Funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 4
1.1. Kształtowanie się i rozwój socjologii problemów społecznych 4
1.2. Stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych 8
1.3. Osobowość społeczna jako czynnik warunkujący problemy społeczne 12
1.3.1. Pojęcie osobowości 12
1.3.2. Czynniki kształtujące osobowość społeczną 14
1.4. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych 18

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA PRACY 25
2.1. Cel badań. 26
2.2. Problemy badawcze. 27
2.3. Hipotezy badawcze 28
2.4. Metody i techniki badawcze. 29
2.5. Organizacja i przebieg badań 30
2.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 32
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 36
3.1. Analiza wyników badań 36
3.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS RYSUNKÓW 56
SPIS WYKRESÓW 57
Aneks 58

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania funkcjonowania rodzin z problemami alkoholowymi.

Podejmując to zagadnienie, starano się podejść do niego w sposób kompleksowy, zwracając uwagę z jednej strony na problemy społeczne, jakie występują w społeczeństwie, z drugiej – skupiono się na ukazaniu problematyki alkoholu w funkcjonowaniu rodziny.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na przybliżeniu istoty problemów społecznych. Rozważania rozpoczęto od omówienia kształtowania się i rozwoju socjologii problemów społecznych. Następnie zaprezentowano stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych. W dalszej części rozdziału ukazano osobowość społeczną jako czynnik warunkujący problemy społeczne, wyróżniając przy tym pojęcie osobowości oraz czynniki kształtujące osobowość społeczną. Pod koniec rozdziału przedstawiono grupy społeczne wobec działań zbiorowych.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki metodologicznej niniejszej pracy, który zawiera w prezentowanej treści cel badań, problem badawcze, hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze, organizację i przebieg badań oraz charakterystykę badanej zbiorowości.

W rozdziale trzecim została przedstawiona analiza wyników badań. Na wstępie ukazano wyniki badań. Natomiast w dalszej części rozdziału wyciągnięto wnioski na podstawie przeprowadzonych badań.