Bezrobocie w Polsce w latach 2010-2016 i sposoby przeciwdziałania

Wstęp

Rozdział 1. Rynek pracy w Polsce

1.1. Istota i pojęcie bezrobocia
1.2. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy
1.3. Przeobrażenia na rynku pracy w latach 2011-2015

Rozdział 2. Bezrobocie w Polsce w latach 2011-2016

2.1. Poziom i struktura bezrobocia wg wybranych kryteriów
2.2. Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce
2.3. Poziom bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej

Rozdział 3. Formy walki z bezrobociem

3.1. Pasywne formy walki z bezrobociem
3.2. Aktywne formy walki z bezrobociem
3.3. Polityka rynku pracy w Polsce

Zakończenie

Bibliografia