Funkcjonowanie doradztwa zawodowego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ISTOTA DORADZTWA ZAWODOWEGO 5
1.1. Pojęcie doradztwa zawodowego 5
1.2. Rys historyczny funkcjonowania doradztwa zawodowego 13
1.3. Poradnictwo zawodowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 18
1.4. Rola doradcy zawodowego w poradnictwie zawodowym 25
ROZDZIAŁ II ROLA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO 30
2.1. Decyzje edukacyjno – zawodowe młodzieży 30
2.2. Przesłanki utworzenia stanowiska szkolnego doradcy zawodowego 34
2.3. Zasady moralne i normy etyczne szkolnego doradcy zawodowego 38
2.4. Rola i zadania szkolnego doradcy zawodowego 44
ROZDZIAŁ III METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.3. Metody i techniki badań 54
3.4. Teren i organizacja badań 57
ROZDZIAŁ IV FUNKCJONOWANIE STANOWISKA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. CZACKIEGO W WARSZAWIE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
4.1. Analiza wyników badań 59
4.2. Wnioski 73
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
ANEKS 84