Dostosowywanie polskiego systemu bankowego do wymogów Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział 1. System bankowy w Unii Europejskiej 3
1.1. Europejski Bank Centralny. 3
1.1.1. Jednolita polityka monetarna EBC 4
1.2. Europejski Bank Inwestycyjny. 6
1.3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 8
1.4. Europejski Instytut Walutowy. 9
1.5. Europejska jednostka walutowa – EURO 10
1.5.1. Rys historyczny. 10
1.5.2. Kryteria przystąpienia do EMU. 11
1.5.3. Zasięg EMU. 14
1.5.4. Cel wprowadzenia Euro 15
1.5.5. Etapy wprowadzania Euro 16
1.5.5. Prawne aspekty wprowadzenia Euro. 18
1.5.6. Kursy konwersji, sposób przeliczania. 19
1.5.7. Parytety walut krajów EMU do 1 Euro. 20
1.6. Euro a światowy system walutowy 21
Rozdział 2. Polski sektor bankowy 23
2.1. Tradycje polskiej bankowości 24
2.2. Transformacja ustrojowa sektora bankowego 26
2.2.1. Prywatyzacja banków w Polsce 26
2.2.2. Konsolidacja w sektorze bankowym 34
2.3. Aktualna struktura systemu bankowego w Polsce 36
2.4. Tożsamość polskiego systemu bankowego 41
2.5. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 43
2.6. Bankowość detaliczna. 44
2.7. Konsument indywidualny na usługach bankowych 47
Rozdział 3. Polski a Europejski system bankowy 55
3.1.  Euro w polskim systemie bankowym 55
3.2. Wpływ wprowadzenia Euro dla Polski 58
3.2. Polska bankowość  na tle państw Europejskich 60
3.3. Perspektywy bankowości lokalnej i rodzimej 61
3.4. Przyszłość bankowości centralnej 64
3.5. Projekt ustawy o NBP w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 67
3.5.1. Prawo Unii Europejskiej 68
3.5.2. Regulacja prawa dotycząca banków centralnych 68
3.5.3. Statystyka pieniężna i  bankowa 68
3.5.4. Gwarancje niezależności personalnej 69
3.5.5. Większa niezależność 71
3.5.6. Rozwiązania w przypadku braku przewodniczącego 71
3.5.7. Centralne wsparcie dla systemu płatniczego 72
3.5.8. Zabezpieczenie spłaty reguł 72
3.5.9. Papiery wartościowe 73
3.5.10. Zwiększony zakres tajemnicy bankowej 73
3.5.11. Niezależność 74
3.5.12. Zakres uprawnień NBP 74
3.5.13. Ogólne założenia dostosowawcze 75
3.6. Struktura sektora finansowego sprzyjającego integracji Polski z Unią Europejską 76
3.7. Przyszła infrastruktura sektora bankowego w Polsce 78
3.8. Dostosowanie polskiego sektora bankowego do wymogów Unii Europejskiej 81
3.8.1. Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej 81
3.8.2. Fundusze własne instytucji kredytowych 82
3.8.3. Współczynnik wypłacalności dla instytucji kredytowych 83
3.8.4. Adekwatność kapitałowa instytucji kredytowych 83
3.8.5. Koncentracja kredytów bankowych i innych wierzytelności 84
3.8.6. Saldowanie należności i zobowiązań 84
3.8.7. Rachunkowość bankowa 84
3.8.8. Skonsolidowany nadzór bankowy 84
3.8.9. System gwarantowania depozytów bankowych 85
3.9. Wprowadzenie Euro w Unii Europejskiej i Polsce 85
Rozdział 4. Produkty bankowe na przykładzie Kredyt Banku S.A. 89
4.1. Wybrane przykłady produktów bankowych 89
Zakończenie 103
Bibliografia 105