Dobór pracowników na stanowisko doradcy finansowego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Dobór jako element zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Definicje zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.4. Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi 12

ROZDZIAŁ II. Dobór pracowników 22
2.1. Pojęcie doboru 22
2.1.1. Rekrutacja 22
2.1.2. Selekcja 28

ROZDZIAŁ III. Założenia badawcze 37
3.1. Przedmiot i cel badań 37
3.2. Problem badawczy i hipoteza badawcza 39
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
3.4. Teren badań, populacja, dobór grupy 52

ROZDZIAŁ IV. Selekcja kandydatów na pracowników w firmie „Yon Trade & Finanse” 57
4.1. Wstępna selekcja ofert 57
4.2. Rozmowa wstępna 59
4.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie 63
4.4. Testy i inne badania 66
4.5. Rozmowa kwalifikacyjna 69
4.6. Ostateczny wybór kandydata 72

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
ANEKS 83