Leasing a kredyt jako forma finansowania majątku trwałego przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
1.1. Działalność bieżąca
1.1.1. Wewnętrzne źródła finansowania
1.1.2. Zewnętrzne źródła finansowania
1.2. Działalność inwestycyjna
1.2.1. Istota i rodzaje inwestycji
1.2.2. Źródła finansowania inwestycji
1.2.2.1. Kapitał własny
1.2.2.2. Kapitał obcy
1.3 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem źródła ich finansowania
1.3.1. Metody proste
1.3.1.1. Księgowa stopa zwrotu
1.3.1.2. Stopa zwrotu
1.3.2. Metody dyskontowe
1.3.2.1. Zdyskontowany okres zwrotu
1.3.2.2. Zaktualizowana wartość netto projektu
1.3.2.3. Krzywa NPV
1.2.3.4. Wewnętrzna stopa wzrostu projektu
1.4. Inwestycje jako forma finansowania rozbudowy majątku trwałego
1.4.1. Pojęcie majątku trwałego
1.4.2. Struktura majątku trwałego
1.4.2. Wielkość majątku trwałego a wartość przedsiębiorstwa

Rozdział II
Kredyt jako forma finansowania rozbudowy majątku trwałego
3.1. Pojęcie kredytu inwestycyjnego
3.1.1. Warunki uzyskania
3.1.2. Przeznaczenie
3.2. Koszty kredytu i czynniki różnicujące ich wysokość
3.2.1. Częstotliwość naliczania odsetek od kapitału
3.2.2. Prowizje i dodatkowe opłaty
3.2.3. Minimalne saldo na rachunku bankowym
3.2.4. Odsetki płatne z góry
3.3.Ocena kredytu jako formy finansowania zakupu majątku trwałego
3.3.1. Zalety kredytu
3.3.1.1. Swoboda w finansowaniu dowolnych zakupów
3.3.1.2. Elastyczność oferty
3.3.1.3. Doradztwo kredytowe
3.3.2. Wady kredytu
3.3.1.1. Zawiłość procedur formalnych
3.3.2.2. Drobiazgowe wymagania w zakresie dokumentacji kredytowej
3.3.2.3. Prawo banku do kontroli wydatkowania środków kredytowych i badania kondycji finansowej kredytobiorcy
3.3.2.4. Długi okres decyzyjny
3.3.2.5. Wymagalność zabezpieczenia
3.3.2.6. Długi okres spłaty
3.3.2.7. Niepewność ostatecznego kosztu kredytu
3.3.2.8. Zmienność wysokości opłat i prowizji

Rozdział III
Leasing jako forma finansowania rozwoju majątku trwałego
2.1. Ogólna charakterystyka leasingu jako formy finansowania inwestycji
2.1.1. Pojęcie leasingu
2.1.1.1. Aspekt ekonomiczny
2.1.1.2. Aspekt prawny
2.1.1.3. Podstawowe pojęcia związane z leasingiem
2.2. Geneza i rozwój leasingu
2.2.1. Bliskość powiązań sektora leasingowego z bankowym
2.3. Formy leasingu i jego klasyfikacje
2.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni
2.3.2. Leasing operacyjny i finansowy
2.4. Leasing jako forma zakupu kredytowego
2.5. Ocena leasingu jako formy finansowania zakupu majątku trwałego
2.5.1. Zalety leasingu
2.5.1.1. Zmniejszenie ryzyka demodernizacji
2.5.1.2. Unikanie kosztów bezczynności
2.5.1.3. Łatwy dostęp do użytkowania majątku
2.5.1.4. Elastyczność opłat leasingowych
2.5.1.4.1. Uproszczenie procedury
2.5.1.4.2. Szybkość podejmowania decyzji
2.5.1.4.3. Redukcja wymagań formalnych
2.5.1.4.4. Możliwość uzyskania bonusów
2.5.1.5. Możliwość księgowania na kontach pozabilansowych
2.5.1.5. Korzystne rozliczenia podatkowe
2.5.2. Wady leasingu
2.5.2.1. Wysokie koszty obsługi
2.5..2.2. Brak gwarancji używalności leasingowanego obiektu
2.5.2.3. Restrykcyjne skutki naruszenia umowy leasingowej
2.5.2.4. Brak praw właścicielskich do rzeczy
2.6. Rynek leasingu w Polsce
2.6.1. Geneza i dynamika rozwoju
2.6.2. Segmenty rynku o najwyższej dynamice rozwoju leasingu
2.6.3. Leasing w obrocie prawnym

Rozdział IV
Leasing a kredyt jako formy finansowania powiększania majątku trwałego przedsiębiorstwa
4.1. Leasing i kredyt w aspekcie kosztowym
4.1.1. Wydatki i koszty związane z umową leasingową
4.1.2. Wydatki i koszty związane z umową kredytową
4.2. Leasing i kredyt w aspekcie podatkowym
4.2.1. Tarcza podatkowa w przypadku leasingu
4.2.2. Tarcza podatkowa w przypadku kredytu
4.3. Inne kryteria porównania leasingu i kredytu
4.3.1. Czas trwania procedury
4.3.2. Prowizje i opłaty dodatkowe
4.3.3. Możliwość dostosowania oferty do potrzeb korzystającego
4.3.4. Wymagane zabezpieczenia
4.3.5. Możliwość ubezpieczenia transakcji
4.3.6. Sytuacja korzystającego w razie niewypłacalności
4.3.7. Sytuacja korzystającego w razie likwidacji lub zmiany profilu działalności
4.4. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa jako kryterium wyboru między leasingiem a kredytem
4.5. Ograniczenia w korzystaniu z leasingu jako źródłem finansowania majątku trwałego
4.6. Ograniczenia w korzystaniu kredytu jako źródłem finansowania majątku trwałego

Rozdział V
Koszty i efektywność kredytu i leasingu w finansowaniu rozwoju majątku trwałego na przykładzie przedsiębiorstwa X, Y, Z w świetle oferty kredytowej banków X, Y, Z oraz leasingodawców X, Y, Z
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw X, Y, Z i ich kondycji finansowej
5.1.1. Profil działalności
5.1.2. Pozycja rynkowa
5.1.3. Ocena kondycji finansowej
5.1.4. Wielkość i struktura majątku trwałego
5.1.5. Plany inwestycyjne
5.2. Metody oceny projektów inwestycyjnych stosowane w przedsiębiorstwach X, Y, Z
5.3. Formy finansowania majątku trwałego preferowane w przedsiębiorstwach X, Y, Z
5.3. Ocena efektywności leasingu w porównaniu kredytem w finansowaniu zakupu elementów majątku trwałego
5.3.1. Aspekt podatkowy
5.3.2. Aspekt kosztowy
5.3.3. Inne kryteria porównawcze
5.3.3.1. Czas trwania procedury
5.3.3.2. Prowizje i opłaty dodatkowe
5.3.3.3. Elastyczność oferty
5.3.3.4. Zabezpieczenie
5.3.3.5. Ubezpieczenie transakcji
5.4. Przesłanki wyboru formy finansowania majątku trwałego w warunkach w przedsiębiorstw X, Y, Z
5.4.1. Przesłanki przemawiające za kredytem
5.4.2. Przesłanki przemawiające za leasingiem

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów