Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie jego sprawozdań finansowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Rola analizy finansowej 4
1.1. Znaczenie i cel analizy finansowej 4
1.2. Odbiorcy analizy finansowej 9
1.3. Miejsce analizy finansowej 12
1.4. Metody analizy finansowej 19

Rozdział 2. Źródła, narzędzia i techniki analizy finansowej 23
2.1. Materiał źródłowy analizy ekonomicznej 23
2.1.1. Bilans 25
2.1.2. Rachunek zysków i strat 26
2.1.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 27
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa 28
2.2. Analiza pozioma i pionowa 33
2.3. Analiza wskaźnikowa 38

Rozdział 3. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa DRAK 51
3.1. Wstępna analiza sprawozdań spółki 51
3.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 52
3.1.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 58
3.2. Analiza wskaźnikowa 61
3.3. Sytuacja finansowa firmy i jej perspektywy rozwojowe 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis wykresów 75
Spis rysunków 76