Controlling jako instrument racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział 1. Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie 5
1.1. Cele, funkcje i zadania controllingu 5
1.2. Zakres controllingu w przedsiębiorstwie 8
1.3. Rola i zadania controllera 15
1.4. Organizacja oraz funkcje działu controllingu w przedsiębiorstwie 20
1.5. Koszty jako przedmiot controllingu 27

Rozdział 2. Ogólne zasady rachunku kosztów 30
2.1. Pojęcie kosztu i rachunku kosztów 30
2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów w przedsiębiorstwie 37
2.3. Przebieg procedury budżetowania kosztów w przedsiębiorstwie 43
2.4. Sporządzanie budżetów kosztów 46

Rozdział 3. Zarządzanie kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o. o. 51
3.1. Charakterystyka badanej jednostki 51
3.2. Wydzielenie centrów zysków i kosztów 54
3.3. Przebieg budżetowania kosztów 63

Rozdział 4. Charakterystyka i ocena budżetowania kosztów na przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o. o. 68
4.1. Ocena stosowanych metod budżetowania 68
4.2. Monitorowanie i analiza odchyleń 72
4.3. Korzyści związane z budżetowaniem kosztów 76

Zakończenie 80
Literatura 82
Pozostałe źródła 85
Spis tabel 86
Spis schematów 87