Archiwum autora: pracedyplomowe

Rachunek kosztów ABC

Wstęp 2
I. Podstawowe pojęcia związane z kosztami 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
1.2. Źródła informacji o kosztach 9
1.3. Czynniki kształtujące koszty 14
1.4. Kalkulacja kosztów 17
1.5. Metody kalkulacji 19
II. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing – ABC) 24
2.1. Zasady kalkulacji kosztów metodą ABC 24
2.2. Model rachunku ABC 26
2.3. Nośniki kosztów w rachunku ABC 30
2.4. Zasobowy aspekt rachunku ABC 33
2.5. Wykorzystanie rachunku ABC do zarządzania efektywnością zasobów i procesów oraz rentownością produktów i klientów (ABM) 41
III. Rachunek kosztów ABC na przykładzie Poradni Stomatologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 44
3.1. Metodologia badań empirycznych 44
3.2. Określenie kosztów działań 47
3.3. Rachunek kosztów metodą ABC 53
3.4. Ocena możliwości redukcji kosztów świadczonych usług 56
3.5. Warunki zastosowania rachunku kosztów ABC w Przychodni Stomatologicznej 57
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 65
Spis rysunków 66

Przyjęcie okolicznościowe na przykładzie bankietu zasiadanego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. FORMY PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH 4
1.1. Przyjęcia angielskie 4
1.2. Bankiet 15
1.2.1. Bankiet zasiadany 15
1.2.2. Bankiet amerykański 20
ROZDZIAŁ II. NARZĘDZIA OBSŁUGI GOŚCI 23
2.1. Serwis francuski 23
2.2. Serwis angielski 30
2.3. Serwis rosyjski 31
2.4. Serwis „talerzowy” 33
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA BANKIETU ZASIADANEGO 44
3.1. Czynności wstępne 44
3.2. Formy ustawienia stołów 45
3.3. Nakrywanie stołów bankietowych 46
3.4. Dekoracja stołów 51
3.5. Obsługa gości 55
3.5.1. Karty dań 55
3.5.2. Sztuka serwowania 57
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64

Przygotowanie do szkoły dziecka sześcioletniego

Wstęp 3
Rozdział I. Dojrzałość szkolna w świetle literatury 5
1.1. Pojecie i elementy dojrzałości szkolnej 6
1.2. Poglądy i stanowiska wobec problematyki dojrzałości szkolnej 10
1.3. Znaczenie dojrzałości szkolnej dla rozwoju dziecka 13
1.4. Rozwój dojrzałości szkolnej i jego wyznaczniki 17

Rozdział II. Rozwój dziecka 6-letniego 27
2.1. Rozwój fizyczny 29
2.2. Rozwój poznawczy i umysłowy 31
2.3. Rozwój sprawności działaniowej i woli 38
2.4. Rozwój społeczny 39
2.5. Rozwój emocjonalny 41

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cele badań 47
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Zmienne i wskaźniki 52
3.4. Metody i narzędzia badawcze 54
3.5. Organizacja i przebieg badań 58
3.6. Teren badan i charakterystyka próby 60

Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 64
4.1. Nastawienie dziecka do szkoły i nauki 66
4.1.1. Uczucia dziecka w stosunku do szkoły 66
4.1.2. Motywacja dziecka pójścia do szkoły 68
4.2. Przygotowanie dziecka w zakresie umiejętności szkolnych 69
4.2.1. Opanowanie umiejętności czytania 69
4.2.2. Opanowanie umiejętności pisania 71
4.2.3. Opanowanie umiejętności matematycznych 72
4.3. Przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności 72
4.3.1. Opanowanie umiejętności związanych z higieną osobistą 73
4.3.2. Opanowanie umiejętności związanych z ubieraniem się i zdejmowaniem odzieży wierzchniej 74
4.3.3. Opanowanie umiejętności związanych z poruszaniem się po przedszkolu i po ulicy 75
4.3.4. Samodzielność dziecka w wykonywaniu zadań i ich rozumieniu 76
4.4. Przygotowanie dziecka do kontaktów społecznych 76
4.4.1. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się 76
4.4.2. Reagowanie na polecenia osób dorosłych i korzystanie z ich pomocy 77
4.4.3. Przestrzeganie reguł zabaw i współpracowanie z innymi 77
4.5. Przygotowanie dziecka do pracy pod kierunkiem i wykonywania zadań 78
4.5.1. Wypełnianie poleceń i wykonywanie zadań 78
4.5.2. Koncentracja uwagi na zadaniu 79
4.5.3. Dążenie do ukończenia zadania 79

Podsumowanie 81
Bibliografia 83
Streszczenie 86

Przydatność informacyjna rocznego raportu finansowego

Wstęp 1
Rozdział I. Pojęcie, cele i zakres rachunkowości 2
1.1. Istota rachunkowości 2
1.2. Użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości 7
1.3. Przedmiot i podmiot rachunkowości 8
1.4. Metody i zasady rachunkowości 10
1.5. Cechy jakościowe informacji księgowych 12
1.6. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości 14
Rozdział II. Istota i zakres sprawozdawczości finansowej 18
2.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie 18
2.2. Zakres sprawozdania finansowego 19
2.2.1. Bilans i jego zawartość informacyjna 20
2.2.2. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna 25
2.2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 28
2.2.4. Rachunek przepływów pieniężnych 29
2.2.5. Informacja dodatkowa 33
2.2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki 35
2.3. Polityka rachunkowości i jej odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych 35
Rozdział IV. Przydatność informacyjna rocznego raportu finansowego Koudijs Pasze Sp. z o.o. 37
4.1. Opis działalności Spółki 37
4.2. Prezentacja sprawozdania finansowego 38
4.3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 45
4.4. Badanie standingu finansowego przedsiębiorstwa 50
4.5. Wnioski 58
Zakończenie 60
Bibliografia 62

Przestępczość u osób niedostosowanych społecznie

pierwsze trzy rozdziały pracy dyplomowej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA I PRZYCZYNY NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO 6
1.1. Pojęcie niedostosowania społecznego 6
1.2. Środowiskowe determinanty niedostosowania społecznego 11
1.2.1. Rodzina 12
1.2.2. Środowisko szkolne 14
1.2.3. Grupy rówieśnicze 16
1.3. Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich 17
1.3.1. Proces postępujących dewiacji psychospołecznych u nieletnich 18
1.3.2. Model zdrowej osobowości a dostosowanie społeczne 19
1.4. Diagnoza niedostosowania społecznego 22
ROZDZIAŁ 2. ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE 27
2.1. Charakterystyka przestępczości 27
2.2. Rodzaje i uwarunkowania przestępczości 31
2.3. Zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich 43
2.4. Wydźwięk społeczny przestępstwa 47
2.5. Zagrożenie przestępczością i próby jej zapobiegania 50
ROZDZIAŁ 3 KONCEPCJA METODOLOGICZNA BADAN WŁASNYCH 57
3.1 Cele podejmowanych badań empirycznych 57
3.2 Problematyka badań 59
3.3 Zmienna zależna i niezależna 63
3.4 Wskaźniki 64
3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze 68
3.5.1. Metody badawcze 68
3.5.2. Techniki badawcze 72
3.5.3. Narzędzia badawcze 75

Przemoc w rodzinie w percepcji kobiet

Wstęp 4
Rozdział 1. Przemoc w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 6
1.1. Pojęcie przemocy i agresji 6
1.2. Rodzaje przemocy 10
1.3. Uwarunkowania agresji i przemocy 12
1.4. Źródła przemocy w rodzinie 14
1.5. Przemoc jako problem współczesnej świata 16
Rozdział 2. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci 20
2.1. Pojęcie rodziny 20
2.2. Typy rodzin 23
2.3. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 27
2.4. Podstawowe funkcje rodziny 37
2.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka 45
Rozdział 3. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny 56
3.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka 56
3.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci 59
3.2.1. Konflikty rodzinne 62
3.2.2. Konflikty pochodzenia podmiotowego 64
3.2.3. Niewłaściwe metody wychowawcze 66
3.3. Obiektywne źródła konfliktów rodzinnych 70
3.3.1. Praca zawodowa matek 70
3.3.2. Konflikt pokoleń 73
3.3.3. Trudności mieszkaniowe 77
Rozdział 4. Metody badań własnych 80
4.1. Przedmiot i cel badań 80
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 81
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 85
4.4.Teren i organizacja badań 86
4.5.Charakterystyka badanej grupy 87
Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych 88
5.1. Objawy przemocy 88
5.2. Miejsca przejawów przemocy 90
5 3. Główni agresorzy 92
5.4. „Osoby zaufane” 93
5.5.Wyniki badań 95
Wnioski z badań 107
Bibliografia 111
Spis rysunków 115
Spis tabel 116
Aneks: Ankieta dla rodziców; 117

Przedsiębiorczość

Wstęp 2
Rozdział I Polska a Unia Europejska 7
1.1. Polska przed akcesją 7
1.2. Polska po wejściu do Unii Europejskiej 12
1.3. Uwarunkowania rozwoju dla małych przedsiębiorstw w Polsce 21
Rozdział II Prezentacja firmy PB Technik Sp. z o. o. 29
2.1. Historia i profil działalności 29
2.2. Rozwój firmy przed wejściem do UE 32
2.3. Szanse i zagrożenia dla firmy związane z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej 38
Rozdział III Wnioski z przeprowadzonych obserwacji 47
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis tabel 70

Projekt doradczy na podstawie analizy finansowej

WSTĘP 3
Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych 5
1.1. Istota i charakter podatku dochodowego od osób prawnych 5
1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 7
1.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 9
1.4. Techniki poboru podatku 11
1.5. Zmiany w opodatkowaniu osób prawnych 17
Rozdział II. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa X” 22
2.1. Historia powstania przedsiębiorstwa 22
2.2. Forma prawna 23
2.3. Przedmiot i zakres działania 24
2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 29
Rozdział III. Analiza finansowa przedsiębiorstwa „X” Sp. z o.o. w latach 2013-2015 31
3.1. Wstępna analiza bilansu 31
3.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 33
3.3. Analiza podstawowych wskaźników finansowych 34
Rozdział IV. Projekt doradczy 36
4.1. Przedmiot opodatkowania dochodu w przedsiębiorstwie 36
4.2. Przychody i koszty uzyskania przychodu 37
4.3. Podstawa opodatkowania 52
4.5. Odliczenia od dochodu 56
4.6. Wnioski wynikające z projektu 65
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL 72
SPIS WYKRESÓW 73
ANEKS 74

Proces wprowadzania systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO

Wstęp 2
Rozdział 1. Przegląd literatury dotyczący systemów zarządzania jakością 4
1.1. Rys historyczny dotyczący zarządzania jakością 4
1.2. Systemy zarządzania jakością wg norm ISO 10
1.3. Zintegrowane systemy zarządzania jakością 16
1.4. Procesy wdrażania systemów zarządzania jakością 21
Rozdział 2. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Giżycku 28
2.1. Opis ogólny 28
2.2. Zasoby ludzkie w tym struktura 33
2.3. Zasoby materialne 46
2.4. Zasoby finansowe 51
2.5. Otoczenie organizacji-Urzędu Miejskiego 54
Rozdział 3. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Giżycku 57
3.1. Identyfikacja stanu wyjściowego 57
3.2. Polityka jakości i jej cele 61
3.3. Realizacja Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Giżycku 68
3.4. Procedury systemowe 75
3.5. Wybrane procedury wydziałowe Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 83
3.6. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 91
Zakończenie 97
Bibliografia 101
Spis tabel, rysunków i zdjęć 104

Proces badania i oceny zdolności kredytowej

dwa teoretyczne rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 2
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 2
1.1. Ryzyko strategiczne 4
1.2. Ryzyko operacyjne 4
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 6
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 18
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 23
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 27
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 32
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 32
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 32
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 33
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 33
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 38
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 39
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 41