Dolny Śląsk jako miejsce lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce 6
1.1. Pojęcie i formy inwestycji zagranicznych 6
1.2. Teorie dotyczące BIZ 14
1.3. Uwarunkowania przepływu kapitału w formie BIZ 34
1.4. Korzyści i zagrożenia dla kraju przyjmującego i wysyłającego kapitał 37

Rozdział II. BIZ w Polsce na tle gospodarki światowej 48
2.1. Rozmiary BIZ w gospodarce światowej 48
2.2. Uregulowania prawne w zakresie BIZ w Polsce 54
2.3. Determinanty napływu BIZ do Polski 63
2.4. Rozmiary i struktura BIZ w Polsce w latach 2001- 2006 66
2.5. Szanse i zagrożenia napływu BIZ do Polski 74

Rozdział III. Analiza BIZ na Dolnym Śląsku 80
3.1. Charakterystyka społeczno – gospodarcza Dolnego Śląska 80
3.2. BIZ na Dolnym Śląsku w latach 2001 – 2006 88
3.3. Uwarunkowania i znaczenie napływu BIZ na Dolny Śląsk 99
3.5. Perspektywy rozwoju BIZ województwa dolnośląskiego 103

Zakończenie 109
Bibliografia 112
Spis rysunków 117
Spis tabel 118