Archiwum autora: pracedyplomowe

Rola biblioteki w kształtowaniu zainteresowań

nieskończona praca dyplomowa

materiał składa się z trzech rozdziałów i kwestionariusza ankiety – w nim część skierowana do uczniów i osobna dla nauczycieli

Rozdział I. Zainteresowania czytelnicze w poszczególnych fazach rozwoju uczniów szkoły podstawowej 1
1.1. Pojęcie rozwoju czytelniczego 1
1.2. Ewolucja zainteresowań czytelniczych wraz z rozwojem indywidualnym 5
1.3. Biblioteka jako wsparcie rozwoju czytelniczego 9
Rozdział II. Funkcja i rola współczesnej biblioteki
2.1. Charakterystyka biblioteki we współczesnym szkolnictwie podstawowym
2.2. Role i zadania biblioteki w procesie dydaktycznym szkoły
2.3. Ścieżka czytelniczo-medialna
Rozdział III. Metodologia badań
3.1.Cel i przedmiot badań
3.2.Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3.Metoda, technika i narzędzia badawcze
3.4.Organizacja i teren badań
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych

Rodzaje strategii kadrowych na przykładzie firmy X

WSTĘP 2
I. Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1 Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2 Strategia personalna i jej elementy składowe. 13
1.3 Modele strategii personalnej organizacji. 24
1.4 Rodzaje strategii personalnych (kadrowych) 31
II. Polityka personalna Firmy X S.A. 36
2.1 Historia i opis firmy X 36
2.2 Aspekty polityki personalnej firmy X 42
2.3. Struktura zatrudnienia w firmie X 48
III. Ocena strategii kadrowej firmy X S.A. 53
3.1 Ogólne założenia strategii kadrowej badanej firmy 53
3.2 Prezentacja Strategii kadrowych firmy X 56
3.3 Ocena istniejącej strategii kadrowej a proponowane zmiany 71
ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 84

Rezerwy na świadczenia emerytalne

Wstęp

Rozdział 1
REZERWY W RACHUNKOWOŚCI
1.1.Pojęcie i istota rezerw
1.2.Przesłanki tworzenia rezerw
1.3.Księgowe ujęcie rezerw
1.4.Rodzaje rezerw
1.5.Uregulowania dotyczące rezerw w polskim prawie bilansowym

Rozdział 2
REZERWY W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU
RACHUNKOWOŚCI 37
2.1.Zasada ujmowania rezerw
2.2.Wycena rezerw
2.3.Wykorzystanie rezerw
2.4.Ujmowanie informacji na temat rezerw
2.5.Rozbieżności i podobieństwa między MSR 37 a ustawą o rachunkowości

Rozdział 3
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
3.1.Rezerwy wg MSR nr 19 „Świadczenia pracownicze”
3.2.Metody wyceny i ustalanie rezerw na świadczenia emerytalne
3.3.Świadczenia emerytalne w polskim prawie bilansowym, księgach rachunkowych, sprawozdaniach finansowych

Zakończenie

Bibliografia

Efektywność zmian restrukturyzacyjnych w sektorze non-profit i możliwość ich implementacji na przykładzie…

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka „Trzeciego sektora” w Polsce 6
1.1. Istota organizacji non – profit 6
1.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje non – profit 8
1.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje non – profit 12
1.2. Finansowanie działalności sektora non – profit 17
1.3. Potrzeba restrukturyzacji sektora non – profit 21
Rozdział II. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 25
2.1. Istota i cele restrukturyzacji 25
2.1.1 Obszary i rodzaje restrukturyzacji 28
2.1.2. Efekty restrukturyzacji i ich typologia 31
2.1.3. Bariery systemowe restrukturyzacji 34
2.2. Specyfika zmian restrukturyzacyjnych sektora non – profit 36
2.3.1. Projekt „Otwarte Drzwi” 38
2.3.2. Programy Europejskie 39
2.3. Pragmatyka restrukturyzacji procesów w polskiej gospodarce 40
Rozdział III. Reorganizacja procesów działania, czyli reengineering 46
3.1. Konieczność reorganizacji procesów działania 46
3.2. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu reengineeringu 51
3.3. Istota reengineeringu 54
3.4. Zasady reengineeringu 61
3.4.1. Dostawa produktów i usług na rynku 61
3.4.2. Organizowanie ludzi 63
3.4.3. Wykorzystanie technologii informacyjnej 64
Rozdział IV. Restrukturyzacja w sektorze non – profit na przykładzie gminy X 65
4.1. Podstawowe informacje o gminie 65
4.1.1. Historia i położenie geograficzne 65
4.1.2. Środowisko naturalne 66
4.1.3. Gospodarka i infrastruktura techniczna 67
4.1.4. Ludność 67
4.2. Organizacje pozarządowe 69
4.3. Mapa aktywności organizacji pozarządowych 69
4.3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i jego efektywność 70
Zakończenie 75
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 89

Rekrutacja i selekcja – metody

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Podstawowa terminologia 4
1.2. Znaczenie i rola zasobów ludzkich w organizacji 8
1.3. Strategia firmy a jej polityka personalna 11
1.4. Popyt i podaż zasobów ludzkich 15
Rozdział 2. Metody i charakterystyka rekrutacji pracowników 24
2.1. Planowanie i procedura zatrudnienia 24
2.2. Charakterystyka i rodzaje rekrutacji 30
2.3. Proces rekrutacji 35
2.4. Źródła rekrutacji 39
2.5. Selekcja – metody i sposoby selekcji 43
Rozdział 3. Adaptacja zawodowa pracownika 49
3.1. Pojęcie procesu adaptacji zawodowej 49
3.2. Formy procesu adaptacji 52
3.3. Wymagania wobec nowych pracowników 59
3.4. Metody adaptacji w organizacji 61
Rozdział 4. Alternatywne metody rekrutacji 68
4.1. Elastyczność zatrudnienia 68
4.2. Formy zatrudnienia 75
4.3. Zalety i wady elastycznych form zatrudniania 83
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 93
Spis tabel 94

Reklama w turystyce

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ISTOTA REKLAMY TURYSTYCZNEJ
1.1. Pojęcie i rola reklamy
1.1.1. Terminologia i cele reklamy
1.1.2. Treść reklamy
1.1.3. Kryteria wyboru nośników reklamy
1.2. Rola i struktura promocji
1.3. Propaganda turystyczna

ROZDZIAŁ II WYBRANE ŚRODKI REKLAMY I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
2.1. Media
2.2. Wydawnictwa
2.3. Imprezy Public Relations
2.4. Podróż studyjna
2.5. Targi turystyczne i warsztaty robocze
2.5.1. Targi turystyczne
2.5.2. Warsztaty

ROZDZIAŁ III PLANOWANIE I ORGANIZACJA REKLAMY NA RYNKU TURYSTYCZNYM
3.1. Planowanie kampanii reklamowej
3.1.1. Analiza wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego
3.1.2. Sformułowanie celu kampanii reklamowej
3.1.3. Ustalenie budżetu reklamy
3.1.4. Wybór nośników reklamy
3.1.5. Ocena efektywności kampanii reklamowej
3.2. Organizacja i finansowanie promocji za granicą
3.3. Rola Polskiej Organizacji Turystycznej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Reklama w Internecie

Wstęp 2
Rozdział 1. Internet – zakres pojęciowy i formy użytkowania 4
1.1. Historia powstania globalnej sieci 4
1.2. Sposób działania Internetu 9
1.3. Reklama a Internet 13
1.3.1. Pojęcie i uwarunkowania prawne reklamy 13
1.3.2. Reklama jako element marketingu 16
1.3.3. Cele reklam 20
1.3.4. Funkcje komunikatu reklamowego 21
Rozdział 2. Internet nowym medium reklamowym 26
2.1. Zastosowanie Internetu w reklamie – medium typu „pull” 26
2.2. Interaktywność reklam internetowych 28
2.3. Formy reklam internetowych 29
2.4. Zakupy w „sieci” 32
2.5. Ocena skuteczności reklamy w Internecie 34
2.6. Reklamy tradycyjne a reklamy internetowe 37
2.6.1. Rozwiązania pomiędzy reklamą tradycyjną a reklamą On- Line 37
2.6.2. Agencje reklamowe i domy mediowe jako instytucje świadczące usługi w promocji on-line 38
2.6.3. Przyszłość reklamy internetowej 42
Rozdział 3. Promocja w Internecie 44
3.1. Działania promocyjne firm 44
3.2. Public relations 47
3.3. Strategie promocyjne 49
3.4. Opracowywanie ofert w Internecie 51
Rozdział 4. Wortal „Na widelcu” jako przykład internetowej promocji 63
4.1. Wortal– znacznie pojęcia i jego zasięg 63
4.2. Historia wortalu 68
4.3. Różnica między wortalem a portalem 69
4.4. Wortal „Na widelcu” niekonwencjonalną formą reklamy 73
4.4.1. Historia wortalu „Na widelcu” 75
4.4.2. Oferta wortalu „Na widelcu” 76
4.4.3. Wortal „Na widelcu” na tle konkurencji 79
Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 88

System internetowego wspomagania edukacji

Wstęp 3

Rozdział I. INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJI 5
1. Konwencja terminologiczna – proces komunikowania, mass media, media elektroniczne, komputery i nowe media. 5
2. Rozwój Internetu 9
3. Społeczeństwo informacyjne 15
4. Inteligencja otwarta – „sieciowość” 19
5. Internet w edukacji – szanse i zagrożenia 21

Rozdział II. POTRZEBY EDUKACYJNE ŚWIDNICY A MOŻLIWOŚCI INTERNETU 28
1. Wprowadzenie 28
1.1. Charakterystyka Miasta Świdnica 28
1.2. Charakterystyka potrzeb edukacyjnych i warunki ich zaspokajania 30
1.3. Propozycje kierunków działań w dziedzinie edukacji w Świdnicy 36
2. Założenia i cele projektu internetowego wspierania edukacji 40
2.1. Ogólne przesłanki projektu komputeryzacji szkół i urzędów 40
2.2. Założenia i formy projektu 45
2.3. Plan wdrożenia radiowej sieci wymiany informacji edukacyjnych 51

Rozdział III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 54
1. Cele i problemy badawcze 56
2. Dobór metod i technik 57
3. Charakterystyka narzędzi badawczych 58
4. Opis badanego środowiska i dobór próby badawczej 59
5. Organizacja i przebieg badania 60

Rozdział IV. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 61
1. Wyniki badań 61
2. Podsumowanie wyników badań 71
2.1. Rola systemu internetowego wspomagania edukacji w Świdnicy 71
2.2. Możliwości transportowania internetowego wspomagania edukacji na inne społeczności 73

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 84
Spis wykresów 85
Spis rysunków 86
Spis fotografii 87
Załącznik 88

Rekrutacja pracowników

Wstęp 2

Rozdział 1. Filozofia i praktyka zarządzania 3
1.1.Istota i podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 3
1.2. Idea zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 15
1.5. Cechy rekrutacji 19

Rozdział 2. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 23
2.1. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej pracowników 23
2.2. Dobór wewnętrzny pracowników 30
2.3. Efektywność rekrutacji 35
2.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering 41

Rozdział 3. Proces rekrutacji na przykładzie EGIS Polska Sp. z o.o. 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Zakres obowiązków pracowników i wymagania wobec kandydatów do pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego 47
3.3. Proces rekrutacji i adaptacji nowych przedstawicieli medycznych 49

Zakończenie 58
Spis schematów i tabel 60
Bibliografia 61

Ocena zdolności kredytowej w działalności banku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 5
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 5
1.1. Ryzyko strategiczne 7
1.2. Ryzyko operacyjne 7
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 9
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 21
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 26
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 30
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 35
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 35
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 35
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 36
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 36
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 41
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 42
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 44
Rozdział III. Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 46
3.2. Warunki przyznawania kredytów 51
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 55
3.4. Analiza działalności kredytowej w latach 2017-2018 71
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79