Czynniki wzrostu wydajności pracy w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, zakres i systematyka procesów kierowania rozwojem przedsiębiorstwa 4
1.2. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa 9
1.3. Wybór strategii, jej rodzaje i metody analizy strategicznej 17
1.4. Kierowanie jako czynnik stymulujący proces zarządzania 22
1.5. Organizacja jako element sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa 23

Rozdział II. Wydajność pracy – czynniki ją kształtujące 25
2.1. Istota wydajności pracy 25
2.2. Procesy i mechanizmy motywowania do pracy 27
2.3. Praca jako wartość i podstawowa potrzeba człowieka 30
2.4. Tradycyjne i współczesne poglądy na motywację 37
2.5. Metody pobudzania motywacji 41
2.6. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników 46
2.7. Motywująca rola dobrej organizacji pracy 48

Rozdział III. Czynniki wzrostu wydajności pracy w przedsiębiorstwie. 52
Doświadczenia Classen – Pol SA 52
3.1. Metodologia badań własnych 52
3.1.1. Cel i przedmiot badań 52
3.1.2. Metody, techniki i organizacja badań 53
3.2. Charakterystyka i czynniki wzrostu wydajności pracy 54
3.2.1. Procesy motywacyjne 55
3.2.2. Efekty wdrożenia procesów motywacyjnych 63
3.2.3. Podsumowanie i wnioski 63

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70