Euro jako waluta Unii Europejskiej

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Rys historyczny i podstawowe zagadnienia 4
1.1. Powstanie idei stworzenia strefy EURO 4
1.2. Wprowadzanie w życie idei stworzenia strefy EURO 10
1.3. Kryteria z Maastricht 11
1.4. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu 16
1.5. Koordynacja polityki budżetowej krajów członkowskich oraz polityki pieniężnej w ramach ESBC 20

ROZDZIAŁ II. Zasady wprowadzania euro do obiegu 24
2.1. Etapowy proces wprowadzania euro 24
2.2. Aspekty prawne i techniczne wprowadzenia i funkcjonowania euro 28
2.3. Dostosowanie banków i przedsiębiorstw do używania euro 37
2.4. Korzyści i koszty związane z wprowadzeniem euro 41

ROZDZIAŁ III. Polska w drodze do strefy EURO 49
3.1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski i wskaźników ekonomicznych 49
3.2. Korzyści przystąpienia Polski do strefy euro 53
3.3. Koszty przystąpienia do strefy euro 59

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i tabel 68