Archiwum autora: pracedyplomowe

System finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. System i kluczowe aspekty oświaty w Unii Europejskiej 4
1.1. Struktura oświaty 4
1.2. Edukacja wczesnoszkolna 4
1.3. Kształcenie podstawowe i średnie 9
1.4. Nauczyciele 15
1.5. Języki obce 17
1.6. Szkolnictwo w Polsce 19

Rozdział II. Finansowanie oświaty w Unii Europejskiej 23
2.1. Europejski wymiar edukacji a zmiany w polskiej oświacie 23
2.2. Środki na edukację 29
2.3. Wydatki publiczne przeznaczone na edukację 30
2.4. Wahania w wysokości nakładów pomiędzy państwami 31
2.5. Problem średniego poziomu kształcenia 31
2.6. Szkoły prywatne a szkoły publiczne 32
2.7. Wynagrodzenia nauczycieli 32
2.8. Decyzje budżetowe władz centralnych i fundusze prywatne 33

Rozdział III. System i finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej 42
3.1. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Anglii 42
3.1.1. Struktura systemu edukacji 42
3.1.2. Etapy edukacji 42
3.1.3. Szkoły państwowe i prywatne 45
3.2. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Niemczech 46
3.2.1. Struktura systemu edukacji 46
3.2.2. Etapy edukacji 47
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 51
3.3. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Polsce 53
3.3.1. Struktura systemu edukacji 53
3.2.2. Etapy edukacji 53
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 58

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

System motywacji pracowników w przedsiębiorstwie

Celem pracy jest identyfikacja i ocena instrumentów motywacji pracowniczej oraz wskazanie ich pożądanych ich zmian w świetle własnych badań ankietowych pracowników w badanym przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawy motywowania pracowników – istota, teorie, instrumenty, cechy, środki motywowania 4
1.1. Istota motywacji pracowniczej 4
1.2. Teorie motywacji pracowniczej 7
1.3. Instrumenty pobudzania motywacji do pracy 16
1.4. Ekonomiczne środki motywacji pracowniczej 22
1.5. Nieekonomiczne środki motywacji pracowniczej 24

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka organizacyjno-ekonomiczna „X” 29
2.1. Geneza, rozwój i struktura organizacyjna 29
2.2. Działalność gospodarcza 36
2.3. Analiza zatrudnienia 41
2.4. Pozycja rynkowa – analiza SWOT 45

Rozdział 3. Identyfikacja i pożądane zmiany w instrumentach motywacji pracowniczej w „X” 53
3.1. Metodyka badań ankietowych instrumentów motywacji pracowniczej 53
3.2. Systemy ankietowe 57
3.3. Pożądane zmiany w instrumentach motywacji pracowniczej 69

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis schematów i rysunków 83
Spis wykresów 84
Aneks 86

System oceniania telemarketerów w call center w firmie Axel Springer Kontakt sp. z o.o.

WSTĘP 1

ROZDZIAŁ I. OCENIANIE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 3
1.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- zagadnienia teoretyczne 3
1.2. Ocenianie pracowników 12
1.2.1. Pojęcie i cele 12
1.2.2. Zasady i kryteria 16
1.2.3. Techniki oceniania 20

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE 24
2.1. Teren badań 24
2.2. Cel badań 25
2.3. Problem i problematyka badawcza 26
2.4. Hipoteza 28
2.5. Metody badań 30

ROZDZIAŁ III. RELACJA MIĘDZY OCENAMI OCENIANIA A WARUNKAMI PRACY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 32
3.1. Procedura i kryteria oceny telemarketerów 32
3.2. Ocena elementów oceniana 42
3.2.1. Cele i zasady 42
3.2.2. Okres oceniania 46
3.2.3. System oceniania 47
3.3. Ocena pracy własnej 49
3.4. Ocena elementów warunków pracy 52
3.4.1. Wynagrodzenia 52
3.4.2. Elementy organizacyjne 54
3.4.3. Współpraca w zespole 59
3.5. Docenianie pracowników 61

PODSUMOWANIE- WERYFIKACJA HIPOTEZ 66

BIBLIOGRAFIA 69

SPIS TABEL 71

SPIS RYSUNKÓW 72

ZAŁĄCZNIKI 74

System transportu w przedsiębiorstwie logistycznym i możliwości jego doskonalenia

Koncepcja pracy oraz pierwszy rozdział

  1. przeprowadzić analizę literaturowa dotycząca systemu transportu samochodowego.
  2. opracować strukturę, zadania i charakterystyki techniczne pojazdów mechanicznych w przedsiębiorstwie logistycznym.
  3. opracować strukturę zarządzania systemem transportowym w przedsiębiorstwie logistycznym.
  4. opracować projekt koncepcyjny doskonalenia systemu stacjonarnego i dynamicznego zarządzania transportem w przedsiębiorstwie logistycznym.
  5. opracować uwarunkowania wdrożeniowe zmodyfikowanego systemu transportu w przedsiębiorstwie logistycznym.
  6. opracować wnioski końcowe.

Rozdział I. Transport samochodowy 2
1.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym 2
1.1.1. Uregulowania krajowe 4
1.1.2. Regulacje międzynarodowe 15
1.2. Infrastruktura transportu samochodowego 16

Systemy MRP i ERP w procesach produkcyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemów do wspomagania zarządzania procesów wytwórczych 5
1. Przyczyny wzrostu zainteresowania systemami informacyjnymi 6
2. Ewolucja systemów informacyjnych 9
3. DRP – planowanie zasobów dystrybucji 13
4. ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa 17
5. Wdrożenie systemów informatycznych 18

Rozdział II. Zróżnicowanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie zarządzania 27
1. System makrologistyczny 27
1.1. Firmy koncentrujące się na produkcji materialnej 29
1.2. Firmy handlowe 30
2. Powiązania struktury organizacyjnej z zarządzaniem logistycznym 32
3. Zarządzanie zmianą w organizacji z powodu wprowadzenia logistyki 39
4. Kryteria doboru właściwej formy organizacji logistyki w firmie 43

Rozdział III. Metodyka wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 46
1. Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki 46
1.1. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 46
2. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 50
2.1. Koncepcja zarządzania wyszczuplającego 50
2.2. Reengineering 51
2.3. Koncepcja zarządzania komputerowo zintegrowanego 55
2.4. Kompleksowe zarządzanie jakością 58
3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej 62
4. System logistyczny przedsiębiorstwa 64

Rozdział IV. Kryteria doboru rozwiązań w zakresie wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 69
1. Analiza zrównoważenia przepływów pomiędzy sferą dystrybucji oraz zaopatrzenia (układ zaopatrzeniowo-dystrybucyjny) 69
2. Analiza centrów kosztów logistycznych 73
3. Analiza przeprowadzona z perspektywy węzłów oraz ścieżek systemu logistycznego 79
4. Badanie kanałów logistycznych (z perspektywy firm uczestniczących w procesie logistycznym – od zamówienia aż do produktu finalnego) 89

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel i rysunków 100

Struktura organizacyjna gospodarki mieszkaniowej

Wstęp 3

Rozdział I. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 5
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie 5
1.2. Tworzenie struktury organizacyjnej 6
1.3. Zasady budowy struktury organizacyjnej 11
1.4. Typy struktury organizacyjnej 14
1.5. Dostosowanie struktury organizacyjnej do misji i wizji firmy 22

Rozdział II. Ogólne informacje o Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 26
2.1. Sochaczew jako otoczenie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa 26
2.2. Historia przedsiębiorstwa 29
2.3. Działalność przedsiębiorstwa na rynku usług mieszkaniowych 30
2.4. Podstawowe usługi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 34

Rozdział III. Ewolucja struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 38
3.1. Ogólna istota strategii organizacyjnej przedsiębiorstwa 38
3.2. Istota i ogólny model strategii 47
3.3. Korzyści i niekorzyści strategii organizacyjnej 51
3.4. Ewolucja strategii organizacyjnej od 1999 roku 53

Rozdział IV. Przesłanki przyszłej struktury organizacyjnej 56
4.1. Wskazanie jaka struktura byłaby najlepsza dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 56
4.2. Schemat budowy proponowanej struktury organizacyjnej 61
4.3. Wdrożenie struktury organizacyjnej oraz efekty wdrożenia – metodologia i wyniki badań własnych 66

Zakończenie 75

Literatura 77

Spis rysunków 80

Spis tabel 81

Aneks 82

Zarządzanie procesami logistycznymi na przykładzie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Comfort

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY TEORETYCZNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Rola procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.1. Definicja, rodzaje i znaczenie procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.2. Logistyka jako koordynacja procesów 9
1.1.3. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – definicja i charakterystyka 16
1.2. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie 24
1.2.1. Zarządzanie infrastrukturą procesów 24
1.2.2. Wybrane elementy organizacji procesów logistycznych 37
1.3. Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie 44
1.3.1. Podejścia stosowane w doskonaleniu procesów 44
1.3.2. Ograniczenia w doskonaleniu procesów 46
1.3.3. Wybrane narzędzia doskonalenia procesów 47

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „COMFORT” SP. Z O. O. ZAKŁAD PREFABRYKACJI BETONU W RAKOWICACH MAŁYCH 53
2.1. Rys historyczny firmy 53
2.2. Struktura organizacyjna 55
2.3. Przedmiot działalności 56
2.4. Sytuacja finansowa firmy 61
2.5. Perspektywy rozwoju 65

ROZDZIAŁ 3. PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM COMFORT SP. Z O.O. 68
3.1. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych 70
3.2. Usprawnienia i stan docelowy 80
3.3. Propozycje dodatkowych usprawnień 84

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95
ZAŁĄCZNIKI 96

Uwarunkowania i instrumenty promocji funduszy strukturalnych w Polsce

praca magisterska z marketingu terytorialnego

Wstęp 2

Rozdział I. Rola promocji w procesie komunikacji 4
1.1. Znaczenie i instrumenty promocji 4
1.2. Podział, funkcje i rodzaje promocji 11
1.3. Promocja jako forma komunikacji 17

Rozdział II. Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce 26
2.1. Istota i charakterystyka pojęć związanych z funduszami strukturalnymi 26
2.2. Cele funduszy strukturalnych 32
2.3. Cechy instytucji promujących fundusze strukturalne 41

Rozdział III. Działania promocyjne stosowane przez fundusze strukturalne 48
3.1. Mechanizmy promocji stosowane przez fundusze strukturalne 48
3.2. Segmentacja grup docelowych działań promocyjnych 57
3.3. Zakres stosowanych instrumentów do beneficjantów 61

Rozdział IV. Ocena promocji funduszy strukturalnych 68
4.1. Zakres wskaźników oceny skuteczności 68
4.2. Kontrola parametrów działań promocyjnych 71
4.3. Skuteczność działań promocyjnych 77

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis rysunków i tabel 86

Zarządzanie organizacja w sytuacjach kryzysowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I FUNKCJE ORGANIZACJI W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 5
1.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia organizacji 5
1.2. Systemowe ujęcie organizacji 11
1.3. Istota organizacji w ujęciu socjologicznym 15
1.4. Funkcje organizacji 18
1.5. Organizacje portów lotniczych 25

ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 38
2.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 39
2.2. Geneza zarządzania kryzysem 44
2.1. Klasyfikacja kryzysów 46
2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 48
2.3. Źródła i skutki kryzysów 49
2.3. Specyfika zarządzania kryzysowego w porcie lotniczym 54

ROZDZIAŁ 3. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE” 61
3.1. Specyfika zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze 61
3.1.1. Zakres działalności 63
3.1.2. Efektywność działania i kierunki rozwoju 64
3.1.3. Cele i strategie działania 67
3.2. Sytuacje kryzysowe w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 72
3.2.1. Źródła i skutki kryzysów 72
3.3. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 80
3.3.1. Koło zarządzania bezpieczeństwem 80
3.3.2. Czynniki wpływające na prawidłowe zarządzanie zagrożeniami 81
3.4. Strategia zarządzania kryzysem w Przedsiębiorstwie Państwowe Porty Lotnicze 82
3.4.1. Algorytm postępowania w sytuacji kryzysowej 82
3.4.2. Zarządzanie sytuacją kryzysową (awaria techniczna) podstawowego systemu nawigacji lotniczej ILS/DIVOR 84

PODSUMOWANIE 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91

Strategie marketingowe w działalności przedsiębiorstw usługowych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE MARKETINGU

1.1. Pojęcie marketingu

1.2. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu

1.3. Systemowy charakter marketingu

1.4. Zarządzanie marketingowe

1.5. Rola i znaczenie strategii marketingowej

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren badań

ROZDZIAŁ III. STRATEGIE MARKETINGOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Kierowanie rozwojem usług

3.2. Przewaga konkurencyjna

3.3. Strategia promocji

3.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW