Archiwum autora: pracedyplomowe

Rola terroryzmu w ewolucji konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Wstęp 4
Rozdział I Istota terroryzmu 7
1.1. Definiowanie terroryzmu 7
1.2. Początki terroryzmu 15
1.3. Stereotyp terroryzmu 18
1.4. Internacjonalizacja terroryzmu 21
Rozdział II Państwo wobec terroryzmu 31
2.1. Represyjna działalność aparatu państwowego 31
2.2. Ruchy społeczne 37
2.3. Nowa wojna z terroryzmem 40
2.4. Terroryzm w świetle opinii publicznej 46
Rozdział III Konflikt palestyńsko- izraelski jako jeden z problemów politycznych dzisiejszego świata 54
3.1. Palestyna w konflikcie 54
3.1.1. Historia Palestyny 54
3.1.2. Wybrane palestyńskie organizacje terrorystyczne 62
3.2. Izrael w konflikcie 66
3.2.1. Historia Izraela 66
3.2.2. Działania wojenne Izraela 71
3.3. Dżihad w konflikcie palestyńsko- izraelskim 76
Rozdział IV Religia i terroryzm w konflikcie palestyńsko- izraelskim 79
4.1. Religia a terroryzm 79
4.2. Fundamentalizm religijny jako ideologia konfliktu 86
4.3. Żydowscy i muzułmańscy fundamentaliści przeciwko pokojowi 88
4.4. Fundamentalizm religijny jako upolitycznienie religii 90
Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis rysunków 107
Spis schematów 108
Spis fotografii 109

Rozrachunki z dostawcami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 6
1. Istota obrotu handlowego 6
2. Towar jako przedmiot transakcji handlu 11
3. Umowa i transakcja w handlu 14
4. Cena w transakcji handlu 17
ROZDZIAŁ II OGANIZACJA OBROTU TOWAROWEGO 20
1. Warunki dostawy i płatności 20
2. Cykl transakcji i jego fazy 25
3. Systemy transportowe 26
4. Tranzyt rozliczany i organizowany 29
5. Dokumentacja obrotu towarowego 31
ROZDZIAŁ III ROZRACHUNKI W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 35
1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 35
2. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków 40
3. Zakup materiałów i jego rozliczenie 41
4. Płatności 49
5. Formy rozliczeń 53
ROZDZIAŁ IV UJĘCIE KSIĘGOWE ROZRACHUNKÓW 57
1. Zasady ewidencji rozrachunków 57
2. Księgowe ujęcie zobowiązań wobec dostawców 61
3. Księgowe ujęcie rozrachunków z tytułu VAT 66
4. Zobowiązania przedawnione i umorzone oraz wycena zobowiązań 74
5. Księgowe ujęcie obrotu w tranzycie 77
ROZDZIAŁ V BADANIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „S” 83
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 83
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami krajowymi 84
3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami zagranicznymi 86
4. Próba oceny prawidłowości przyjętych rozwiązań w zakresie ujęcia księgowego rozrachunków z dostawcami 90
ZAKOŃCZENIE 92
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99

Migracje jako zjawisko społeczne współczesnych czasów

praca magisterska z politologii

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i znaczenie migracji 4
1.1. Istota migracji 4
1.1.1. Wędrówki wewnętrzne 8
1.1.2. Wędrówki zewnętrzne 13
1.1.3. Metody mierzenia ruchów migracyjnych 16
1.2. Fenomen migracji 19
1.3. Migracje jako przedmiot refleksji naukowej 21
1.4. Typy migracji i ich prognozy 24

Rozdział II. Przyczyny i skutki migracji 26
2.1. Polskie migracje zarobkowe do Europy Zachodniej 26
2.2. Diagnozy i prognozy przepływu siły roboczej w związku z integracją 29
2.3. Implikacje przyjęcia Polski do Unii Europejskiej- perspektywy migracji zarobkowych. 32
2.4. Problemy migracyjne w krajach Unii Europejskiej 37
2.4.1. Problemy teoretyczne 37
2.4.2. Problemy praktyczne 39
2.5. Ekonomiczne i społeczne skutki migracji 41

Rozdział III .Migracje ludności w Polsce 44
3.1. Tendencje w migracji międzynarodowej 44
3.2. Migracje w XX wieku 47
3.3. Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce 51
3.4. Migracje wewnętrzne ludności w Polsce 57
3.5. Migracje zagraniczne ludności w Polsce 60

Rozdział IV. Uwarunkowania zjawiska migracji w świetle przeprowadzonych badań 66
4.1. Cele i hipotezy badawcze 66
4.2. Problematyka badawcza 68
4.3. Teren i organizacja badań 70
4.4. Charakterystyka próby badawczej 71
4.5. Analiza wyników badań 72
4.6. Wnioski 85

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis rysunków 92
Spis tabel 93
Spis wykresów 95
Załącznik – kwestionariusz ankiety 97

Atrakcje turystyczne wybranych krajów karpackich – Polska, Słowacja, Ukraina

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ I JEJ ZAKRES 6
1.1. Rodzaje atrakcji turystycznych 6
1.2. Funkcje atrakcji turystycznych 7
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA KARPAT 17
2.1. Środowisko przyrodnicze 17
2.1.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 17
2.1.2. Klimat i wody powierzchniowe 19
2.1.3. Roślinność i świat zwierzęcy 21
2.2. Ludność i gospodarka 26
2.2.1. Karpaty Polskie 26
2.2.2. Karpaty Słowackie 27
2.2.3. Karpaty Ukraińskie 28
2.2.4. Wnioski 29
ROZDZIAŁ III. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 33
3.1. Walory przyrodnicze 33
3.2. Walory kulturowe 39
3.3. Infrastruktura turystyczna 45
ROZDZIAŁ IV. ATRAKCYJNOŚĆ A RUCH TURYSTYCZNY 56
PODSUMOWANIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 71

Europa narodów a tożsamość narodowa

WSTĘP

Rozdział I. UNIA EUROPEJSKA – ORGANIZM WOLNYCH PAŃSTW
1.1. „OJCOWIE EUROPY”
1.1.1. EUROPA – JAKO KONTYNENT ODWIECZNYCH IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH
1.2. INSTYTUCJE EUROPEJSKIE
1.3. INTEGRACJA UNII EUROPEJSKIEJ
1.4. SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ
1.5. ZINTEGROWANA EUROPA A ODRĘBNOŚĆ NARODÓW

Rozdział II. TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
2.1. TOŻSAMOŚĆ OSOBOWA A KULTUROWA
2.2. MODELE TOŻSAMOŚCI
2.3. TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA A ZADANIA EDUKACJI
2.4. TOŻSAMOŚĆ A ETNOCENTRYZM
2.5. PROCES KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI NA POGRANICZU KULTUR

Rozdział III. EUROPA NARODÓW A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
3.1. GLOBALIZACJA I JEJ KONSEKWENCJE
3.1.1. EUROPA I CHRZEŚCIJAŃSTWO
3.1.2. NOWOŻYTNOŚĆ I DROGI KU EUROPEJSKIEJ WOLNOŚCI
3.2. WSPÓŁCZESNA EUROPA – JEDNOŚĆ NARODÓW
3.3. JEDNOŚĆ NARODÓW A „OJCZYZNY PRYWATNE”

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Streszczenie [pracy dyplomowej] 2
Rozdział I. Wprowadzenie 4
1.1. Uzasadnienie tematu, cele i hipotezy badawcze 4
1.2. Przedmiot, zakres i metody badań 7
Rozdział II. Teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 9
2.1. Koncepcje bezpośrednich inwestycji zagranicznych 10
2.2. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych 19
2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju gospodarczego 22
Rozdział III. Inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej na przełomie XX i XXI wieku 31
3.1. Dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 31
3.2. Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 35
3.3. Struktura geograficzna napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do
Europy 38
Rozdział IV. Badanie napływów i odpływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Europie w latach 2011 – 2014 52
4.1. Napływy i wypływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2011 – 2014 52
4.2. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w inwestycjach krajowych 59
4.3. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu PKB 62
4.4. Znaczenie rozwiązań administracyjnych i prawnych w kwestii eksportu i importu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski 64
Wnioski 71
Literatura 73
Spis tabel 76
Spis rysunków 77

Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny w ofercie wybranych biur podróży

Wstęp 2
Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką ekstremalną 4
1.1. Definicje i pojęcie turystyki ekstremalnej 4
1.2. Wybrane dyscypliny turystyki ekstremalnej 6
1.2.1. Spadochroniarstwo 6
1.2.2. Bungy-jumping 8
1.2.3. Paralotniarstwo 10
1.2.4. Nurkowanie 13
1.2.5. Kajakarstwo górskie 17
1.2.6. Skateboard 18
1.2.7. Snowboard 20
1.2.8. Surfing 21
Rozdział II Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny 23
2.1. Pojęcie produktu turystycznego 23
2.2. Specyfika obsługi klientów 33
Rozdział III Turystyka ekstremalna w ofercie biur podróży 37
3.1. Przegląd ofert turystyki ekstremalnej w wybranych biurach podróży 37
3.1.1. Traper 38
3.1.2. Almatur 40
3.1.3. Kompas 42
3.1.4. Tour Club 43
3.1.5. ArkCharter 45
3.2. Ocena aktualnej oferty turystyki ekstremalnej w biurach podróży 47
3.3. Perspektywy i postulowane kierunki rozwoju turystyki ekstremalnej jako produktu turystycznego w biurach podróży 51
Zakończenie 53
Bibliografia 54
Spis rysunków i zdjęć 57
Aneks 58

Analiza finansowa jako narzędzie oceny

Wstęp

1. Działalność gospodarcza, istota i cele
1.1. Rodzaje przedsiębiorstw i ich specyfika
1.2. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa
1.3. Źródła finansowania działalności gospodarczej

2. Sprawozdawczość finansowa jako źródło danych do oceny prowadzonej działalności
2.1. Istota sprawozdawczości
2.2. Bilans
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

3. Analiza finansowa narzędziem oceny działalności podmiotów gospodarczych
3.1. Analiza finansowa, rodzaje i metody jej przeprowadzania
3.2. Pozioma i pionowa analiza bilansu
3.3. Analiza wskaźnikowa – założenia metodyczne
3.4. Analiza płynności
3.5. Analiza rentowności

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Analiza finansowa firmy

1. Podstawy oceny przedsiębiorstw
1.1. Analiza ekonomiczna i finansowa
1.2. Sprawozdawczość finansowa
1.3. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe
1.4. Rachunek wyników
1.5. Analiza wskaźnikowa
1.6. Rachunek przepływów pieniężnych

2. Podstawowe informacje dotyczące xyz S.A.
2.1 Historia Spółki Akcyjnej xyz
2.2 Struktura organizacyjna xyz S.A.
2.3 Działalność spółki xyz S.A
2.3.1 Przedmiot działalności spółki
2.3.2 Geograficzna struktura sprzedaży
2.3.3 Asortymentowa struktura sprzedaży
2.4 Najważniejsze wydarzenia w spółce na przekroju trzech ostatnich lat
2.5 Analiza SWOT
2.6 Strategia i perspektywy rozwoju Spółki Akcyjnej xyz

3. Wstępna analiza bilansu i rachunku wyników
3.1. Analiza bilansu
3.2. Struktura kapitałowo-majątkowa
3.3. Analiza rachunku wyników

4. Analiza wskaźnikowa
4.1. Analiza rentowności
4.2. Analiza płynności finansowej
4.3. Analiza sprawności działania
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu)

5. Przepływy środków pieniężnych w Spółce Akcyjnej xyz

Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 5
1.1. Pojęcie i cechy Giełdy Papierów Wartościowych 5
1.2. Pośrednicy w obrocie papierami wartościowymi 9
1.3. Rodzaje papierów wartościowych realizowanych na giełdzie 15
1.3.1. Akcje 19
1.3.2. Obligacje 24
ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29
2.1. Podstawy prawne obrotu papierami wartościowymi 29
2.2. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 31
2.3. Indeksy giełdowe 36
2.4. System Warset 45
2.4.1. Notowania jednolite 53
2.4.2. Notowania ciągłe 55
2.4.3. Rodzaje zleceń 59
ROZDZIAŁ III. MIEJSCE I ZNACZENIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE RYNKOWEJ 60
3.1. Charakterystyka gospodarki rynkowej 60
3.2. Rynek kapitałowy jako jeden z najważniejszych segmentów gospodarki rynkowej 64
3.3. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej 66
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73
SPIS RYSUNKÓW 74