Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej

Wstęp
Rozdział I.  Geneza, pojęcie i kierunki zmian w zarządzaniu
1. Ujęcie definicyjne zarządzania
2. Koncepcje zarządzania
2.1. Zarządzanie ukierunkowane na wydajność bądź produktywność
2.2. Zarządzanie ukierunkowane na procesy i myślenie strukturalne
3. Nowoczesne tendencje w zarządzaniu
3.1. Zarządzanie wiedzą i model organizacji inteligentnej
3.2. Organizacja wirtualna jako nowy trend w zarządzaniu
3.3. Koncepcja myślenia sieciowego i jej związek ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
Rozdział II. Istota organizacji, cele i efektywność organizacji
1. Organizacja w różnych znaczeniach
2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji
3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu
4. Zmiana orientacji przedsiębiorstwa
5. Czynnik ludzki a zmiany w organizacjach
Rozdział III.  Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej X
1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów