Środki trwałe w systemie rachunkowości na przykładzie Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1.1. Definicja środków trwałych 4
1.1.1. Środki trwałe w prawie bilansowym 5
1.1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 6
1.1.3. Różnice i podobieństwa pomiędzy definicjami według prawa bilansowego i podatkowego 8
1.2. Klasyfikacja Środków Trwałych 10
1.3. Wycena środków trwałych 14

Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych 16
2.1 Istota i funkcje amortyzacji 16
2.2 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym 17
2.2.1 Zasady i metody amortyzacji w prawie bilansowym 17
2.2.2 Zasady i metody amortyzacji w prawie podatkowym 19

Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja zmian w stanie środków trwałych 25
3.1. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych 25
3.2. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych 27
3.2.1. Ewidencja analityczna i syntetyczna środków trwałych 27
3.2.2. Ewidencja zwiększeń wartości środków trwałych 30
3.2.3. Ewidencja zmniejszenia wartości środków trwałych 31
3.3. Ewidencja środków trwałych na kontach pozabilansowych 32

Rozdział IV. Środki trwałe w Grupie Żywiec S.A. 34
4.1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 34
4.2. Rzeczowe aktywa trwałe 36
4.3. Utrata wartości aktywów niefinansowych 37

Zakończenie 45
Bibliografia 46
Spis tabel i rysunków 47