Franchising w przepisach i praktyce polskiej

Wstęp 3
Rozdział 1. Franchising w kodeksie prawa 5
1.1. Definicja franchisingu 5
1.2. Rodzaje umów 18
1.2.1. Umowa franchisingowa a umowa spółki 22
1.2.2. Umowa franchisingowa a umowa komisu 24
1.2.3. Umowa franchisingowa a umowa agencyjna 24
1.2.4. Umowa franchisingowa a umowa zlecenia 25
1.2.5. Umowa franchisingowa a umowa know-how 26
1.2.6. Umowa franchisingowa a licencja patentowa 28
1.2.7. Umowa franchisingowa a licencja znaku towarowego 28
1.2.8. Umowa franchisingowa jako kompleks umów 29
Rozdział 2. Prawa i obowiązki franchisingodawcy i franchisingobiorcy. 30
2.1. Zawarcie umowy franchisingowej i jej treść 30
2.2. Prawa i obowiązki stron 36
Rozdział 3. Franchising w praktyce 53
3.1. Franchising w Polsce 53
3.2. Charakterystyka trzech firm działających na polskim rynku na zasadzie franchisingu 61
3.2.1. Historia każdej firmy 61
3.2.2. Opis działalności 65
3.2.3. Krótkie porównanie opłacalności prowadzenia danej działalności gospodarczej 68
Rozdział 4. Porównanie każdej z firm 73
4.1. Porównanie umów wymienionych firm 73
4.2. Zagrożenia oraz możliwości wynikające z każdej z umów 80
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 95