Gospodarka i obrót odpadami

Wstęp

Rozdział I
Odpady
1.1. Pojęcie odpadu
1.2. Rodzaje powstawanie odpadów
1.3. Podstawowe rodzaje odpadów
1.3.1. Odpady przemysłowe
1.3. 2. Odpady komunalne
1.3. 3. Odpady stałe
1.3. 4. Odpady promieniotwórcze
1.4. Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów
1.5. Gospodarka odpadami
1.5. 1. Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami
1.6. Najczęściej stosowane metody zagospodarowania odpadów
1.6.1. Składowanie
1.6.2. Metody termiczne
1.6.3. Metoda Fizyko-Chemiczna
1.6.4. Kompostowanie
1.6.5. Neutralizacja chemiczna
1.6.6. Reakcja utleniania
1.6.7. Recykling
1.6.8. Segregacja
1.6.9.Gospodarowanie odpadami komunalnymi przy naszych domach
1.7. Rodzaje unieszkodliwiania odpadów
1.8. System selektywnej zbiórki odpadów

Rozdział II
Międzynarodowy obrót odpadami
2.1. Międzynarodowy Obrót Odpadami
2.2. OECD
2.2.1. Wymogi szczególne dla eksportu odpadów poza OECD
2.3. Wydawanie zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami
2.4. Rejestracja przemieszczenia odpadów
2.5. Ewidencja odpadów
2.5.1 Ewidencja odpadów przewożonych
2.5.2 Ewidencja odpadów niebezpiecznych
2.5.3 Odpady nie podlegające ewidencji
2.5.4 Cel ewidencji odpadów
2.6. Obowiązek przedsiębiorców / opłaty
2.7. Katalog odpadów – zmiany przepisów
2.8. Wykazy odpadów
2.8.1 Zielony wykaz odpadów
2.8.2 Bursztynowy wykaz odpadów
2.8.3 Czerwony wykaz odpadów
2.9. Powiadomienie i Sprzeciw
2.9.1. Podstawy sprzeciwu

Rozdział III
Transport odpadów
3.1. Rys historyczny
3.2. Transport Drogowy odpadów niebezpiecznych ADR
3.3. Transport Drogowy
3.4. Transport Kolejowy
3.5. Przepisy ADR i RID
3.6. Przepisy Transportu Morskiego
3.7. Przejścia Graniczne
8. Organy Kontroli Transportu
8.1. Kontrola Przewozu Odpadów
8.2. Organy Kontroli Granicznej

Zakończenie
Bibliografia