Gospodarka finansowa powiatu sokołowskiego

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego 4
1.1. Uprawnienia i zadania powiatu 4
1.2. Budżet powiatu i jego rodzaje 12
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 17
1.4. Zasady gospodarki finansowej 24
1.5. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 26
1.6. Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem powiatowym 28
Rozdział II. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna powiatu sokołowskiego 32
2.1. Położenie powiatu 32
2.2. Władze powiatu i jego jednostki organizacyjne i pomocnicze 36
2.3. Sytuacja społeczno-demograficzna powiatu, infrastruktura społeczna powiatu 41
2.4. Potencjał gospodarczy powiatu, mienie powiatu 49
2.5. Sytuacja gospodarcza powiatu i jego perspektywy rozwoju 50
Rozdział III. Analiza gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w latach 2017-2019 53
3.1. Metodyka sporządzania sprawozdań budżetowych i analiz budżetowych 53
3.2. Analiza dochodów powiatowych za lata 2017-2019 55
3.3. Analiza wydatków powiatowych za lata 2017-2019 64
3.4. Ocena gospodarki finansowej powiatu w latach 2017-2019 71
Zakończenie 76
Bibliografia 79
Wykaz rysunków i tabel 83
Załącznik 85