Archiwum autora: pracedyplomowe

Kształcenie i doskonalenie pracowników małych firm na przykładzie przedsiębiorstw fryzjerskich

Wstęp 2
Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach 4
1.1. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Rola pedagogiki pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.3. Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy 12
Rozdział 2. Kształcenie i doskonalenie pracowników w małych i mikro przedsiębiorstwach 15
2.1. Tradycyjna i nowa rola grup pracowniczych 15
2.2. Doskonalenie zawodowe drogą do mistrzostwa zawodowego 18
2.3. Linia rozwoju zawodowego pracownika 22
Rozdział 3. Salon fryzjerski „X” jako miejsce kształcenia i rozwoju pracowników 26
3.1 Profil działalności 26
3.2. Struktura zatrudnienia 27
3.3. Kształcenie i doskonalenie pracowników 29
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 32
4.1. Przedmiot i cel badań 32
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 34
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 38
4.4. Teren badań i próbka badawcza 45
Rozdział 5. Wyniki badań 47
Zakończenie 50

Krótkookresowe planowanie finansowe

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy krótkoterminowego planowania finansowego 4
1.1. Pojęcie oraz cele planowania finansowego 4
1.2. Wymogi efektywnego planowania finansowego 8
1.3. Związki pomiędzy długoterminowymi a krótkoterminowymi decyzjami finansowymi 14
1.4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto a budżetowanie środków pieniężnych 20
Rozdział 2. Metody planowania finansowego 25
2.1. Źródła danych 27
2.2. Zasady modelowania 28
2.3. Narzędzia planowania finansowego 31
2.4. Struktura planu finansowego (elementy) 34
Rozdział 3. Krótkookresowy plan finansowy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa „X” 43
3.1. Charakterystyka firmy 43
3.2. Założenia planu 48
3.3. Plan finansowy 49
3.4. Propozycje usprawnień w zakresie planowania finansowego działalności 59
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 67

Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
Rozdział pierwszy
Istota i znaczenie kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 4
1.1. Klasyfikacja oraz cechy kredytów bankowych 4
1.2. Inwestycje jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa 12
1.3. Rola kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 19
Rozdział drugi
Charakterystyka Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim finansującego inwestycje dla przedsiębiorstw 26
2.1. Rynek banków spółdzielczych w Polsce i w Unii Europejskiej 26
2.2. Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 32
2.3. Działalność kredytowa Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 37
2.4. Postępowanie podczas przyznawania kredytów 40
2.5. Zabezpieczenia kredytów 45
Rozdział trzeci
Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw Mazowieckiego Banku Spółdzielczego 48
3.1. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2014 49
3.2. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2015 59
3.3. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2016 69
Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis tabel 87
Spis wykresów 88
Spis rysunków 89
ANEKS 90

Kredyty dewizowe

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyty dewizowe 5
1.1. Tendencje zmian w polityce kredytowej w ujęciu historycznym 5
1.2. Pojęcie kredytu bankowego 9
1.3. Rodzaje kredytów 12
1.4. Wniosek o udzielenie kredytu dewizowego i jego elementy 25
Rozdział II. Kategorie ryzyka bankowego – próba klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego 28
2.1. Ryzyko kredytowe i inne rodzaje ryzyka bankowego 30
2.2. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka bankowego 35
2.3. Zdolność kredytowa 38
Rozdział III. Zasady i tryb udzielania kredytów dewizowych na przykładzie Banku BPH S.A. 44
3.1. Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej kredytobiorcy 45
3.2. Analiza progu rentowności 48
3.3. Logistyka jako metoda oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 49
3.4. System informatyczny jako sposób zwiększania zdolności kredytowej firmy 50
3.5. Ocena regulowania należności 51
3.6. Ocena ogólna 56
Rozdział IV. Prawne zabezpieczenia kredytów bankowych 59
4.1. Zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym 59
4.2. Zabezpieczenia przewidziane prawem wekslowym 68
Rozdział V. Analiza udzielonych kredytów dewizowych BPH S.A. 72
5.1. Udział BPH na krajowym rynku kredytów dewizowych 72
5.2. Analiza trendów na krajowym rynku kredytów dewizowych 74
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 85

Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt bankowy jako produkt banku komercyjnego 4
1. Pojęcie, istota oraz funkcje kredytu 4
2. Rodzaje kredytów bankowych 8
3. Rola i znaczenie kredytów w działalności podmiotów gospodarczych 13
Rozdział II. Procedury udzielania kredytów 25
1. Wniosek kredytowy i jego elementy 25
2. Ocena zdolności kredytowej podmiotu 27
3. Prawne, formalne i finansowe aspekty zawarcia umowy kredytowej 38
4. Wykorzystanie, koszt i spłata kredytu 40
Rozdział III. Analiza oferty kredytowej dla podmiotów gospodarczych na przykładzie BGŻ S.A. 46
1. Powstanie i rozwój banku (restrukturyzacja w BGŻ S.A.) 46
2. Przedmiot i zakres działalności oraz osiągnięcia BGŻ S.A. 49
3. Rodzaje udzielanych kredytów i procedury kredytowe banku 54
4. Ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego w BGŻ S.A. 61
Rozdział IV. Zabezpieczenia kredytów jako ograniczenie ryzyka kredytowego banku 64
1. Prawne podstawy oraz formy zabezpieczenia kredytu 64
2. Zabezpieczenia kredytów stosowane w BGŻ S.A. 66
3. Badania własne 74
Załączniki 89
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis tabel i rysunków 117
Spis wykresów 118

Kredyt inwestycyjny dla osób fizycznych

Wstęp 3
Rozdział pierwszy, Rola i miejsce kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji osób fizycznych 5
1.1. Rodzaje kredytów inwestycyjnych 5
1.2. Cechy i funkcje kredytów 13
1.3. Miejsce kredytu w finansowaniu inwestycji 22
Rozdział drugi, Bank Spółdzielczy, jako instytucja finansująca inwestycje osób fizycznych 25
2.1. Banki spółdzielcze na rynku polskim 25
2.2. Organizacja i zasady funkcjonowania Banku Spółdzielczego 34
2.3. Kredytowanie inwestycji przez bank 38
2.3.1. Kredyty 38
2.3.2. Pożyczki 41
2.4. Procedura przyznawania kredytu przez bank 42
2.5. Prawne formy zabezpieczenia kredytu przez bank 48
Rozdział trzeci, Analiza działalności kredytów inwestycyjnych dla osób fizycznych Banku Spółdzielczego … 51
3.1. Działalność kredytowa banku w roku 2017 53
3.2. Działalność kredytowa banku w roku 2018 59
3.3. Działalność kredytowa banku w roku 2019 65
Zakończenie 80
Bibliografia 84
Spis tabel 87
Spis rysunków 88
Aneks 89

Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK

trochę historyczna praca dyplomowa – z 2007 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Kredyt bankowy 6
1.1. Kredyt a pożyczka 6
1.2. Znaczenie i rola działalności kredytowej w działalności banku 12
1.3. Zasady kredytowania 16
1.4. Ocena zdolności kredytowej 20

Rozdział II. Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych 26
2.1. Rynek kredytów hipotecznych 26
2.2. Definicja kredytu hipotecznego 29
2.3. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego 31
2.4. Uczestnicy rynku kredytów hipotecznych 39

Rozdział III. Kredyty hipoteczne udzielane przez Bank Zachodni WBK 44
3.1. Charakterystyka Banku Zachodniego WBK 44
3.1.1. Historia działalności 44
3.1.2. Przedmiot działalności i struktura organizacyjna 46
3.1.3. Produkty i wyniki finansowe 49
3.2. Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK 51
3.2.1. Atuty i korzyści oferty kredytów hipotecznych 51
3.2.2. Zakres kredytowania 53
3.2.3. Koszty kredytu 53
3.2.4. System opłat i prowizji 54
3.3. Analiza i ocena kredytu hipotecznego w Banku Zachodnim WBK 54

Zakończenie 59

Spis rysunków 61

Spis tabel 62

Bibliografia 63

Koszty w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie kosztu 4
1. Definicja kosztu 5
2. Koszt, a przychód, strata ,wydatek i związany z nimi zysk przedsiębiorstwa 8
3. Klasyfikacja kosztów 14
Rozdział II. Metody analizy i kontroli kosztów 21
1. Koszty w okresach długim i krótkim 21
2. Metody określania kosztów stałych i zmiennych 23
3. Kontrola kosztów 28
Rozdział III Modele rachunku kosztów 34
1. Podstawowe modele rachunku kosztów 36
2. Modele rachunku kosztów w różnym ujęciu standardów kosztowych 42
3. Ewidencja kosztów i wybór wariantu rachunku kosztów 45
Rozdział IV Kalkulacja kosztów 48
1. Rodzaje kalkulacji 48
2. Metody kalkulacji 52
3. Nowe metody kalkulacji 53
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis rysunków i tabel 61

Koszty w przedsiębiorstwach na przykładzie Grupy Orange S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka kosztów pracy 4
1.1. Definicja kosztów pracy 8
1.2. Pomiar kosztów pracy 13
1.3. Struktura kosztów pracy 18
1.3.1. Struktura kosztów pracy według kryterium przedmiotowego 18
1.3.2. Struktura kosztów pracy według kryterium podmiotowego 24
1.3.3. Struktura kosztów pracy według formy umowy 26
1.4. Ewidencja kosztów pracy 26
Rozdział II. Zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach 28
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 28
2.2. Definicje związane z zatrudnieniem 33
2.2.1. Pracodawca 35
2.2.2. Pracownik 36
2.2.3. Zatrudnienie 37
2.2.4. Czas pracy 39
2.3. Obowiązki pracowników i pracodawców 40
2.4. Bezrobocie 42
Rozdział III. Obciążenia wynagrodzeń 47
3.1. Definicja wynagrodzeń 47
3.2. Sposoby naliczania wynagrodzeń 51
3.3. Obciążenia wynagrodzeń 53
3.4. Egzekucja należności pieniężnych z wynagrodzenia o pracę 57
Rozdział IV. Analiza kosztów pracy na postawie Grupy Orange S.A. 62
4.1. Charakterystyka spółki 62
4.2. Analiza podstawowych wskaźników spółki 65
4.3. Analiza zatrudnienia i koszty wynagrodzeń 77
Załączniki 88
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel, rysunków i wykresów 97