Analiza finansowa przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
1.2. Podmioty dokonujące oceny sytuacji finansowej i ich cele 9
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 12
1.4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych w analizie finansowej 15
1.5. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 20
1.6. Istota analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 24
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA SFINKS POLSKA S.A. 27
2.1. Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie 27
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 33
2.3. Działalność przedsiębiorstwa 37
2.4. Strategia i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 41
ROZDZIAŁ III. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ 46
3.1. Analiza bilansu 51
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 53
3.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 55
3.4. Analiza wskaźnikowa 56
3.5. Ocena kondycji finansowej firmy 60
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66