Gospodarka oparta na wiedzy wobec wyzwań XXI wieku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 4
1.1. Pojęcie i rys historyczny gospodarki opartej na wiedzy 4
1.2. Gospodarka oparta na wiedzy wobec rozwoju gospodarczego 6
1.3. Problemy konfliktowe dotyczące gospodarki opartej na wiedzy 16
ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY W PERSPEKTYWACH I WYZWANIACH ROZWOJU GOSPODARCZEGO 25
2.1. Internacjonalizacja i globalizacja życia gospodarczego 25
2.2. Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD 28
2.2.1. Pojęcie i charakter wiedzy w aspekcie ekonomicznym 28
2.2.2. Funkcjonalny podział wiedzy 30
2.2.3. Gospodarowanie wiedzą 33
2.3. OECD na progu XXI wieku 38
ROZDZIAŁ III. ROLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 44
3.1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 44
3.2. Znaczenie gospodarki opartej na wiedzy w kształtowaniu przyszłości Europy 48
3.3. Polska w gospodarce opartej na wiedzy 52
3.4. Gospodarka oparta na wiedzy wobec polskiej szkoły myślenia strategicznego 62
ROZDZIAŁ IV. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY JAKO WYZWANIE XXI WIEKU 64
4.1. W kierunku europejskiej gospodarki opartej na wiedzy 64
4.2. Innowacje jako wyzwanie XX wieku- perspektywa ewolucyjna 73
4.3. Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 80
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86