Edukacja ekologiczna uczniów w szkole podstawowej

WSTĘP 3

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNA 5

ROZDZIAŁ I. WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU ORAZ PRZEPISÓW PRAWA 6
1. Istota ekologii 6
2. Zjawiska ekologiczne w makroskali 9
3. Główne zagrożenia 11
4. Regulacje prawne 16
5. Przeciwdziałanie 19

ROZDZIAŁ II. EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH 21
1. Programy, treści i metody kształcenia 21
2. Świadomość ekologiczna 26
3. Geneza i główne założenia edukacji ekologicznej 31
4. Wymiarowość edukacji ekologicznej 37
5. Podstawowe cechy edukacji ekologicznej 39

CZĘŚĆ II. METODOLOGIA 46

ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 47
1. Uzasadnienie wyboru tematu 47
2. Przedmiot i cel pracy 47
3. Problemy i hipotezy badawcze 49
4. Metody i techniki badań 56
5. Struktura pracy 61
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ 62
1. Charakterystyka terenu badań 62
2. Charakterystyka badanych uczniów 64
3. Opis i analiza narzędzia badawczego 68

CZĘŚĆ III. EMPIRYCZNA 69

ROZDZIAŁ V. EDUKACJA EKOLOGICZNA UCZNIÓW W BADANEJ SZKOLE 70
1. Program nauczania 70
2. Projekty szkolne 72
3. Zajęcia pozalekcyjne 73

ROZDZIAŁ VI. ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA BADANYCH UCZNIÓW 74
1. Wiedza teoretyczna z zakresu ekologii 74
2. Świadomość uczniów dotycząca zagrożeń 77
3. Ochrona środowiska w świadomości uczniów 78
4. Wnioski 82

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS RYSUNKÓW 91
SPIS WYKRESÓW 92
ANEKS 93