Analiza ekonomiczno-finansowa firmy handlowej

Wstęp 3

1. Istota, cele oraz źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota oraz miejsce analizy finansowej w systemie analiz 5
1.2. Przedmiot i cele analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.3. Sprawozdania finansowe, jako źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej 10
1.3.1. Bilans źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 11
1.3.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych firmy 13
1.3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 18
1.3.4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20

2. Metody analizy finansowej 24
2.1. Pojęcie analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 24
2.2. Metody analizy ekonomiczno-finansowej 27
2.3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa 31
2.3.1. Wskaźniki płynności finansowej 32
2.3.2. Wskaźniki rentowności 34
2.3.3. Wskaźniki sprawności działania 36
2.3.4. Wskaźniki zadłużenia 39

3. Zastosowanie metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Dr Irena Eris 44
3.1. Charakterystyka spółki oraz jej otoczenia 44
3.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej 51
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 58
3.4. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej Dr Irena Eris 61
3.4.1. Ocena płynności finansowej 61
3.4.2. Ocena rentowności przedsiębiorstwa 63
3.4.3. Wskaźniki sprawności działania 64
3.4.4. Wskaźniki zadłużenia 66

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 72
Spis wykresów 73
Spis rysunków 74