Czynniki powodujące stres w opinii licealistów

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ANALIZA LITERATUROWA PROBLEMU 4
1.1. Istota stresu 4
1.2. Źródła stresu 10
1.2.1. Stresory obiektywne 10
1.2.2. Stresory subiektywne 15
1.2.3. Zdarzenia krytyczne w naszym życiu 16
1.3. Uwarunkowania stresu 17

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Cel, przedmiot, podmiot badan 26
2.2. Kryteria doboru badanej populacji i grupy 28
2.3. Pytania badawcze i hipotezy 29
2.4. Metody badan i ich organizacja 32
2.5. Ogólna charakterystyka terenu badań 42
2.6. Ogólna charakterystyka badanej grupy 71

ROZDZIAŁ III. ANALIZA UZYSKANEGO MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO Z BADAŃ WŁASNYCH 72
3.1. Wyniki badań 72
3.2. Podsumowanie i wnioski 75

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS WYKRESÓW 96
ZAŁĄCZNIK 97