Analiza sytuacji majątkowej i finansowej Nadleśnictwa Kańczuga

Wstęp 1
Rozdział 1. Metodyka analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 9
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 12
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 15
Rozdział 2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 19
2.1. Analiza wskaźnikowa elementem analizy finansowej 19
2.2. Analiza płynności 21
2.3. Analiza sprawności działania 24
2.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 27
2.5. Analiza rentowności 32
Rozdział 3. Analiza wskaźnikowa Nadleśnictwa Kańczuga 36
3.1. Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Kańczuga 36
3.2. Analiza bilansu 45
3.3. Rachunek zysków i strat 50
3.4. Analiza wyników. 57
Zakończenie. Podsumowanie analizy przedsiębiorstwa 62
Bibliografia 64