Istota i rola czeku w obrocie gospodarczym

praca magisterska z prawa handlowego

Wstęp 3

Rozdział I. Zagadnienia ogólne 5
1.1. Źródła regulacji 5
1.2. Czek jako papier wartościowy 9
1.3. Pojęcie czeku i jego funkcje 13
1.4. Przesłanki ważności czeku 19

Rozdział II. Elementy ustawowe i fakultatywne czeku 25
2.1. Bezwarunkowe polecenie zapłaty 25
2.2. Suma czekowa 28
2.3. Oznaczenie trasata 29
2.4. Podpis wystawcy 30
2.5. Wystawienie czeku 34
2.6. Remitent 36
2.7. Miejsce płatności i data 39
2.8. Zabezpieczenie czeku 40

Rozdział III. Klasyfikacja czeków 44
3.1. Czek gotówkowy 44
3.2. Czek zakreślony 45
3.2.1. Czek z zakreśleniem ogólnym 46
3.2.2. Czek z zakreśleniem szczególnym 46
3.3. Czek rozrachunkowy 47
3.4. Czek „In blanco” 55
3.5. Czek bankierski 57
3.6. Euroczeki 58
3.7. Czeki podróżnicze 59

Rozdział IV. Czynności czekowe związane z obrotem gospodarczym 62
4.1. Przeniesienie praw z czeku 62
4.2. Poręczenie czekowe 70
4.3. Przedstawienie czeku do zapłaty oraz jego odwołanie 73
4.4. Regres (zwrotne poszukiwanie z powodu niezapłacenia) 75
4.5. Protest 78
4.6. Umorzenie czeku 80

Rozdział V. Czek w praktyce obrotu gospodarczego 83
5.1. Czek w obrocie krajowym 83
5.2. Czek w obrocie zagranicznym 88

Podsumowanie 95

Literatura 98

Spis rysunków 102

Aneks 103