Archiwum autora: pracedyplomowe

Jakość usług w turystyce biznesowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. JAKOŚĆ USŁUG- ZAKRES POJĘCIOWY 4
1.1. Cechy usług 4
1.2. Cechy nabywców usług 12
1.3. Idea marketingu usług 16
1.4. Pojęcie jakości 22
1.5. Istota jakości usług 23

ROZDZIAŁ II. USŁUGI TURYSTYKI BIZNESOWEJ 27
2.1. Istota turystyki biznesowej 27
2.2. Indywidualne podróże służbowe 32
2.3. Spotkania 35
2.4. Podróże motywacyjne 37
2.5. Turystyka korporacyjna 40
2.6. Podróże służbowe a turystyka 44

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 53
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Teren i organizacja badań 61
3.5. Charakterystyka próby badawczej 62

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ USŁUG W TURYSTYCE BIZNESOWEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 65
4.1. Analiza wyników badań własnych 65
4.2. Wnioski 76

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89
SPIS SCHEMATÓW 90
SPIS WYKRESÓW 91
ANEKS 92

Jakość obsługi jako przewaga konkurencyjna firm doradztwa finansowego na przykładzie X Sp. z o.o.

Wstęp 2

Rozdział I. Obsługa klienta jako element działalności marketingowej przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie i historia marketingu 4
1.1.1.Geneza marketingu 4
1.1.2. Definicje marketingu 5
2. Zakres działalności marketingowej 11
3. Komponenty obsługi marketingowej 17
3.1.1. Cena 17
3.1.2. Produkt 18
3.1.3. Promocja 20
4. Obsługa klienta w działalności marketingowej 21

Rozdział II. Problematyka obsługi klienta w działalności marketingowej przedsiębiorstwa 24
1. Produkt 24
1.1. Jakość i elastyczność produktu 24
1.2. Szerokość asortymentu i zróżnicowanie produktu 25
1.3. Jakość i zakres świadczonych usług: przesprzedażowych, posprzedażowych i okołosprzedażowych 26
2. Cena 28
2.1. Poziom ceny 28
2.2. Upusty cenowe, ceny promocyjne i obniżki sezonowe 29
2.3. Ceny usług przedsprzedażowych 31
3. Promocja 32
3.1. Opusty, dyskonta i rabaty 32
3.2. Wydłużenie terminu płatności i kredytowanie zakupów 34
3.3. Bezpłatna dostawa do domu i usługa gwarancyjna 36
4. Pomiar satysfakcji klienta 38

Rozdział III. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 45
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
1.1. Geneza powstania 45
1.2. Przedmiot działalności 45
2. Charakterystyka branży 48
3. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa 54

Rozdział IV. Jakość obsługi jako element przewagi marketingowej X Sp. z o.o. 59

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69

Internet jako medium reklamowe

Wstęp 2

Rozdział I. Internet – istota i znaczenie pojęcia 5
1.1. Definicja Internetu 5
1.2. Historia Internetu 7
1.3. Cechy Internetu 15
1.4. Internet a społeczeństwo informacyjne 24

Rozdział II. Reklama – cechy, funkcje, charakterystyka 29
2.1. Pojęcie reklamy 29
2.2. Rodzaje reklamy 33
2.3. Oddziaływanie reklamy 35
2.4. Współczesna reklama 39

Rozdział III. Internet jako medium reklamowe 47
3.1. Popularność Internetu jako środka reklamowego 47
3.2. Rodzaje reklamy w Internecie 54
3.3. Metody badania skuteczności reklamy w Internecie 56
3.4. Planowanie kampanii w Internecie 57

Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel 66

Polityka budowania wizerunku firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa 6
1.1. Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 6
1.2. Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw 10
1.3. Wpływ elementów marketingu-mix na kształtowanie wizerunku 15

Rozdział II. Instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa 22
2.1. Rola public relations 22
2.2. Rola reklamy 24
2.3. Rola sponsoringu 27

Rozdział III. Proces kształtowania wizerunku 32
3.1. Komunikowanie się firmy z otoczeniem 32
3.2. Kształtowanie wizerunku 38
3.3. Budowanie symboliki firmy 45

Zakończenie 52
Bibliografia 55
Spis rysunków 58

Motywacja i ocena pracowników w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POTENCJAŁ SPOŁECZNY W ORGANIZACJI
1.1. Polityka personalna w organizacji
1.2. Proces personalny w organizacji
1.3. Rekrutacja i adaptacja pracowników
1.4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe
1.5. System ocen pracowniczych

ROZDZIAŁ II. PROCESY MOTYWOWANIA DO PRACY
2.1. Motywacja- zakres pojęciowy
2.2. Poglądy na motywację
2.2.1. Poglądy tradycyjne
2.2.2. Poglądy współczesne
2.3. Metody pobudzania motywacji
2.4. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników
2.5. Motywująca rola dobrej organizacji pracy

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ZNACZENIE OCEN PRACOWNIKÓW
3.1. Miejsce systemu ocen w polityce przedsiębiorstwa
3.2. Uwarunkowania systemu ocen
3.3. Metody oceny pracowników
3.4. Kryteria oceny

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA I OCENIANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Polityka personalna firmy
4.3. System motywacyjny firmy
4.4. System ocen okresowych
4.5. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Integracja Polski z Unią Europejską

Wstęp 2

Rozdział I. Integracja europejska. Miejsce Polski w procesach integracyjnych do roku 1989 4
1.1. Pojecie i istota integracji 4
1.2. Procesy integracyjne w Europie po II Wojnie Światowej 6
1.3. Polska w strukturze EWG 9
1.4. Utworzenie Unii Europejskiej 11
1.5. Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej 20

Rozdział II. Procesy integracyjne Polski z Unią Europejską przed rokiem 2004 30
2.1. Etapy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi 30
2.2. Proces integracji Polski w Unii Europejskiej 33
2.3. Strategie negocjacji – rozszerzenie Unii a rozwój gospodarczy 35
2.4. Członkostwo zwyczajne w Unii Europejskiej 39

Rozdział III. Szanse i zagrożenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skutki akcesji – wybrane problemy 43
3.1. Rozszerzenie Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy 43
3.2. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej 47
3.3. Rola państwa i rynku w finansowaniu systemu emerytalnego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 59

Zakończenie 66

Bibliografia 68

Instytucje kontrolne w hotelarstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA HOTELARSTWA 4
1.1. Rys historyczny hotelarstwa 4
1.2. Rodzaje usług hotelarskich 10
1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 15
1.4. Specyfika rynku usług hotelarskich 19

ROZDZIAŁ II. BEZPIECZEŃSTWO W HOTELU JAKO JEDEN Z OBIEKTÓW KONTROLI 25
2.1. Stan bezpieczeństwa w turystyce i hotelarstwie 25
2.2. Wybrane techniczne środki ochrony osób i mienia w hotelach 27
2.3. Odpowiedzialność zarządzającego zakładem hotelarskim za bezpieczeństwo gości 34
2.4. Przepisy bhp i ppoż. w hotelu 42

ROZDZIAŁ III. KONTROLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH 47
3.1. Istota i pojęcie kontroli 47
3.2. System organów kontrolnych obiektów hotelarskich 50
3.2.1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 50
3.2.2. Wojewoda 51
3.2.3. Minister właściwy do spraw turystyki 54
3.3. Inne uprawnienia kontrolne 54
3.3.1. Inspekcja Handlowa 54
3.3.2. Inspekcja Sanitarna 55
3.3.3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 56
3.3.4. Państwowa Straż Pożarna 60
3.3.5. Państwowa Inspekcja Pracy 60
3.4. Charakterystyka działań kontrolnych w hotelarstwie 63

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 74

Instrumenty polityki społecznej w procesie zatrudnienia

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 5
1.1. Pojęcie niepełnosprawności w polityce społecznej 5
1.2. Cele i zasady realizacji polityki społecznej wobec niepełnosprawnych 16

ROZDZIAŁ II. PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY 27
2.1. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 27
2.2. Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 35

ROZDZIAŁ III. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE ORAZ REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 45
3.1. Podstawy polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych 45
3.2. Instytucje wspomagające poszukiwanie pracy przez osoby z ograniczoną sprawnością 48
3.3. Cele rozwoju Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53
3.4. Świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych 55

ROZDZIAŁ IV. OCENA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 64
4.1. Metodologia badań 64
4.2. Wywiad z ekspertem: aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 68
4.3. Wyniki ankiety 70
4.4. Podsumowanie i wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 83
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS WYKRESÓW 85
ZAŁĄCZNIK 86

Ideał wychowania i cele kształcenia w nauczaniu przedszkolnym i podstawowym w krajach UE – na przykładzie Szwecji i Polski

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WARTOŚCI I CELE KSZTAŁCENIA
1.1. Wartości i ich rola w życiu i wychowaniu
1.2. Cele edukacji szkolnej
1.3. Przemiany oświaty a cele kształcenia
1.4. Ogólne cele kształcenia
1.5. Taksonomia celów kształcenia

ROZDZIAŁ II. INTEGRACYJNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ
2.1. Strategia edukacyjna Unii Europejskiej
2.2. Wspólnotowa instytucjonalizacja działań edukacyjnych
2.3. Kreowanie Europejskiego Obszaru edukacyjnego w kontekście strategii lizbońskiej

ROZDZIAŁ III. IDEAŁ WYCHOWANIA I CELE KSZTAŁCENIA W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I PODSTAWOWYM W POLSCE I SZWECJI
3.1. Polska
3.1.1. System oświaty w Polsce
3.1.2. Charakterystyka systemu nauczania przedszkolnego i podstawowego
3.1.3. Organizacja polskiego systemu edukacyjnego
3.1.4. Ocena skuteczności
3.2. Szwecja
3.2.1. System oświaty w Szwecji
3.2.2. Charakterystyka systemu nauczania przedszkolnego i podstawowego
3.2.3. Organizacja szwedzkiego systemu edukacyjnego
3.2.4. Ocena skuteczności

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Hiszpania i jej znaczenie w światowym ruchu turystycznym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TEORIA TURYZMU 4
1.1. Definicje i pojęcia związane z turystyką 4
1.2. Zarys historyczny turystyki na świecie 11
1.3. Główne funkcje turystyki 18

ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 25
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 25
2.2. Cechy ruchu turystycznego 27
2.2.1. Mobilność 27
2.2.2. Kompleksowość 31
2.2.3. Elastyczność 34
2.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 36
2.3. Trendy w ruchu turystycznym 41

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE HISZPANII W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 49
3.1. Położenie kraju 49
3.2. Ludność i gospodarka 52
3.3. Regiony i atrakcje turystyczne 54
3.4. Ruch turystyczny 66

ROZDZIAŁ IV. TURYSTYKA PRZYJAZDOWA DO HISZPANII 68
4.1. Wielkość turystyki przyjazdowej 68
4.2. Sezonowość przyjazdów 77
4.3. Rozmieszczenie przyjazdów 78

ROZDZIAŁ V. PORÓWNANIE HISZPANII I INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 83

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL 102
SPIS RYSUNKÓW 103