Ewidencja wynagrodzeń nauczycieli

WSTĘP
Rozdział I. ISTOTA I FUNKCJE WYNAGRADZANIA    4
1.1. Historia wynagrodzeń    4
1.2. Istota wynagradzania    10
1.3. Funkcje wynagrodzeń (dochodowa, kosztowa, motywacyjna, społeczna)    13
1.4. Wynagradzanie jako narzędzie skutecznego motywowania do pracy    19
Rozdział II SYSTEM ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIAMI    26
2.1. Elementy i części składowe zarządzania wynagrodzeniami    26
2.2. Formy wynagradzania    34
2.3. Ochrona wynagrodzenia za pracę    44
Rozdział III. EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW OŚWIATY.    49
3.1 Zasady naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli.    49
3.2 Podstawowe warunki wypłacania wynagrodzeni nauczycielom.    49
3.3. System finansowy jednostek budżetowych.    50
3.4.Oświata Powiatowa jako przykład jednostki budżetowej.    51
3.5.Tygodniowy wymiar zajęć obowiązkowych oraz tygodniowa norma czasu pracy nauczycieli.    51
3.6. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.    52
3.7.Tygodniowa norma czasu pracy.    53
3.8. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.    54
3.9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela.    55
Rozdział IV. WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI OŚWIATY POWIATOWEJ  Z PODZIAŁEM NA SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA.    57
4.1.Wynagrodzenie zasadnicze.    57
4.3. Dodatek za wysługę lat.    61
4.4. Dodatek za trudne warunki pracy.    64
4.5.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.    66
4.6. Dodatek mieszkaniowy.    68
4.7. Dodatek motywacyjny.    69
4.8. Zasiłek na zagospodarowanie.    72
4.9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.    72
ZAKOŃCZENIE    77
BIBLIOGRAFIA    79
SPIS TABEL    83
SPIS RYSUNKÓW    84