Fundusze inwestycyjne oraz ich wyniki finansowe ING

Wstęp 4
Rozdział I. Rynek pieniężno-kapitałowy. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego. 6
1.1. Konstytucyjne podstawy zasady wolności gospodarczej 6
1.1.2. Podstawy reglamentacji funkcjonowania rynku kapitałowego 8
1.1.3. Sposoby oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku kapitałowego 12
1.2. Pojęcie funduszu 12
1.3. Przedmiot działalności funduszu 14
1.4. Organy funduszu 17
1.5. Siedziba funduszu 20
1.6. Uczestnictwo w funduszu 21
Rozdział II. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy. 26
2.1. Założenia wyodrębnienia poszczególnych rodzajów funduszy 26
2.2. Konstrukcja funduszu otwartego 29
2.2.1. Fundusz otwarty 30
2.2.2. Fundusz specjalistyczny otwarty 30
2.3. Konstrukcja funduszu zamkniętego 33
2.3.1. Fundusz zamknięty 34
2.3.2. Fundusz specjalistyczny zamknięty 35
2.3.3. Fundusz mieszany 36
2.3.4. Fundusze venture capital 37
Rozdział III. Charakterystyka i wyniki finansowe ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 46
3.1. Oferta i wybrane wyniki finansowe ING TFI 46
3.1.1. ING Fundusz Inwestycyjny Akcji 46
3.1.2. ING Fundusz Inwestycyjny Gotówkowy 49
3.1.3. ING Fundusz Inwestycyjny Obligacji 51
3.1.4. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 53
3.1.5. ING Fundusz Inwestycyjny Zagranicznych Funduszy Dolarowych 56
3.2. Podsumowanie 56
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 67
Spis rysunków 68
Spis wykresów 69
Spis schematów 70