Analiza finansowa salonu samochodowego

Wstęp 3
Rozdział. I. Zakres oraz metodyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Analiza finansowa integralna częścią rachunkowości 4
1.2. Przedmiot oraz zakres finansowej analizy przedsiębiorstwa 8
1.3. Istota standingu finansowego przedsiębiorstwa 9
1.3.1. Wskaźniki płynności finansowej 9
1.3.2. Wskaźniki rentowności 12
1.3.3. Wskaźniki obrotowości 14
1.3.4. Wskaźniki zadłużenia 17
1.4. Pozostałe metody analizy finansowej 19

Rozdział. II. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
2.1. Finansowa analiza w ocenie oraz rozliczeniu jednostki gospodarczej 23
2.2. Płaszczyzny analizy finansowej 25
2.3. Potencjał informacyjny sprawozdawczości finansowej 28
2.3.1. Bilans 30
2.3.2. Rachunek zysków i strat 32
2.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 34
2.3.4. Informacja dodatkowa 35
2.3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 36
2.4. Cele rynkowego gospodarowania przesłanką analizy finansowej 38

Rozdział III. Ocena przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod analizy finansowej na przykładzie salonu samochodowego „FOLWARK” Mirosław Niewiadomy Autoryzowany Dealer Forda 41
3.1. Powstanie i działalność salonu samochodowego 41
3.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 45
3.3. Wskaźnikowa ocena działalności przedsiębiorstwa 50
3.3.1. Wskaźniki finansowej płynności 50
3.3.2. Wskaźniki rentowności 51
3.3.3. Wskaźniki obrotowości 52
3.3.4. Wskaźniki zadłużenia 53
3.4. Wnioski 54

Zakończenie 55
Załączniki 56
Bibliografia 63
Spis tabel 64
Spis rysunków 65