Archiwum autora: pracedyplomowe

Społeczne aspekty zarządzania i reagowania kryzysowego

koncepcja pracy magisterskiej oraz jej część teoretyczna

Rozdział 1. Zarządzanie kryzysowe w literaturze przedmiotu 1
1. Pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego 1
1.1. Kryzys 1
1.2. Zagrożenia 2
1.3. Sytuacja kryzysowa 4
1.4. Zarządzanie kryzysowe 4
2. Rodzaje zagrożeń 5
2.1. Zagrożenia naturalne 5
2.2. Zagrożenia techniczne 6
2.3. Inne zagrożenia 7
3. Geneza zarządzania kryzysowego 9
4. Podstawowe założenia i zasady kierowania w sytuacjach kryzysowych 12
4.1. Fazy zarządzania kryzysowego 12
4.2. Zadania zarządzania kryzysowego 15
4.3. Plany reagowania kryzysowego i ich rodzaje 16
5. Zarządzanie kryzysowe w Polsce 18
5.1. Struktura służb związanych z zarządzaniem kryzysowym na poszczególnych szczeblach 18
5.2. Rola administracji i samorządów terytorialnych w warunkach kryzysu 22
6. Relacje między bezpieczeństwem i obronnością 25
6.1. Sposoby interpretowania zagadnienia bezpieczeństwa 25
6.2. Modele bezpieczeństwa 28

Koncepcja pracy

  1. Uzasadnienie potrzeby podjęcia badań oraz przyjęte założenia teoretyczne
  2. Przedmiot badań
  3. Cel badań
  4. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe
  5. Metoda, techniki, narzędzia badawcze
  6. Teren i organizacja badań
  7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia badawczego
  8. Projekt planu pracy
  9. Literatura

Specyfika internacjonalizacji przedsiębiorstw technologicznych

Wstęp 4

Rozdział I. Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw jako efektywny sposób dostosowany do otoczenia globalizującego się 7
1.1. Globalizacja a internacjonalizacja 7
1.2. Motywy i źródła przewagi 15
1.3. Struktura strategii internacjonalizacji biznesu 23

Rozdział II. Sektor wysokich technologii 29
2.1. Istota i pojęcie wysokich technologii 29
2.2. Znaczenie innowacji w sektorze wysokich technologii 32
2.3. Wielkość sektora w Polsce 41
2.4. Przyszłość elektroniki, informatyki i telekomunikacji 44

Rozdział III. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw technologicznych 49
3.1. Internacjonalizacja i globalizacja życia gospodarczego w świetle teorii 49
3.2. Internacjonalizacja na poziomie makro 54
3.3. Internacjonalizacja na poziomie mikro 63
3.4. Internacjonalizacja etapowa, ewolucyjna, tradycyjna (model Uppsala) 73
3.5. International new ventures (born globals) 74

Rozdział IV. Internacjonalizacja w firmie Nokia i Siemens 77
4.1. Charakterystyka firmy Nokia 77
4.2. Analiza SWOT dla firmy Nokia 81
4.3. Motywy internacjonalizacji firmy Nokia 84
4.4. Analiza SWOT form internacjonalizacji firmy Nokia 89
4.5. Międzynarodowy cykl życia produktów firmy Nokia 90
4.6. Globalizacja marki i dystrybucja międzynarodowa 94
4.7. Znaczenie KTN’ów we współczesnym świecie – przykład Siemens 96

Zakończenie 108
Bibliografia 110
Spis tabel 114
Spis rysunków 115

Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota ryzyka walutowego 5
1.1. Ryzyko a niepewność 5
1.2. Pojęcie waluty i kursu walut 10
1.3. Definicja ryzyka walutowego 13
1.4. Ekspozycja ryzyka walutowego 15
1.5. Przewidywania oraz kwantyfikacja ryzyka walutowego 20

Rozdział II. Instrumenty zabezpieczające rynek walutowy 26
2.1. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem 26
2.2. Kontrakty walutowe 31
2.3. Opcje walutowe 35
2.4. Kontrakty pochodne oparte na opcjach 38
2.5. Walutowe kontrakty futures 42

Rozdział III. Ryzyko walutowe i jego wpływ na wyniki finansowe spółki AMICA S.A. 45
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa AMICA S.A. 45
3.2. Charakterystyka podstawowej działalności spółki 48
3.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat 49
3.4. Ryzyko walutowe i sposoby jego zabezpieczenia w spółce 51
3.5. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem 52
3.6. Kształtowanie się wyniku finansowego oraz wnioski z przeprowadzonej analizy 55

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Rynek pracy w Polsce po 1990 roku

Wstęp 2

Rozdział 1. Rynek pracy w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Instytucje rynku pracy 7
1.2.1. Publiczne służby zatrudnienia 8
1.2.2. Ochotnicze Hufce Pracy i Agencje Zatrudnienia 13
1.2.3. Instytucje szkoleniowe 14
1.2.4. Instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego 15
1.3. Usługi rynku pracy 16
1.4. Instrumenty rynku pracy 21

Rozdział 2. Zatrudnienie i bezrobocie w świetle prawa pracy 28
2.1. Prawo pracy w polskim ustawodawstwie 28
2.2. Warunki zatrudnienia 33
2.3. Bezrobocie jako zagadnienie prawa pracy 39
2.4. Ochrona miejsc pracy a interes prawników, pracodawców i bezrobotnych 44

Rozdział 3. Krajowy rynek pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej 52
3.1. Wiek i struktura bezrobocia 52
3.2. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce 58
3.2.1. System aktywizacji długotrwale bezrobotnych 58
3.2.2. Ograniczanie bezrobocia wśród młodzieży 62
3.3. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 65
3.4. Nowa, zintegrowana strategia promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 67

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce

Wstęp 2

1. Charakterystyka transportu intermodalnego 4
1.1. Pojęcie transportu intermodalnego 4
1.2. Istota przewozów intermodalnych 7

2. Charakterystyka rynku transportu intermodalnego 14
2.1. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce 14
2.2. Transport intermodalny a polityka UE 16

3. Podstawowe bariery w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 24

4. Klasyfikacja transportu intermodalnego 33

5. Infrastruktura punktowa 43
5.1. Terminale kontenerowe 43
5.2. Terminale szynowo-drogowe 46
5.3. Terminale(centra)logistyczne 50

6. Infrastruktura liniowa 53
6.1. Przewozy lądowe 53
6.2. Przewozy wodne 58
6.3. Środki transportu i jednostki ładunkowe 61

7. Wyposażenie w środki transportu i jednostki ładunkowe 67

8. Cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego 73

Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91

Rozwój bankowości internetowej w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Obszar bankowości detalicznej 5
1.1. Uregulowania prawne systemu bankowego 5
1.1.1. Źródła prawa bankowego 5
1.1.2. Zasady polskiego prawa bankowego 6
1.2. Rola i znaczenie banków 14
1.3. Bankowość detaliczna 21

Rozdział II. Bankowość internetowa w Polsce 26
2.1. Usługi w bankowości tradycyjnej i internetowej 26
2.2. Ewolucja bankowości elektronicznej 32
2.3. E-banki 36
2.4. Problem bezpieczeństwa w bankowości internetowej 42

Rozdział III. Perspektywy rozwoju bankowości internetowej 45
3.1. Rynek bankowości internetowej w Polsce 45
3.2. Rekomendacje rozwoju usług bankowości internetowej 46
3.3. Korzyści dla banku z wykorzystania w działalności usług bankowości internetowej 48
3.4. Zagrożenia i bariery rozwoju bankowości internetowej 53

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 67

Spis wykresów 68

Spis rysunków 69
Spis schematów 70

Rynek e-commerce w Polsce

drugi rozdział pracy MBA

Rozdział II. E-commerce w Polsce 3
2.2. E-commerce w Polsce 3
2.2.1. Co kupujemy przez Internet 3
2.2.2. Sposoby płatności i dostarczenia towarów 12
2.3. Zagrożenia i korzyści dla tradycyjnego handlu detalicznego wynikające z rozwoju e-commerce w Polsce 19
2.3.1. Internet a dystrybucja 19
2.3.2. Bariery rozwoju e-commerce 24

Strategia rozwojowo-marketingowa przedsiębiorstwa Decora S.A.

Wstęp 2

Rozdział 1. Strategia rozwojowa i marketingowa – istota metody, kształtowanie i rodzaje 4
1.1. Istota rozwoju, marketing i ich strategie 4
1.2. Klasyfikacja i rodzaje strategii rozwojowo – marketingowych 12
1.3. Metody kształtowania strategii rozwojowo – marketingowej w przedsiębiorstwie 18

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka organizacyjno- ekonomiczna Decora SA 25
2.1. Geneza, rozwój, struktura organizacyjna 25
2.2. Działalność gospodarcza 33
2.3. Efektywność zarządzania zasobami finansowymi 37

Rozdział 3. Pozycja rynkowa Decora S.A. jako podstawa doboru strategicznego 42
3.1 Analiza makrootoczenia 42
3.2 Analiza mikrootoczenia wg Porter’a 46
3.3 Analiza potencjału wewnętrznego 48
3.4 Synteza cząstkowych wyników analiz pozycji rynkowej 56

Rozdział 4. Identyfikacja elementów strategii rozwojowo marketingowej i ich zmiany w świetle pozycji rynkowej Decora S.A. 59
4.1 Strategia rozwoju 62
4.2 Strategia marketingowa 65
4.2.1 Strategia produktu 65
4.2.2 Strategia cenowa 66
4.2.3 Strategia dystrybucji 67
4.2.4 Strategia promocji 70

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel 76
Spis rysunków 77

Sprzedaż kredytów hipotecznych – strategie konkurencyjne Millennium Bank S.A. i Banku Pekao S.A. Analiza porównawcza

Wstęp 3

Rozdział I. Istota marketingu usług finansowych 5
1.1. Zmiany na rynku usług finansowych w Polsce 5
1.2. Ewolucja marketingu usług finansowych 8
1.3. Interpretacja marketingu usług finansowych 10
1.4. Marketing mix 13
1.5. Zarządzanie marketingiem 15
1.6. Organizacja marketingu w banku 17

Rozdział II. Warunki osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych 20
2.1. Rynek bankowy 20
2.2. Myślenie w kategoriach wymagań rynku 23
2.3. Elastyczna struktura organizacyjna 24
2.4. Przekształcanie szans rynkowych w przewagę konkurencyjną 27

Rozdział III. Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych. Zasady osiągania przewagi konkurencyjnej 37
3.1. Rynek kredytów hipotecznych i ich formy 37
3.1.1. Definicja kredytu hipotecznego 37
3.1.2. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego 39
3.1.3. Uczestnicy rynku kredytów hipotecznych 44
3.2. Banki hipoteczne jako podmioty na rynku kredytów hipotecznych 46
3.3. Nadzór nad bankami hipotecznymi 47
3.4. Organizacja banku hipotecznego 49
3.5. Zalety i wady zasady specjalizacji banków hipotecznych 51

Rozdział IV. Sprzedaż kredytów hipotecznych – strategie konkurencyjne Millennium Bank S.A. i Banku Pekao S.A. 59
4.1. Millennium Bank S.A. – charakterystyka i struktura organizacyjna 59
4.1.1. Oferta kredytowa 61
4.1.2. Strategia sprzedaży kredytów hipotecznych 64
4.2. Bank Pekao S.A – charakterystyka i struktura organizacyjna 66
4.2.1. Oferta kredytowa 70
4.2.2. Strategia sprzedaży kredytów hipotecznych 76
4.3. Analiza porównawcza oferty kredytowej 77
4.4. Analiza porównawcza strategii konkurencyjnej sprzedaży kredytów 79

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis tabel 93

Spis fotografii 94

Spis schematów 95

Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego na przykładzie miasta Skierniewice

Wstęp 4

Rozdział I. Geneza i istota samorządu lokalnego 5
1.1. Definicja, cechy, funkcje 5
1.2. Zasady funkcjonowania samorządności 8
1.3. Samorząd lokalny w Polsce 11
1.4. Organizacja samorządu lokalnego 14
1.4.1. Struktura samorządu lokalnego 14
1.4.2. Gmina: zadania, władze 15
1.4.3. Powiat: zadania, władze 17
1.4.4. Województwo: zadania, władze 19
1.4.5. Referendum lokalne 20
1.4.6. Mienie komunalne 22

Rozdział II. Spółdzielczość mieszkaniowa – istota i zakres funkcjonowania 25
2.1. Pojęcie spółdzielni 25
2.2. Przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej 26
2.3. Powstanie i ustanie członkostwa 29
2.4. Organy spółdzielni 34
2.4.1. Walne zgromadzenie 34
2.4.2. Rada nadzorcza 37
2.4.3. Zarząd 38
2.4.4. Zebrania grup członkowskich 40

Rozdział III. Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego na przykładzie miasta Skierniewice 41
3.1. Charakterystyka miasta Skierniewice 41
3.2. Struktura Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 43
3.3. Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 43
3.3.1. Lokalne układy społeczne 43
3.3.2. Społeczność lokalna jako element struktury społecznej 45
3.3.3. Terytorium podstawą lokalnych więzi społecznych 45
3.3.4. Istota władzy lokalnej 48
3.3.5. Przejawy konfliktów i dezorganizacji w lokalnych układach społeczności oraz możliwości ich rozwiązywania 49
3.4. Ocena i podsumowanie funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w kontekście struktury Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 52

Zakończenie 55

Bibliografia 56