Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego oraz strategie jego restrukturyzacji

I. Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego.

1. Charakterystyka sektora

1.1. Warunki podstawowe
1.2. Natura produktu
1.3. Baza surowcowa
1.4. Przetwórstwo mleka
1.5. Produkcja i spożycie artykułów mleczarskich
1.6. Obroty handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi
1.7. Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka
w sektorze
1.8. Rozmiary rynku
1.9. Sytuacja ekonomiczna sektora
1.10 Elastyczność cenowa i dochodowa

2.Struktury rynkowe i charakterystyka przedsiębiorstw

2.1. Podstawowe typy struktur rynkowych
2.2. Charakterystyka przedsiębiorstw
2.3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
w sektorze
2.4. Status prawny
2.5. Lokalizacja przedsiębiorstw

3. Analiza sytuacji konkurencyjnej sektora mleczarskiego przy
zastosowaniu modelu Portera

3.1.Kondycja finansowa przedsiębiorstw mleczarskich w latach 1994-1998
3.2.  Analiza pięciu sił dla przemysłu mleczarskiego
3.2.1. Siła przetargowa dostawców
3.2.2. Stopień rywalizacji w sektorze
3.2.3. Zagrożenie ze strony substytutów
3.2.4. Zagrożenie ze strony nowych
konkurentów
3.2.5. Siła przetargowa nabywców
3.3. Podsumowanie i wnioski

II. Strategie restrukturyzacji

1. Wstęp

2. Skorygowany Program Restrukturyzacji Sektora
Mleczarskiego

2.1. Ogólne cele programu
2.2. Cele szczególne
2.3. Zakres realizacji programu
2.4. Instytucje odpowiedzialne
2.5. Spodziewane efekty programu
2.6. Koszty

3. ?Strategia Rozwoju Polskiego Mleczarstwa? przyjęta przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? listopad 1999

3.1. Główne cele strategiczne
3.2. Cele szczegółowe strategii
3.3. Spodziewane efekty realizacji strategii
3.4. Kryteria uprawniające do przyznawania preferencji za pośrednictwem AriMR oraz środków pomocowych i przedakcesyjnych
3.5. Koszty

4. Ustawa o rynku mleka i przetworów mlecznych

4.1. Komisja Porozumiewawcza ds. Mleka i Przetworów
Mlecznych
4.2. Fundusz Promocji Mleczarstwa
4.3. Dopłaty bezpośrednie
4.4. Wsparcie dla rynku przetworów mlecznych
4.5. Wnioski

5. Strategie liderów sektora mleczarskiego

5.1. Charakterystyka przedsiębiorstw w sektorze i ich
sytuacja ekonomiczna
5.2. Strategie konkurencji przodujących przedsiębiorstw mleczarskich

6. Podsumowanie i wnioski

III. Literatura