Gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkań

Wstęp

I.    Pojęcie i zakres gospodarki zasobami mieszkaniowymi
1.    Gospodarka zasobami mieszkaniowymi ? definicje
2.    Mieszkaniowy zasób gminy a prywatyzacja gminnych zasobów mieszkaniowych
3    Formy własności i zarządu zasobami mieszkaniowymi
4.    Zadania i kompetencje gmin w gospodarce zasobami mieszkaniowymi ? podstawowe regulacje prawne
5.     Sposoby finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy

II.    Ogólna charakterystyka gminy Złotoryja
1.    Położenie i układ osadniczy
2.    Ludność i jej struktura
3.    Struktura gospodarcza gminy
4.    Wyposażenie gminy z elementy infrastruktury technicznej powiązanej z mieszkalnictwem

III.    Zasoby komunalne w Złotoryi i ich charakterystyka
1.    Rozmiary fizyczne zasobów mieszkaniowych i ich struktura
2.    Cechy jakościowe zasobów i ich standardy wyposażeniowe i powierzchniowe
3.    Stan techniczny zasobów i potrzeby remontowe
4.    Kryteria rozdziału przyznawania mieszkań komunalnych w gminie Złotoryja

IV.    Gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Złotoryi
1.    Zarząd komunalnymi zasobami w Złotoryi
2.    Nakłady na bieżącą eksploatację i techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych
3.    Koszty eksploatacji zasobów
4.    Nakłady na techniczne utrzymanie zasobów

V    Finansowanie  kosztów eksploatacji i technicznego utrzymania zasobów
1.    Źródła środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych
2.    Wpływy z najmu lokali
3.    System opłat czynszowych za lokale mieszkalne
4.    Przychody czynszowe i ich dynamika
5.    Wynik finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel