Archiwum autora: pracedyplomowe

Specyfika reklamy farmaceutycznej na przykładzie Aspiryny firmy Bayer

Wstęp

Rozdział I. Reklama jako element marketingu
1.1. Definicje reklamy
1.2. Komunikacja – formuła klasyczna
1.3. Reklama jako forma komunikacji
1.4. Komunikat reklamowy
1.4.1. Cele komunikacyjne
1.4.2. Percepcja komunikatu reklamowego
1.4.3. Obraz
1.4.4. Obraz a tekst
1.4.5. Tekst
1.4.6. Spójność formalna komunikat

Rozdział II. Reklama farmaceutyków
2.1. Istota reklamy farmaceutyków
2.2. Funkcja edukacyjna reklamy farmaceutyków
2.3. Reklama farmaceutyków w świetle prawa
2.4. Telewizyjne reklamy farmaceutyków
2.5. Reklama farmaceutyków a prezenty, nagrody, wycieczki

Rozdział III. Specyfika reklamy farmaceutycznej na przykładzie Aspiryny firmy Bayer
3.1. Charakterystyka produktu
3.2. Reklama Aspiryny firmy Bayer
3.2.1. Historia Aspiryny
3.2.2. Rodzaje Aspiryny
3.2.3. Formy reklamy
3.2.4. Specyfika reklamy
3.2.5. Aspirin i niebezpieczne podróże
3.3. Ocena skuteczności i charakteru reklamy Aspiryny

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski

Wstęp 2

Rozdział I. Tradycyjne i współczesne teorie handlu zagranicznego 4
1.1. Istota, cele i funkcje handlu zagranicznego 4
1.2. Teorie klasyczne handlu zagranicznego 9
1.3. Współczesne teorie i modele handlu zagranicznego 13

Rozdział II. Rola handlu zagranicznego w gospodarce 23
2.1. Wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego 23
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na zwiększenie efektywności gospodarowania 25
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego 38

Rozdział III. Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski w latach 2014-2016 43
3.1. Warunki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2014-2016 – podstawowe makroproporcje 43
3.2. Popyt na polski eksport, podaż importowa oraz kalkulacyjne ceny eksportu i importu 48
3.3. Szacunek terms of trade Polski w obrotach surowcowych 51

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis wykresów 71

Społeczno-ekonomiczne problemy gminy

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 6
1.1. Samorząd terytorialny a transformacja ustrojowa w Polsce po 1990 roku 6
1.2. Pojęcie i rola zarządzania publicznego po 1990 roku 13
1.3. Instrumenty zarządzania publicznego 15
1.4. Zarządzanie organizacjami publicznymi 18
1.4.1. Zarządzanie działalnością operacyjną organizacji publicznych 22
1.4.2. Zarządzanie personelem 30
1.4.3. Zarządzanie finansami 33

ROZDZIAŁ II. WYBRANE SPOŁECZNO- EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA GMINĄ 3
2.1. Struktura i zadania samorządu gminnego 36
2.2. Kompetencje gminy w zakresie pomocy społecznej 40
2.3. Opieka zdrowotna i przeciwdziałanie alkoholizmowi 42
2.4. Gminna gospodarka finansowa 45

ROZDZIAŁ III. PROBLEMY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE W GMINIE KARCZEW 55
3.1. Charakterystyka Gminy Karczew 55
3.2. Strefa społeczna i problemy społeczne Gminy Karczew 57
3.3. Gospodarka finansowa Gminy Karczew 63

ZAKOŃCZENIE 72

BIBLIOGRAFIA 75

SPIS FOTOGRAFII 80

Program teatralny jako produkt marketingowy

rozdział pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I FUNKCJE PROGRAMU TEATRALNEGO

1. Teatr i program teatralny- zakres pojęciowy

2. Funkcje programów teatralnych

3. Program teatralny jako część kampanii marketingowej

Program teatralny, będąc również dziełem sztuki, pełni swą podstawową, informacyjną funkcję. Informacja we współczesnym świecie  jest jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój różnych dziedzin naszego życia…

 

Samorząd lokalny w Polsce – zadania własne a zadania zlecone

Wstęp 2

Rozdział I. Istota samorządu lokalnego 4
1.1. Samorząd terytorialny w systemie politycznym państwa 4
1.2. Zasady centralizacji i decentralizacji 6
1.3. Istota samorządu terytorialnego 9

Rozdział II. Organizacja samorządu lokalnego w Polsce 12
2.1. Zarys struktury terytorialnej samorządu 12
2.2. Organizacja gminy 15
2.3. Organizacja powiatu 19
2.4. Organizacja województwa 20

Rozdział III. Zadania samorządu terytorialnego. Zadania własne a zadania zlecone 23
3.1 Kompetencje gminy 23
3.2 Kompetencje powiatu 27
3.3 Kompetencje samorządu województwa 32
3.4 Praktyczne formy realizacji zadań 36

Zakończenie 43
Bibliografia 45
Spis rysunków 48

Wpływ otoczenia na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo i jego wzrost w gospodarce rynkowej 6
1.1 Definicja przedsiębiorstwa 6
1.2 Formy organizacyjne przedsiębiorstw 10
1.3 Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa 14
1.4 Cel przedsiębiorstwa a problemy jego wzrostu 20
1.5 Misja i wizja jako zobowiązanie przedsiębiorstwa w stosunku do otoczenia 24

Rozdział 2. Charakterystyka czynników otoczenia wpływających na przedsiębiorstwo 31
2.1 Definicja otoczenia 31
2.2 Analiza otoczenia ze względu na potencjał złożoności i niepewności 35
2.3 Mikrootoczenie – czyli otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa 36
2.4 Makrootoczenie – czyli otoczenie ogólne przedsiębiorstwa 39
2.5 Wpływ burzliwego otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 43
2.5.1 Obserwacja zewnętrznych i wewnętrznych trendów napływających z otoczenia 43

Rozdział 3. Analiza sektora 47
3.1 Sektor jako identyfikacja konkurencji, klientów i kooperantów 47
3.2 Metody analizy otoczenia 52
3.2.1 Analiza makrootoczenia 52
3.2.2 Analiza konkurencji 61
3.2.3 Metody portfelowe 62
3.2.4 SWOT/TOWS 67
3.2 Sektor jako źródło informacji o szansach, kosztach wejścia, przebywania i wyjścia z sektora 69

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział І. Polityka regionalna Unii Europejskiej 4
1. Pojęcie regionu i definicja polityki regionalnej 4
2. Zasady i cele polityki regionalnej UE 17
3. Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej 24
4. Inicjatywy Wspólnotowe 26
5. Reforma Funduszy Strukturalnych – „Agenda 2000 31
Rozdział II. Rozwój polityki regionalnej w Polsce 38
1. Dostosowanie polityki regionalnej w Polsce do standardów europejskich 38
2. Polska polityka regionalna 41
3. Podstawy instytucjonalne polityki regionalnej 52
Rozdział III. Regiony Polski w świetle wyzwań integracyjnych 61
1. Programy przedakcesyjne 61
2. Kryteria podziału środków na wspieranie rozwoju regionalnego 65
3. Środki przedakcesyjne i ich rozdysponowanie 71
4. Transfery finansowe do Polski 78
5. Zagrożenia sprawnej absorpcji środków europejskich 83
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 95

Polityka rachunkowości w jednostce budżetowej sektora finansów publicznych na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Wstęp 2

Rozdział I. Rachunkowość jednostki budżetowej 3
1.1. Uwarunkowania prawne działalności jednostek sektora finansów publicznych 3
1.2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych 7
1.3. Rachunkowość budżetowa 12
1.3.1. Zasady rachunkowości 12
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej 13
1.3.3. Obieg i kontrola dokumentów 17
1.3.4. Zakładowy Plan Kont 19
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 24

Rozdział II. Prezentacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze 27
1.1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze 27
1.2. Cele i zadania statutowe 31

Rozdział III. Polityka rachunkowości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze 42
3.1. Prawne podstawy funkcjonowania jednostki 42
3.2. Ewidencja kosztów i przychodów 47
3.3. Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej 53
3.4. Środki specjalne jednostek budżetowych 55
3.5. Sprawozdawczość finansowa 57

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73

Polityka jakości w tworzeniu marki firmy na podstawie hotelu Qubus

Wstęp 2

Rozdział I. Jakość i polityka jakości 4
1.1. Pojęcie jakości w literaturze przedmiotu 4
1.2. Istota zarządzania jakością i polityka jakości 10
1.3. Systemy zarządzania jakością 15
1.4. Jakość jako przewaga nad konkurencją 22

Rozdział II. Wizja i tworzenie marki 24
2.1. Istota i funkcje marki 24
2.2. Wizja marki 29
2.3. Budowanie marki 32
2.4. Jakość marki 37

Rozdział III. Tworzenie jakości marki w hotelach Qubus 43
3.1. Historia sieci hoteli 43
3.2. Profil działalności i jakość oferowanych usług 43
3.3. Kariera w Qubus 45
3.4. Program lojalnościowy Q-Club 46
3.5. Pozycja konkurencyjna efektem jakości marki 48

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

Polityka gospodarcza Korei Południowej

Wstęp

Rozdział I. Rola państwa w procesie uprzemysłowienia Korei Południowej

1.1. Strategia rozwoju w I generacji krajów nowo uprzemysłowionych
1.2. Fazy uprzemysłowienia i główne branże
1.2.1. Pośredni wpływ państwa na rozwój branż przemysłowych
1.2.2. Ograniczona rola państwa w finansowaniu wzrostu gospodarczego – kryzys gospodarczy
1.2.3. Dominująca produkcja
1.3. Rola chaeboli w realizacji polityki gospodarczej państwa

Rozdział 2. Polityka rządu koreańskiego w sferze wymiany handlowej z zagranicą.

2.1. Instrumenty taryfowe i pozataryfowe regulujący handel międzynarodowy
2.2. Środki proeksportowe i bariery celne stosowane przez rząd koreański

Rozdział 3. Struktura towarowa obrotów w handlu zagranicznym według sekcji SITC

Rozdział 4. Obroty i kierunki w wymianie handlowej w latach 2017-2019

4.1. Obroty i bilans w latach 2017-2019
4.2. Handel zagraniczny Korei w układzie grup krajów i regionów w latach 2017-2019

Rozdział 5. Główni partnerzy w wymianie handlowej Korei w latach 2017-2019

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel