Dochody własne gmin a problem ich samodzielności finansowej na przykładzie gminy Prochowice

Wstęp 3

Rozdział I. System dochodów budżetowych 5
1. Budżet gminy- pojęcie, funkcje, zasady budżetowe 5
2. Dochody budżetu gmin 10
3. Zasady gromadzenia dochodów 18
4. Dochody własne gmin 19
4.1. Podatki 19
4.2. Opłaty 24
4.3. Pozostałe dochody własne 26
4.4. Udział dochodów własnych w dochodach gminy 30
5. Struktura dochodów gmin w krajach europejskich 33

Rozdział II. Samodzielność finansowa gmin 36
1. Pojęcie i zakres samodzielności finansowej w finansach publicznych 36
2. Ustrojowe zasady samodzielności finansowej 43
3. Zadania gmin a samodzielność finansowa 47
4. Samodzielność finansowa w sferze dochodów 50
5. Kwestie nadzoru nad finansami gmin a samodzielność 52

Rozdział III. Struktura i dynamika dochodów własnych gminy Prochowice a problem jej samodzielności finansowej 59
1. Specyfika gminy Prochowice i jej struktura budżetu 59
2. Analiza dochodów gminy Prochowice 62
2.1. Struktura dochodów własnych 62
2.2. Zadania samorządu gminnego a jego możliwości finansowe 67
2.3. Pozostałe dochody 71
3. Wnioski 74

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis tabel i rysunków 81