Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej spółek IT

WSTĘP 2

1. CEL ISTNIENIA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
1.1. Wskaźniki płynności 4
1.2. Wskaźniki sprawności działania 7
1.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 10
1.4. Wskaźniki rentowności 12
1.5. Wskaźniki rynku kapitałowego 14
1.6. Modele systemu wczesnego ostrzegania 18

2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA FIRM INTERNET GROUP S.A. I COMARCH S.A. DOSTARCZAJĄCYCH USŁUGI INFORMATYCZNE I TELEINFORMATYCZNE
2.1. Analiza wskaźnikowa INTERNET GROUP S.A. 26
2.1.1. Ogólna charakterystyka spółki 26
2.1.2. Sprawozdawczość finansowa spółki 28
2.1.3. Analiza wskaźnikowa spółki 32
2.2. Analiza wskaźnikowa COMARCH S.A.  37
2.2.1. Ogólna charakterystyka spółki 37
2.2.2. Sprawozdawczość finansowa 39
2.2.3. Analiza wskaźnikowa spółki 41

3. PORÓWNANIE FIRM INTERNET GROUP S.A. I COMARCH S.A.
3.1. Funkcjonowanie spółek w branży IT 46
3.2. Analiza porównawcza kondycji finansowej analizowanych spółek z wykorzystaniem wskaźników 48

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL 61
SPIS WYKRESÓW 62
SPIS WZORÓW 63