Archiwum autora: pracedyplomowe

Struktura i funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej 4
1.2. Podstawowe typy struktur organizacyjnych 6
1.3. Struktury systemów organizacyjnych 17

Rozdział 2. Metody analizy struktur organizacji 23
2.1. Więzi organizacyjne 23
2.2. Rozpiętość i zasięg kierowania 27
2.3. Centralizacja i decentralizacja decyzji i odpowiedzialności 31
2.4. Transformacje struktur organizacyjnych 35

Rozdział 3. Analiza i opis rzeczywistości przedsiębiorstwa 45
3.1. Historia Firmy Adal Sp. z o.o. 45
3.2. Przedmiot działalności spółki Adal 47
3.3. Analiza struktur Spółki Adal 53

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis rysunków 64

Spis fotografii 65

Spis tabel 66

Turystyka pielgrzymkowa

WSTĘP 3
Rozdział I TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA – ZAKRES POJĘCIA 5
1.1. POJĘCIE TURYSTYKI RELIGIJNO PIELGRZYMKOWEJ 5
1.2. POJECIE, GENEZA ORAZ ZNACZENIE PIELGRZYMEK 7
Rozdział II PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA 12
2.1. POJĘCIE I KLASYFIKACJA TURYSTYKI 12
2.2. PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA 26
Rozdział III LEGENDA ŚW. KINGI I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU GÓRNICTWA SOLNEGO W POLSCE 31
3.1. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI WIELICZKA 31
3.2. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI BOCHNIA 32
3.3. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU 33
Rozdział IV ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI WIELICZKA, KOPALNI SOLI BOCHNIA, MIASTA STARY SĄCZ 36
4.1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI WIELICZKA 36
4.1.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 36
4.1.2. Rys historyczny miasta i Kopalni Soli Wieliczka 37
4.1.3. Historia kultu św. Kingi w Kopalni Soli Wieliczka i jego „możliwości dla poszerzenia produktu” 53
4.1.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 56
4.2. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI BOCHNIA 57
4.2.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 57
4.2.2. Rys historyczny miasta i Kopalni Soli Bochnia 58
4.2.3. Historia kultu św. Kingi w Kopalni Soli Bochnia i jego „możliwości dla poszerzenia produktu” 59
4.2.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 61
4.3. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIASTA STARY SĄCZ 62
4.3.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 62
4.3.2. Rys historyczny miasta 63
4.3.3. Sanktuarium św. Kingi jako rdzeń produktu turystycznego Starego Sącza 64
4.3.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 65
Rozdział V SZLAKI TURYSTYCZNE W WYBRANYCH OBIEKTACH 68
5.1. SZLAK TURYSTYCZNY W KOPALNI SOLI WIELICZKA 68
5.2. SZLAK TURYSTYCZNY W KOPALNI SOLI BOCHNIA 68
5.3. SZLAKIEM ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU 69
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS RYSUNKÓW 77

Źródła inwestycji rozwojowych gminy Otwock

Wstęp 4
Rozdział I. Strategie i inwestycje w rozwoju miasta 7
1.1. Teoria miasta, pojęcia miasta 7
1.1.1. Koncepcje definicyjne 8
1.1.2. Socjologiczne teorie miasta 9
1.1.3. Historyczny rozwój miast 11
1.1.4. Kryteria oceny miasta jako środowiska życia ludzi 15
1.1.5. Przyszłość miasta 16
1.2. Strategia jako narzędzie rozwoju miasta 18
1.3.Czynniki rozwoju miasta 21
1.4. Teorie bazowe dla koncepcji rozwoju miasta 24
1.5. Międzynarodowe organizacje wspierające rozwój miast 28
Rozdział II. Źródła finansowania rozwoju miasta 31
2.1.Środki budżetowe 31
2.2.Śródki własne 41
2.3.Inne środki 44
Rozdział III. Otwock – charakterystyka miasta 50
3.1. Historia miasta 50
3.2. Walory przyrodnicze 53
3.2.1. Geologia i morfologia 54
3.2.2. Zbiorowiska roślinne 55
3.2.3. Klimat 55
3.3. Położenie miasta w układzie komunikacyjnych powiązań zewnętrznych 57
3.4. Problemy społeczne i infrastruktura społeczna 59
3.5. Ogólna charakterystyka głównych kierunków działalności gospodarczych prowadzonych na terenie miasta 62
Rozdział IV. Strategia rozwoju miasta Otwock i jej finansowanie 67
4.1. Założenia i cele strategii rozwojowej 67
4.2. Oczekiwane rezultaty strategii rozwojowej Otwocka 70
4.3. Sposoby wdrażania strategii rozwojowej miasta 72
4.4. Metody kontroli i oceny strategii rozwoju Otwocka 76
4.4.1. Współpraca między sektorem państwowym, publicznym i organizacjami pozarządowymi 77
4.4.2. Miejsce public relations w strategii 77
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 85
Spis rysunków 86

Zarządzanie płynnością finansową w podmiocie gospodarczym

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka płynności finansowej w nowoczesnym przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie płynności finansowej 4
1.2. Płynność finansowa w ujęciu mikro 7
1.3. Płynność finansowa a równowaga dochodowa 11
1.4. Motywy utrzymania gotówki w przedsiębiorstwie a potrzeba zarządzania gotówką 15
Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej 19
2.1. Bilans 21
2.2. Rachunek zysków i strat 25
2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych 28
2.4. Podstawowe poziome relacje finansowe 31
2.5. Wskaźniki rachunkowe ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników płynności finansowej 33
Rozdział III. Statyczny i dynamiczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie 37
3.1. Wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 37
3.2. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej 41
3.3. Rynkowa korekta płynności finansowej 45
3.4. Wykorzystanie faktoringu w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa 48
Rozdział IV. Płynność finansowa a zarządzanie przedsiębiorstwem 52
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 52
4.2. Analiza wstępna 54
4.3. Cash flow 59
4.4. Wpływ płynności finansowej na zarządzanie przedsiębiorstwem 63
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Załączniki 67
Spis tabel 71

Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. Podstawy teoretyczne systemu kredytowania 5
1.1. Istota i definicja kredytu 5
1.2. Rodzaje, formy kredytów 9
1.3. Ogólna charakterystyka systemu kredytowego 16
1.4. Prawne regulacje kredytowania 22

ROZDZIAŁ II. Metody zarządzania ryzykiem kredytowym 27
2.1. Istota ryzyka kredytowego 27
2.2. Metody analizy i oceny ryzyka 33
2.3. Ocena zdolności kredytowej jako metoda ograniczania ryzyka kredytowego 38
2.4. Pozostałe działania i mechanizmy służące ograniczaniu ryzyka kredytowego 44

ROZDZIAŁ III. Model zarządzania ryzykiem kredytowym w BRE BANK S.A. 48
3.1. Organizacja BRE BANK S.A. 48
3.1.1. Oferta kredytowa BRE Banku 55
3.1.2. Stan kredytów, pożyczek oraz rezerw na ryzyko kredytowe 57
3.2. Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym 62
3.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 64

ZAKOŃCZENIE 76

BIBLIOGRAFIA 79

SPIS TABEL 82

SPIS WYKRESÓW 83

SPIS SCHEMATÓW 84

Źródła finansowania inwestycji rzeczowych

Wstęp 2

Rozdział I. Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji przedsiębiorstw 4
1.2. Rodzaje inwestycji rzeczowych 11
1.3. Czas życia projektu inwestycyjnego 15
1.4. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw 17

Rozdział II. Finansowanie inwestycji rzeczowych w przedsiębiorstwie 27
2.1. Źródła finansowania inwestycji rzeczowych 27
2.2. Rola kredytu i leasingu w finansowaniu inwestycji rzeczowych 30
2.2.1. Amortyzacja kredytu 30
2.2.2. Finansowa ocena opłacalności stosowania leasingu 37
2.2.3. Leasing a inne źródła finansowania 39
2.3. Nowoczesne formy finansowania inwestycji rzeczowych 40
2.4. Ogólna charakterystyka metod oceny opłacalności inwestycji 41

Rozdział III. Źródła finansowania inwestycji rzeczowych w KGHM Polska Miedź S.A. 45
3.1. Historia powstania i profil działalności 45
3.2. Wyniki finansowe za lata 2002– 2006 50
3.3. Plany inwestycji rzeczowych i źródła ich finansowania 53
3.4. Analiza kapitałów przedsiębiorstwa 61

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis rysunków 69

Zarządzanie zasobami ludzkimi jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie 9
1. Rola zasobów ludzkich w zarządzaniu przedsiębiorstwem 9
2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 14
3. Elementy funkcji personalnej 22
4. Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi 26
ROZDZIAŁ II. Znaczenie i istota działalności przedsiębiorstwa usługowego 29
1. Cechy usług 29
2. Uwarunkowania działalności usługowej 33
2.1. Zewnętrzne uwarunkowania działalności usługowej 37
2.2. Wewnętrzne uwarunkowania działalności usługowej 43
3. Znaczenie jakości w działalności usługowej 52
ROZDZIAŁ III. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych, Sp. z o.o. jako przedmiot badań nad Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi (ZZL) 58
1. Strategia i cele firmy 58
2. Struktura organizacyjna i charakterystyka zatrudnienia 64
3. Pozycja firmy na tle konkurencji 67
ROZDZIAŁ IV. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. 72
1. Główne założenia polityki personalnej w firmie 72
1.1. Planowanie zatrudnienia i rekrutacja pracowników 75
1.2. Selekcja pracowników 78
1.3. Szkolenie pracowników 80
1.4. Motywowanie pracowników 87
1.5. Oceny pracownicze 91
2. Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na konkurencyjność firmy 97
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 109

Zmiany w zakresie procedur celnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA POLSKIEGO I WSPÓLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO
1.1. Rozwój polskiego prawa celnego
1.1.1. Historia polskiego prawa celnego
1.1.2. Regulacje z zakresu polskiego prawa celnego
1.1.3. Prawo celne a Układ Europejski
1.2. Prawo celne Unii Europejskiej
1.2.1. Rozwój integracji europejskiej
1.2.2. Prawo Unii Europejskiej
1.2.3. Strefa wolnego handlu a unia celna
1.2.4. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie prawa celnego

ROZDZIAŁ II. PROCEDURY CELNE W POLSCE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UE
2.1. Procedura dopuszczenia do obrotu
2.2. Procedura wywozy
2.3. Procedura tranzytu
2.4. Procedura składu celnego
2.5. Procedura odprawy czasowej
2.6. Procedura uszlachetniania czynnego i biernego

ROZDZIAŁ III. PROCEDURY CELNE W POLSCE PO PRZYSTĄPIENIU DO UE
3.1. Procedura wprowadzania i wyprowadzania towarów
3.2. Procedura uszlachetniania czynnego
3.3. Procedura uszlachetniania biernego
3.4. Procedura odprawy czasowej
3.5. Procedura wywozu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Streszczenie II
Spis tabel i schematów VI
Wstęp 1
Rozdział I. Znaczenie struktury organizacyjnej 4
1.1. Rozczłonkowanie organizacji 4
1.2. Elementy konstrukcyjne struktury organizacyjnej 9
1.3. Etapy tworzenia struktury organizacyjnej 10
1.4. Typologia struktur organizacyjnych 12
Rozdział II. Zmiany w organizacji 17
2.1. Przyczyny zmian w organizacji 17
2.2. Etapy procesu zmiany 24
2.3. Formalizacja procesu zmiany 25
2.4. Utrzymywanie dynamiki zmiany 26
2.5. Postawy wobec zmian 26
Rozdział III. Zmiany w strukturze organizacyjnej organizacji i ich konsekwencje dla zarządzania personelem – studium przypadku 32
3.1. Działalność i struktura organizacyjna Orange Polska S.A. 32
3.2. Outplacement w Orange Polska S.A. 36
3.3. Program „Praca za Pracowników” 38
3.4. Szkolenia i rozwój w Orange Polska S.A. 46
Zakończenie 54
Bibliografia 57

Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONKURENCJI RYNKU EDUKACJI 5
1. Pojęcie i istota konkurencji 5
2. Formy rynku i konkurencji 10
3. Strategie konkurencji na rynku edukacyjnym 15
4. Podstawy analizy konkurencyjności na rynku edukacyjnym 17

ROZDZIAŁ II. BUDOWANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 25
1. Cele strategiczne przedsiębiorstwa i model osiągania sukcesu na rynku 25
2. Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw 27
3. Strategie osiągania przewag konkurencyjnych 32
4. Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych 35

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CEAC POLONIA SP. Z O.O. 45
1. Historia i przedmiot działania CEAC Polonia Sp. z o.o. 45
2. Oferta CEAC Polonia Sp. z o.o. 48
3. Sytuacja finansowa CEAC Sp. z o.o. 56

ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE DZIAŁANIA CEAC POLONIA SP. Z O.O. 60
1. Planowanie strategiczne w CEAC Sp. z o.o. 60
2. Określenie misji oraz celów strategicznych 65
3. Analiza strategiczna CEAC Polonia 66
4. Realizacja strategii 75

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis rysunków 87