Archiwum autora: pracedyplomowe

Rola szkoleń BHP w zakładzie pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Szkolenia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach 7
1.1. Istota szkoleń 7
1.2. Cele szkoleń 9
1.3. Metody szkoleń 14
1.3.1. Szkolenie indywidualne 14
1.3.2. Dyskusja 15
1.3.3. Gry i symulacje 15
1.3.4. Wykład 16
1.3.5. Analiza przypadku 16
1.3.6. Odgrywanie ról 17
1.4. Korzyści płynące ze szkoleń pracowników 17

Rozdział II. Szkolenia BHP 24
2.1. Istota szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy 24
2.2. Podstawa prawna regulująca prowadzenie szkoleń bhp 28
2.3. Rodzaje i cele szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy 30
2.4. Uprawnienia związane z prowadzeniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 34

Rozdział III. Prowadzenie szkoleń okresowych na stanowiskach administracyjno- biurowych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia 39
3.1. Charakterystyka organizacji, jaką jest Komenda Portu Wojennego Gdynia 39
3.2. Cel szkolenia BHP na stanowiskach administracyjno biurowych 41
3.3. Ramowy program szkolenia 42
3.4. Szczegółowy program szkolenia 42
3.5. Zakres tematyczny testu 47
3.6. Protokół z egzaminu 48

Zakończenie 49
Bibliografia 51

Systemy franchisingowe w produkcji i obrocie żywnością

Wstęp    2

Rozdział I. Franchising – istota i zakres znaczeniowy pojęcia    3
1.1. Idea franchisingu a znaczenie marki we współczesnym handlu    3
1.2. Definicje franchisingu    10
1.3. Rodzaje i formy franchisingu    14
1.4. Koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych    20

Rozdział II. Franchising w praktyce    23
2.1. Franchising w Polsce    23
2.2. Charakterystyka firm działających na polskim rynku na zasadzie franchisingu    33
2.3. Szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce    40

Rozdział III. Prawa i obowiązki franchisingodawcy i franchisingobiorcy    47
3.1. Zawarcie umowy franchisingowej i jej treść    47
3.2. Umowy franchisingowe wobec innych umów prawa cywilnego    55
3.3. Umowa franchisingowa a umowy z zakresu prawa własności intelektualnej    59
3.4. Prawa i obowiązki stron    60

Rozdział IV. Przykłady dystrybucyjnego systemu franchisingowego    63
4.1. Charakterystyka McDonald’s Corporation    63
4.2. Charakterystyka Telepizzy    65
4.3. Porównanie opłacalności prowadzenia danej działalności gospodarczej    69

Zakończenie    72
Bibliografia    77
Spis rysunków    81
Spis tabel    82
Załączniki    83

Współpraca banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi

Wstęp 2

Rozdział I. Banki w systemie bankowym 7
1.1. Pojęcie i rola banków 7
1.2. Charakterystyka polskiego systemu bankowego 9
1.3. Podstawy prawne 15
1.4. Nadzór bankowy 17
1.5. Zadania Narodowego Banku Polskiego 22
1.6. Rodzaje banków 23

Rozdział II. Funkcje banków w gospodarce 30
2.1. Udział w kreacji pieniądza 30
2.2. Alokacja i transformacja środków 31
2.3. Koncentracja kapitałów przez bank 32
2.4. Transformacja pieniądza w czasie 33

Rozdział III. Formy bankowych rozliczeń zagranicznych i krajowych 34
3.1. Rozliczenia krajowe 34
3.2. Rozliczenia zagraniczne 37
3.3. Akredytywa dokumentowa 37
3.4. Czeki i karty płatnicze 39

Zakończenie 41
Bibliografia 47
Spis rysunków 50

Wstęp

Wraz z rozwojem w Polsce gospodarki rynkowej pojawiło się nasycenie usługami bankowymi. Rozwój rynku przyczynił się do zwiększenia popytu na usługi bankowe, szczególnie w bankowości detalicznej oraz inwestycyjnej.

Banki są podstawowym czynnikiem gospodarki rynkowej. Są one instrumentem alokacji kapitału w gospodarce oraz wyspecjalizowanym pośrednikiem pomiędzy deponentami oferującymi kapitał i poszukującymi kapitału kredytobiorcami.

Wzrost konkurencji na rynku bankowym sprawia, iż jakość usług stała się podstawowym czynnikiem zdobywania przewagi konkurencyjnej, wyznaczającym pozycję rynkową banku. Równocześnie, jakość usług jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na postrzeganie banku przez klientów i co jest tego konsekwencją – na jego wyniki finansowe. Zdobycie mocnej konkurencyjnej pozycji wymaga świadczenia przez banki usług o jakości wyższej niż oczekiwana, gdyż tylko w tym bowiem przypadku, jak potwierdzają wyniki badań, klient ma większą skłonność do dalszych zakupów produktów bankowych, a także mniejszą skłonność do zmiany banku.

Ewolucja bankowości z pozycji sektora niemal niczym nie zagrożonego, chronionego licznymi regulacjami państwowymi, do pozycji sektora poddanego ostrym regułom konkurencji i zmuszonego do stosowania rynkowych metod walki o klientów, wydaje się jednym z najciekawszych zjawisk współczesnej gospodarki. Jest to jednocześnie główna przyczyna podjęcia przez autorkę tematu niniejszej pracy.

Współczesne banki stoją w obliczu problemów natury strategicznej i strukturalnej. Kwestie strategiczne dotyczą zachowania dotychczasowej pozycji w systemie usług finansowych, której zachwianie nastąpiło na skutek włączenia się do rywalizacji o klientów – na równi z bankami – instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, instytucji rynku kapitałowego oraz podmiotów niefinansowych.

W rezultacie, banki nie mogą już liczyć na swoją quasi-monopolistyczną pozycję w zaspokajaniu potrzeb oszczędzania, pożyczania i inwestowania, ponieważ w każdym z tych obszarów napotykają na poważną konkurencję z zewnątrz. Dotyczy to w równym stopniu obsługi podmiotów korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych. Problemy natury strukturalnej dotyczą wyboru drogi rozwoju, jaką powinny przyjąć duże instytucje bankowe. Chodzi o rozstrzygnięcie dylematu, czy rozwijać równolegle działalność inwestycyjną i detaliczną, realizując model bankowości uniwersalnej, czy też rozdzielić oba te obszary i pójść drogą specjalizacji, skoncentrowanej na potrzebach określonego segmentu rynkowego.

Zarówno problemy strategiczne jak i strukturalne mogą być rozwiązane tylko pod warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku. W tym sensie kluczowe znaczenie ma poznanie przyczyn, dla których jedne banki są bardziej skuteczne od innych w zakresie przyciągania kapitału, powiększania swojej wartości czy osiągania zysku.

Niniejsza praca skupia się na współpracy banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi. Jest to obszar, w którym wyzwania stojące przed bankami są szczególnie trudne i wymagające. Rynek usług bankowych a wszelkie cechy masowego rynku konsumenckiego, co powoduje konieczność włączenia do działalności takich funkcji, jak badania i rozwój, marketing, dystrybucja, promocja. To z kolei oznacza perspektywę przeorientowania modelu zarządzania bankiem i podporządkowania go regułom, obowiązującym wszystkie rynkowe instytucje usługowe. Marketingowy aspekt przemian, jakie już mają miejsce i jeszcze dokonają się w sektorze bankowym, stanowił kolejną ważną inspirację do podjęcia przez autorkę tej właśnie problematyki.

Banki mają duże doświadczenie w powiększaniu aktywów materialnych i w zarządzaniu nimi. Mieści się to w kluczowych kompetencjach sektora bankowego i nie wybiega poza tradycyjnie rozumiane sposoby konkurowania. Z tego względu skuteczne zarządzanie obszarem aktywów materialnych zostało zaliczone do tradycyjnych czynników przewagi konkurencyjnej banków. Znacznie mniejsze doświadczenie sektor bankowy zdołał zgromadzić w zakresie kształtowania aktywów niematerialnych. Takie kwestie, jak innowacyjne podejście do dystrybucji, wybór strategii rynkowej, polityka silnej marki, czy kształtowanie relacji z klientami, wykraczają poza kluczowe kompetencje banków i wymagają nowych umiejętności, niemających tradycji w sektorze bankowym. Dlatego też zostały one uznane za nietradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej banków.

W obliczu zmian zewnętrznych banki stanęły przed koniecznością redefinicji swojej roli w gospodarce oraz gruntownej zmiany modelu zarządzania. Ewolucja, jaka dokonała się w charakterze sektora bankowego przedstawiona jest w rozdziale drugim. Polega ona na przejściu banków od roli pośrednika finansowego do roli wyspecjalizowanej instytucji usługowej. Wymaga to nie tylko zmiany dotychczasowej filozofii działania, lecz także opanowania całkiem nowych kwalifikacji i kompetencji. W rozdziale drugim zdefiniowane jest także kluczowe pojęcie niniejszej pracy, a mianowicie pojęcie przewagi konkurencyjnej.

Na podstawie tej definicji, a także modelu dynamiki wartości, zidentyfikowane zostały czynniki przewagi konkurencyjnej banków. Budowanie przewagi w takich obszarach, jak: wielkość banku, udział w rynku, sieć dystrybucji stacjonarnej i wyposażenie techniczne, zostało zaliczone do czynników tradycyjnych. Natomiast tworzenie innowacyjnych kanałów dystrybucji, strategia rynkowa, polityka marki oraz kształtowanie relacji z klientami, czyli obszary wykraczające poza kluczowe kompetencje banków, zostały potraktowane jako nietradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie współpracy banku w polskim systemie bankowym z bankami zagranicznymi.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki banków w systemie bankowym. Na wstępie przedstawione zostało pojęcie i rola banków. Następnie zaprezentowano charakterystykę polskiego systemu bankowego. W dalszej części rozdziału uwagę skupiono na takich zagadnieniach jak podstawy prawne i Nadzór bankowy. Pod koniec omówiono zadania Narodowego Banku Polskiego oraz rodzaje banków.

W rozdziale drugim ukazane zostały funkcje banków w gospodarce. Następnie przedstawiono udział banków w kreacji pieniądza oraz alokację i transformację środków. Dalej swoją uwagę skupiono na koncentracji kapitałów przez bank oraz transformacji pieniądza w czasie.

W rozdziale trzecim przedstawione zostały formy bankowych rozliczeń zagranicznych i krajowych. Temat rozwinięto za pomocą takich zagadnie jak rozliczenia krajowe oraz rozliczenia zagraniczne. Następnie przybliżono pojecie akredytywy dokumentowej oraz omówiono pojęcie czeku i kart płatniczych.

Całość opracowania powstała w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Walory turystyczne Hiszpanii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ATRAKCYJNOŚĆ WALORÓW TURYSTYCZNYCH 4
1.1. Atrakcyjność turystyczna i jej podział 4
1.2. Walory turystyczne jako produkt turystyczny 8
1.3. Walory turystyczne środowiska naturalnego 10
1.4. Walory turystyczne dóbr kultury 17
1.5. Walory turystyczne współczesnych osiągnięć 23

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA HISZPANII 25
2.1. Położenie Hiszpanii 25
2.2. Klimat i roślinność 30
2.3. Historia i polityka 35
2.4. Gospodarka 39
2.5. Rynek pracy 42

ROZDZIAŁ III. WALORY TURYSTYCZNE JAKO GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJU W HISZPANII 46
3.1. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Hiszpanii 46
3.2. Regiony turystyczne Hiszpanii 50
3.3. Ruch turystyczny 62

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 72
SPIS ZDJĘĆ 73
SPIS WYKRESÓW 74

WSTĘP

Turystyka w obecnych czasach jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną życia, czynnikiem rozwoju kultury, wzajemnego poznania i działalności gospodarczej. Turystyka jest bardzo ważnym źródłem dochodów ludności wielu krajów i regionów o szczególnych walorach turystycznych.

Turystyka uprawiana jest najczęściej w czasie wolnym. Czas wolny we współczesnej cywilizacji jest jedną z najwyżej cenionych warto­ści wywierających wpływ na osobowość człowieka i decydującej o jakości życia a jego rozmiary traktowane są jako jeden z wyznaczników dobrobytu społecznego, rozwoju kulturalnego, a nawet poziomu zdrowotności w krajach czy grupach spo­łecznych. Czas wolny obej­muje wszystkie zajęcia, którym jednostka może się oddawać z własnej woli, np. dla odpoczynku, rozrywki, rozszerzenia swych wiadomości lub innego kształcenia (bezinteresownego), albo dobrowolnego udziału w życiu społecznym, po uwolnie­niu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. Czas wolny jest to czas, który pozostaje człowiekowi po wypełnieniu przez niego obowiązków zawodowych, domowych i szkolnych, i który jest przeznaczany na wypoczynek, rozrywkę i rozwój osobowości.

Turyści najchętniej uprawiają turystykę w miejscach gdzie znajduje się jak najwięcej walorów turystycznych. Przez pojęcie walory turystyczne rozumie się specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które stanowią przedmiot zaintereso­wania turystów. Cechy walorów ma takie środowisko przyrod­nicze, które jest atrakcyjne z punktu widzenia turystycznego lub krajoznawczego.

Celem pracy jest zaprezentowanie walorów turystycznych Hiszpanii.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest atrakcyjność walorów turystycznych, a więc: atrakcyjność turystyczna i jej podział , walory turystyczne jako produkt turystyczny, walory turystyczne środowiska naturalnego, walory turystyczne dóbr kultury oraz walory turystyczne współczesnych osiągnięć.

W rozdziale drugim dokonana jest charakterystyka Hiszpanii, a więc: położenie Hiszpanii, klimat i roślinność, historia i polityka, gospodarka oraz rynek pracy.

W trzecim rozdziale przedstawione są walory turystyczne jako główne czynniki rozwoju w Hiszpanii, a więc: przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Hiszpanii, regiony turystyczne Hiszpanii oraz ruch turystyczny.

W pracy korzystano z dostępnej literatury przedmiotu, stron internetowych oraz dostępnych badań dotyczących turystyki, ruchu turystycznego.

Wpływ telewizji na osobowość człowieka

Wstęp 2

Rozdział I. Telewizja jako medium – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Media w ujęciu definicyjnym 4
1.1.1. Rodzaje mediów 7
1.1.2. Funkcje mediów 12
1.1.3. Odbiorcy i publiczność mediów 16
1.2. Telewizja – cechy, funkcje, język telewizji 22
1.2.1. Właściwości telewizji 27
1.2.2. Telewizja – najpotężniejszy środek przekazu 28

Rozdział II. Osobowość – pojęcie, cechy, płaszczyzny 31
2.1. Definicja osobowości 31
2.2. Teorie osobowości 34
2.3. Rodzaje osobowości 42
2.4. Zaburzenia osobowości 44

Rozdział III. Wpływ telewizji na osobowość człowieka 46
3.1. Rodzaje oraz specyfika wpływu a także czynniki warunkujące jego skuteczność i zasięg 46
3.2. Odbiór prospołecznych i aspołecznych treści przez dzieci 53
3.3. Dziecko przed telewizorem – pedagogiczny aspekt problematyki 56
3.4. Rola wzorów osobowych oraz sytuacji w kształtowaniu postaw 61

Zakończenie 66
Bibliografia 71

Wstęp

Wprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1999 r. do szkół ścieżki międzyprzedmiotowej: Edukacja czytelnicza i medialna, a od 2000 r. przedmiotu Media w edukacji na studiach pedagogiki, jest spowodowane trzema głównymi przesłankami:

Po pierwsze, dynamicznym rozwojem mass mediów i hipermediów oraz ich dominującym znaczeniem w dokonujących się kulturowych przemianach. Media te decydują o istocie i charakterze kultury popularnej, intensyfikują procesy globalizacji, ale i sprzyjają też procesowi odwrotnemu – personalizacji produkcji i odbioru. W niebywałym zakresie upowszechniają kulturę (kultury), zaspokajają i kreują potrzeby, zainteresowania, upodobania i nie pozostają bez wpływu na stymulowanie i przewartościowanie postaw twórczych.

Po drugie, to te media pełnią dominującą rolę w edukacji – instytucjonalnej, rów­noległej i ustawicznej, edukacji bez granic wiekowych, społeczno-kulturowych, narodowych. Dla jednej piątej dorosłych mieszkańców Ziemi będących analfabetami są jedynym oknem na świat i wszechpotężnym źródłem informacji. Orientują w globalnych problemach świata, rozszerzają horyzonty i rekompensują brak kontaktu ze szkołą. W przypadku ludzi o wysokim poziomie wykształcenia media te mogą być odbierane ambiwalentnie, ale mogą też pełnić funkcje pozytywne łącznie z generowaniem nowych informacji i wpływać na sposób myślenia.

Po trzecie, niebywały systematyczny rozwój tych mediów, ich trudna do ogarnięcia bogata oferta programowa zróżnicowana pod względem zawartości i formy wymusza podjęcie zabiegów edukacyjnych – uczenia efektywnego korzystania z nich, począwszy od etapu umiejętności selektywnego wyboru programów do wzbogacającego ich odbioru. Zadanie to – wbrew pozorom – nie należy do łatwych, ponieważ poza rozeznaniem we wszechstronnej ofercie musi uwzględnić uwarunkowania psychospołeczne i kulturowe odbiorcy, uczyć wprowadzenia w specyficzny język mediów, a w przypadku multimediów opanowania technologii informacyjnej, lub umiejętności porozumiewania się człowieka z komputerem i interpretacji masy informacji niezbornych i cząstkowych. Pożądanym efektem takiego selektywnego wyboru i aktywnego odbioru jest zdobycie i przyswojenie wiadomości, rozwój zainteresowań i kształtowanie pożądanych postaw społecznych.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty wpływu telewizji na osobowość człowieka. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to telewizja jako medium – istota i zakres pojęcia: media w ujęciu definicyjnym, telewizja – cechy, funkcje, język telewizji.

Rozdział drugi to osobowość – pojęcie, cechy, płaszczyzny: definicja osobowości, teorie osobowości, rodzaje osobowości i zaburzenia osobowości.

Rozdział trzeci to wpływ telewizji na osobowość człowieka: rodzaje oraz specyfika wpływu a także czynniki warunkujące jego skuteczność i zasięg, odbiór prospołecznych i aspołecznych treści przez dzieci, dziecko przed telewizorem – pedagogiczny aspekt problematyki oraz rola wzorów osobowych oraz sytuacji w kształtowaniu postaw.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Wpływ szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego na rozwój zawodowy pracowników niepełnosprawnych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ ZAWODOWY CZŁOWIEKA I ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA 5
1.1. Etapy rozwoju zawodowego człowieka 5
1.2. Czynniki mające wpływ na przebieg rozwoju zawodowego 7
1.3. Wybory strategiczne w formułowaniu podstaw polityki organizacji w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich 9
1.4. Szczególne obszary mogące wymagać określonej polityki organizacji w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich 11
1.5. Działania na rzecz rozwoju pracowników 16

ROZDZIAŁ II. SZKOLENIE, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALE ZAWODOWE JAKO FORMA WSPIERANIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW 18
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje 18
2.2. Formy podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji przez pracujących i bezrobotnych 23
2.3. Polityka szkoleniowa a zarządzanie 26
2.4. Strategie profesjonalnego zarządzania rozwojem zasobów ludzkich 29

ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 32
3.1. Niepełnosprawni na rynku pracy w Polsce 32
3.2. Edukacja zawodowa 36
3.3. Kształcenie ustawiczne dorosłych w okresie ich aktywności zawodowej 38
3.4. Rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych 43
ROZDZIAŁ IV. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Przedmiot i cel badań 48
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
4.3. Metody i techniki badań 51
4.4. Teren, organizacja badań oraz charakterystyka próby badawczej 53

ROZDZIAŁ V. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 58
5.1. Podstawowe dane o respondentach 58
5.2. Analiza i interpretacja wyników badań 60
5.2.1. Zasadność i konieczność dokształcania i doskonalenia zawodowego osób niepełnosprawnych 60
5.2.2. Wpływ dokształcania i doskonalenia zawodowego na rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych. 63
5.2.3. Wpływ dokształcania i doskonalenia zawodowego na zmiany w życiu prywatnym osób niepełnosprawnych. 67
5.2.4. Podmioty motywujące osoby niepełnosprawne do dokształcania i doskonalenia zawodowego. 69
5.2.5. Pomoc od pracodawców i innych instytucji otrzymywana przez osoby niepełnosprawne dokształcające i doskonalące się. 70
5.2.6. Przydatność form dokształcania i doskonalenia zawodowego osób niepełnosprawnych. 71
5.3. Wnioski z badań 72

ZAKOŃCZENIE 75
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS RYSUNKÓW 83
ANEKS 84

Status uchodźcy – cudzoziemca w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Miejsce cudzoziemca i uchodźcy w ustawodawstwie europejskim 4
1.1. Konwencja Genewska jako uniwersalny, międzynarodowy zbiór praw i obowiązków 4
1.1.1. Klauzule wykluczające 10
1.2. Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 roku oraz 2005/85/WE z dnia 01 grudnia 2005 roku 14
1.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 19
1.4. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 21
1.4.1. Europejskie Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców, Strasburg 1959 21
1.4.2. Europejskie porozumienie o Przekazywaniu odpowiedzialności za Uchodźców, Strasburg 1980 23

Rozdział II. Problematyka praw cudzoziemców w prawie polskim 25
2.1. Definicja cudzoziemca 25
2.2. Statusy prawne cudzoziemców oraz wynikające z nich prawa i obowiązki 26
2.2.1. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 26
2.2.2. Zezwolenie na osiedlenie 31
2.2.3. Pobyt tolerowany 32
2.3. Ograniczenia praw 35

Rozdział III. Polityka azylowa w Polsce 44
3.1. Katalog praw i wolności uchodźcy 44
3.1.1. Definicja uchodźcy 44
3.1.2. Nadanie statusu uchodźcy 47
3.1.3. Zasada non refoulement 51
3.2. Instytucje do spraw uchodźców w Polsce 55

Rozdział IV. Prawa cudzoziemca i uchodźcy, a prawa obywatela 66
4.1. Wybrane prawa cudzoziemca i uchodźcy 66
4.2. Wybrane prawa obywatela UE 71
4.3. Wnioski 82

Zakończenie 84

Bibliografia 87

Systemy czasu pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota czasu pracy i wymiar czasu pracy 3
1.1. Pojęcie czasu pracy 3
1.1.1. Definicja systemu czasu pracy 3
1.1.2. Czas pracy a praca zmianowa 8
1.1.3. Doba i tydzień pracowniczy 9
1.1.4. Ustalanie systemów czasu pracy 10
1.2. Wymiar czasu pracy 11
1.2.1. Dobowy czas pracy 11
1.2.2. Tygodniowy czas pracy 14
1.2.3. Czas pracy w okresie rozliczeniowym 18

Rozdział II. Opis systemów czasu pracy 21
2.1. Podstawowy 21
2.2. Zrównoważonego czasu pracy 22
2.3. Zadaniowy 24
2.4. Skróconego tygodnia pracy 25
2.5. „Pracy weekendowej” 25
2.6. Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia 33

Rozdział III. Systemy szczególne czasu pracy 43
3.1. W ruchu ciągłym 43
3.1.1. Charakterystyka systemu 43
3.1.2. Zalety wprowadzenia tego systemu 44
3.1.3. Wady systemu 45
3.2. Akcesoryjny rodzaj czasu pracy – przerywany czas pracy 45
3.2.1. Charakterystyka systemu 45
3.2.2. Ograniczenia systemu 46

Zakończenie 52
Bibliografia 58

System wynagradzania pracowników firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Cel działania przedsiębiorstw 4
1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa jako cel główny 4
1.1.1. Składniki wartości przedsiębiorstwa 5
1.1.2. Czynniki wartości przedsiębiorstwa 7
1.2. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa 12
1.3. Metody wyceny przedsiębiorstw 15

Rozdział II. System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie 18
2.1. Pojęcie wynagrodzenia 18
2.2. Funkcje wynagrodzenia 24
2.3. Struktura wynagrodzenia 32

Rozdział III. Wynagrodzenie jako element kosztów przedsiębiorstwa 39
3.1. Pojęcie kosztu 39
3.2. Podział kosztów na materialne i niematerialne oraz rzeczowe i osobowe 43
3.3. Wynagrodzenie jako koszt osobowy 46

Rozdział IV. System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie X S.A. 50
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 50
4.2. Zatrudnienie oraz rodzaje form płac 57
4.3. Wartościowanie pracy jako element systemu motywacji 64

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Regulacje prawne wyboru do organów przedstawicielskich 4
1. Istota i rodzaje demokratycznych wyborów 4
2. Różnice pomiędzy prawem a systemem wyborczym 7
3. Pojęcie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego 19

ROZDZIAŁ II. Zasady wyboru do organów przedstawicielskich 22
1. Zasada powszechności 22
1.1. Czynne i bierne prawo wyborcze 22
1.2. Ograniczenia powszechności praw wyborczych 28
1.3. Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw wyborczych 33
2. Zasada równości praw wyborczych 34
3. Zasada bezpośredniości 42
4. Zasada tajności głosowania 45
5. Zasada wolności wyborów 48

ROZDZIAŁ III. Organizacja wyborów 51
1. Zarządzenie i termin wyborów 51
2. Podział na okręgi i obwody wyborcze 52
3. Organy przeprowadzające wybory 53
4. Spisy wyborców 55
5. Zgłoszenie kandydatów (list) 57
6. Rejestracja kandydatów (list) 60
7. Głosowanie 62
8. Ustalenie wyników głosowania i ważność wyborów 63
9. Uzupełnianie składu organów 72

ROZDZIAŁ IV. Systemy ustalania wyników wyborów 74
1. System większościowy 74
2. System proporcjonalny 78
3. Zalety i wady obu systemów 82

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98