Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce a otwarte rynki pracy w Europie

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek pracy – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Definicja rynku pracy 4
1.2. Cechy rynku pracy 5
1.3. Współczesne tendencje na rynku pracy 17
1.4. Rynek pracy a bezrobocie 18

Rozdział II. Zmiany na rynku pracy w Polsce i ich strukturalny wpływ na sytuację rynku pracy 24
2.1. Transformacyjne zmiany zatrudnienia jako przyczyna zmian bezrobocia 24
2.1.1. Restrukturyzacja a popyt na pracę 29
2.1.2. Bezrobocie a podaż pracy 32
2.1.3. Przepływy na rynku pracy a zmiany poziomu bezrobocia 35
2.1.4. Czas trwania bezrobocia 39
2.1.5. Zróżnicowanie niedopasowań na rynku pracy 40
2.2. Obecna sytuacja na rynku pracy 42

Rozdział III. Strukturalne niedopasowania na wybranych rynkach pracy 48
3.1. Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wykształcenie 48
3.2. Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wiek 57
3.3. Terytorialne zróżnicowanie rynku pracy 60
3.4. Płeć jako determinanta bezrobocia 63

Rozdział IV. Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce 66
4.1. Obszary największych problemów rekrutacyjnych 66
4.2. Spadek zapotrzebowania na specjalistów niektórych branż 73
4.2. Budowanie wizerunku firmy odpowiedzią na problemy rekrutacyjne 80
4.3. Konkurencja międzynarodowa 80

Rozdział V. Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce a otwarte rynki pracy w Europie w kontekście rynku międzynarodowego 88
5.1. Globalny rynek pracy i jego granice 88
5.2. Zmiany demograficzne 89
5.3. Migracje zarobkowe 92
5.4. Outsourcing i offshoring 94

Zakończenie 101
Bibliografia 104
Spis rysunków 108
Spis wykresów 109
Spis tabel 110