asortyment usług, technologia ich realizacji 29
2.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 38
2.4. Otoczenie konkurencyjne 39
2.4.1. Dostawcy 39
2.4.2. Odbiorcy 40
2.4.3. Konkurencja 41

Rozdział III. Analiza istniejącego systemu zarządzania Spółki X 57
3.1. Główne procesy realizowane przez Spółkę 57
3.2. Podział funkcji pomiędzy jednostki organizacyjne 63
3.3. System informatyczny 70

Rozdział IV. Propozycje zmian usprawniających System Zarządzania 71
4.1. Koncepcja ułożenia funkcji w procesy Spółki 71
4.2. Propozycja zmian struktury organizacyjnej (podejście procesowe) 77
4.3. Propozycje zmian systemu informatycznego 85

Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110
Spis rysunków 110
Spis fotografii 110