Archiwum autora: pracedyplomowe

Sponsoring w sporcie

Wstęp 3
Rozdział 1. Miejsce sponsoringu w teorii marketingu 5
1.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu 5
1.2. Funkcje i cele promocji 12
1.3. Struktura instrumentów promocji 14
1.3.1. Reklama 16
1.3.2. Sprzedaż osobista 22
1.3.3. Public Relations 23
1.3.4. Promocja sprzedaży 27
1.3.5. Sponsoring 30
1.4. Przesłanki doboru instrumentów promocji 32
Rozdział 2. Główne zasady i cele sponsoringu 38
2.1. Geneza i rodzaje sponsoringu 38
2.2. Miejsce sponsoringu w działaniach promocyjnych firm 58
2.3. Instrumenty sponsoringu sportowego oraz pomiar ich efektów 63
2.4. Sponsoring idola klubowego 69
Rozdział 3. Sponsoring na przykładzie rajdów samochodowych 73
3.1. Sponsoring rajdów samochodowych 73
3.2. Sponsorzy rajdów samochodowych 79
3.3. Korzyści dla sponsora 84
3.4. Korzyści dla zawodnika wynikające z posiadania sponsora 89
Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel 101
Spis rysunków 102

Specyficzność sprzedaży bezpośredniej firm akwizycyjnych w Polsce na przykładzie „Amway”

Wstęp 3
Rozdział 1. Sprzedaż: istota, podstawowe funkcje i formy. 5
1.1. Istota i funkcje sprzedaży 5
1.2. Metody i techniki sprzedaży 7
1.3. Zarządzanie sprzedażą 9
Rozdział 2. Sprzedaż bezpośrednia – nowe sposoby docierania do klienta 20
2.1. Historia powstania i definicje marketingu bezpośredniego 20
2.2. Istota sprzedaży bezpośredniej: „klient lojalny”, cele, baza danych 23
2.3. Narzędzia sprzedaży bezpośredniej 26
2.3.1. Sprzedaż osobista. 26
2.3.2. Telemarketing – sprzedaż przez telefon. 35
2.3.3. Direct-mail – wysyłka pocztowa. 37
2.3.4. Internet. 39
Rozdział 3. Sprzedaż bezpośrednia jako forma działalności gospodarczej na przykładzie firmy Amway 43
3.1. Historia firmy 43
3.2. Metody docierania do klienta i sposoby pozyskiwania 49
3.3. Katalog oraz produkty Amway’a 54
3.4. Klienci i dystrybutorzy – charakterystyka 57
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Socjalizacja dziecka a orientacje mentalne rodziców – indywidualizm i kolektywizm

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1.Podstawy metodologiczne badań własnych.
1.1. Założenia i cele badań.
1.2. Metody i techniki badań.
1.3. Charakterystyka wybranej grupy.

Rozdział 2. Analiza przeprowadzonych badań.
2.1. Wyniki badań.
2.2. Wnioski z przeprowadzonych badań.

Skuteczność i efektywność zarządzania

Wstęp 1
Rozdział 1. Sprawność zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie skuteczności rynkowej i efektywności operacyjnej 3
1.1. Pojęcie i cele zarządzania 3
1.2. Funkcje i znaczenie zarządzania 4
1.2.1. Planowanie 6
1.2.2. Organizowanie 7
1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej 8
1.2.4. Kierowanie w węższym znaczeniu 9
1.2.5. Kontrola 10
1.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem 12
1.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania 13
1.3.2. Koncepcja strategii 14
1.3.3. Proces zarządzania strategicznego 15
Rozdział 2. Czynniki skuteczności i efektywności zarządzania 23
2.1. Skuteczność organizacji 23
2.2. Efektywność organizacji 25
2.2.1. Mierniki efektywności – wskaźniki rentowności 28
2.2.2. Wskaźniki płynności jako mierniki efektywności 33
Rozdział 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ S.A. 40
3.1. Prezentacja firmy 40
3.2. Ocena struktury majątkowej, kapitałowej i kapitałowo- majątkowej przedsiębiorstwa 42
3.2.1. Analiza bilansu 42
3.2.2. Rachunek zysków i strat 46
Rozdział 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o analizę wskaźnikową 52
3.1. Płynność finansowa 52
3.2. Ocena sprawności działania 53
3.3. Analiza wspomagania finansowego 55
3.4. Rentowność 56
3.5. Konkurencyjność Przedsiębiorstwa XYZ w przededniu integracji z Unią Europejską. 56
Podsumowanie 66
Wnioski 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 72
Załącznik nr 1 73
Załącznik nr 2 74
Załącznik nr 3 75

Strategia konkurencji jako element zarządzania strategicznego

Wstęp 2
Rozdział I. Istota strategii konkurencji 3
1. Pojęcie strategii konkurencji i czynniki kształtujące jej budowę 3
2. Wytyczne wyboru strategii konkurencji 11
3. Podstawowe rodzaje strategii konkurencji 17
4. Podstawy formułowania skutecznej strategii konkurencji 24
5. Problemy w procesie formułowania strategii konkurencji 27
6. Znaczenie misji i celów dla budowy strategii konkurencji 30
Rozdział 2. Elementy zarządzania strategicznego 35
1. Zarządzanie ryzykiem 35
2. Zarządzanie zmianą 39
3. Zarządzanie rozwojem organizacji 42
4. Zarządzanie wizją organizacji 45
5. Zarządzanie kryzysowe 47
6. Zarządzanie wartością firmy 51
Rozdział 3. Empiryczna ocena funkcjonowania spółki akcyjnej 58
1. Charakterystyka działalności Spółki 58
2. Ocena wyników zarządzania strategicznego w Spółce 66
2.1. Badanie otoczenia 66
2.2. Prognozowanie kierunków zmian i rozwoju 73
2.3. Rozwijanie potencjału Spółki 74
3. Określenie celów i zasad w długim okresie funkcjonowania spółki 76
Zakończenie 80
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 82

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I UWARUNKOWANIA SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6
1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gminnego w Polsce 6
2. Pojęcie samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego 8
3. Zasady gospodarki finansowej w gminie. 16
4. Charakterystyka gminy Śrem 22
Rozdział II ZASADY POZYSKIWANIA BEZZWROTNYCH I ZWROTNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 28
1. Dochody własne 28
2. Subwencje 30
3. Dotacje celowe 35
4. Kredyty i pożyczki 40
5. Obligacje 44
Rozdział III REALIZACJA WYDATKÓW ORAZ GOSPODAROWANIA ZGROMADZONYMI ZASOBAMI FINANSOWYMI W ASPEKCIE SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 47
1. Struktura wydatków świetle ustawy o finansach publicznych 47
2. Podstawy prawne dokonywania wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego 52
3. Funkcjonowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 58
4. Gospodarka budżetowa oraz granice ponoszonych wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 65
Rozdział IV ANALIZA SAMODZIELNOŚCI FINASNOWEJ I SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ŚREM 68
1. Mierniki oceny samodzielności finansowej gminy 68
2. Wskaźniki oceny sytuacji finansowej gminy 72
3. Prognoza długu publicznego 80
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL 92

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Danfoss Sp. z o.o.

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział I. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa – aspekt tematu 2
1.1 Pojęcie strategii 2
1.2 Rodzaje strategii według różnych kryteriów klasyfikacji 7
1.3 Metody formułowania strategii 15
Rozdział II. Charakterystyka przedsiębiorstwa Danfoss Sp. z o.o.  29
2.1. Historia i misja firmy 29
2.2. Produkty i obszary działania 32
2.3. Klienci 36

Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych 5
1.1. Historia powstania plastykowego pieniądza 5
1.2. Rozwój kart płatniczych w Polsce 7
1.3. Systemy kart płatniczych 9
3.1.1. American Express 10
3.1.2. Diner’s Club 12
3.1.3. Europay/MasterCard 14
3.1.4. JCB 17
3.1.5. VISA 19
ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka kart płatniczych 22
2.1.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 22
2.2. Podział kart płatniczych 25
2.2.1. Karty „parapłatnicze” 26
2.2.2. Karty płatnicze 27
2.2.3. Podział kart płatniczych według segmentacji klientów 40
2.2.4. Podział kart płatniczych według zasięgu ich funkcjonowania 41
2.3. Dodatkowe funkcje kart płatniczych 42
ROZDZIAŁ 3. Wady i zalety używania kart płatniczych 44
3.1. Rozliczenia transakcji 44
3.2. PolCard – polski system rozliczeniowy 52
3.3. Korzyści podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty 54
3.3.1. Korzyści dla posiadacza 54
3.3.2. Korzyści dla akceptanta 55
3.3.3. Korzyści dla wystawcy 56
3.4. Zagrożenia systemu 59
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach

Wstęp 2
Rozdział I. Wstępna charakterystyka sektora MSP w Polsce 4
1. Definicja i cechy charakteryzujące polski sektor MSP 4
2. Źródła finansowania małych średnich przedsiębiorstw 9
3. Cele i kierunki polityki rządu wobec sektora MSP w Polsce 15
4. Zmiany polityki handlowej efektem przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej 19
Rozdział II. Formalno – prawne podstawy funkcjonowania MSP 28
1. Ustawa o prawie działalności gospodarczej a sektor MSP 28
2. Ustawa o wolności gospodarczej szansą dla rozwoju przedsiębiorczości 35
3. Różnice i podobieństwa między analizowanymi ustawami 42
Rozdział III. Stan sektora MSP w Polsce w latach 2000 – 2003 53
1. Charakterystyka polskiego sektora MSP 53
2. Rozwój sektora MSP w Polsce 56
3. Bariery rozwoju małych średnich przedsiębiorstw w Polsce 62
4. Perspektywy rozwoju polskiego sektora MSP 69
Rozdział IV. Stan sektora MSP Katowicach w latach 2015 – 2017 77
1. Charakterystyka sektora MSP w Katowicach 77
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach 82
3. Bariery rozwoju sektora MSP w Katowicach 89
4. Perspektywy rozwoju katowickiego sektora MSP 92
Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis tabel 107
Spis rysunków 108

Rozwój małych firm transportowych

Wstęp
Rozdział I. Miejsce i rola małej firmy w gospodarce rynkowej
1. Pojęcie małej firmy
2. Cechy małego biznesu
3. Specyfika kierowania i funkcjonowania firm
4. Przedsiębiorczość w małej firmie
Rozdział II. Problemy decyzyjne i ograniczenia rozwoju małych firm
1. Ograniczenie w rozwoju małych firm – niepewność i ryzyko
2. Zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne wobec małych firm
3. Przyczyny upadku małych firm
Rozdział III. Specyfika gospodarki transportowej
1. Rola, własność oraz wielkość małych firm transportowych
2. Specyfika małych firm transportowych na przykładzie procesu integracji europejskiej
3. Sytuacja, tendencje zmian w małych firmach transportowych
Rozdział IV. Czynniki, które ograniczają i hamują rozwój transportu
1. Przedsiębiorstwo transportowe w okresie transformacji rynkowej
2. Przyczyny zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby zapobiegania
3. Deregulacja i jej skutki w polskim transporcie
Rozdział V. Charakterystyka badanej firmy
1. Powstanie i rozwój firmy
2. Efektywność pracy w firmie
3. Dokumentacja i koszty w badanej firmie
4. Analiza dynamiki i struktury kosztów własnych w badanej firmie
Zakończenie
Biblioteka
Spis tabel
Spis wykresów