Analiza funkcjonowania rynku turystycznego miasta Kołobrzeg

Wstęp 2

Rozdział I. Specyfika rynku usług turystycznych i jego elementy 4
1.1. Pojęcie i funkcje rynku 4
1.3. Rynek usług turystycznych a rynek dóbr materialnych 7
1.4. Cechy rynku turystycznego 14
1.5. Wybrane cechy rynku turystycznego strefy nadmorskiej 17

Rozdział II. Czynniki rozwoju turystyki 26
2.1. Czas wolny a turystyka 26
2.2. Inne czynniki rozwoju współczesnej turystyki 30

Rozdział III. Podaż dóbr i usług turystycznych miasta 35
3.1. Walory turystyczne 35
3.2. Zagospodarowanie turystyczne 40
3.3. Ważne produkty turystyczne 51

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

Wstęp

Rosnąca popularność wyjazdów turystycznych jako formy spędzania czasu wolnego przyczynia się do stałego wzrostu liczby turystów. Tendencja ta nie ulega istotnym zmianom nawet pod wpływem takich zjawisk, jak zamachy terrorystyczne czy katastrofy przyrodnicze, które przyczyniają się do krótkotrwałych wahań w liczbie osób wyjeżdżających, silniej oddziałują zaś na zachowania turystów, wybierane formy wypoczynku czy docelowe miejsca wyjazdów. Wynika to z faktu, że turystyka stała się jednym z głównych elementów współczesnego stylu życia, a jednocześnie przyjęła funkcję jednego z wyznaczników jego poziomu. Powoduje to stałe zapotrzebowanie na realizację wyjazdów turystycznych i ciągłe zwiększanie oczekiwań z nim związanych, skutkujące mnożeniem i różnicowaniem potrzeb turystów.

Podczas wszystkich działań, których efektem jest wyjazd turystyczny, zaczynając od momentu jego planowania, przez przygotowanie, realizację i powrót, turysta odczuwa konieczność zaspokojenia wielu potrzeb związanych z wyjazdem. Część z nich musi być zaspokojona przez turystę samodzielnie, większość zaś wymaga zaangażowania podmiotów turystycznych. Świadczenie usług na rzecz turysty jest konieczne zarówno w przypadku, gdy turysta decyduje się na wykupienie imprezy w biurze turystycznym, jak i gdy samodzielnie organizuje i realizuje podróż turystyczną, gdyż wtedy także potrzebuje noclegu czy informacji. Wszelkie formy świadczeń na rzecz turysty, związane z realizacją wyjazdu turystycznego mieszczą się w sektorze rynku turystycznego. Jest to pojęcie bardzo szerokie, ponieważ w jego skład wchodzą nie tylko usługi typowo turystyczne, bezpośrednio związane z uczestnictwem w wyjeździe, ale także usługi wtórnie związane z wyjazdem czy wynikające jedynie z indywidualnych potrzeb turystów.

Rynek turystyczny ze względu na swoją różnorodność rozwija się bardzo dynamicznie. Znaczenie obsługi turystycznej w gospodarce turystycznej jest coraz większe, gdyż zapotrzebowanie na nią stale rośnie, nawet w sytuacji, gdy liczba turystów nie wzrasta lub gdy maleje. Dodatkowo jej konsekwencje ekonomiczne i pozaekonomiczne są identyfikowane nie tylko w regionach recepcji turystycznej, ale również w regionach emisji turystycznej i tranzytowych.

Celem pracy jest analiza funkcjonowania rynku turystycznego w Kołobrzegu stanowiąca treść niniejszego opracowania.

Treść pracy została ujęta w trzech rozdziałach, z których każdy obejmuje określony temat.

W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną specyfikę rynku usług turystycznych oraz jego elementy. Następnie przybliżono pojecie i funkcje rynku. W dalszej części rozdziału omówiono takie zagadnienia jak rynek usług turystycznych a rynek dóbr materialnych, cechy rynku turystycznego oraz wybrane cechy rynku turystycznego strefy nadmorskiej.

W rozdziale drugim scharakteryzowano czynniki rozwoju turystyki. Następnie porównano pojęcia czasu wolnego z turystyką oraz przedstawiono inne czynniki rozwoju współczesnej turystyki.

Rozdział trzeci został poświęcony podaży dóbr i usług turystycznych miasta. Treścią tego rozdziału są walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz ważne produkty turystyczne.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie.