Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Ekspresowa Komunikacja Drogowa Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji 4
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 4
1.2. Źródła analizy finansowej 13
1.3. Metody analizy finansowej 16
Rozdział II. Charakterystyka analizy wskaźnikowej oraz 24
2.1. Wskaźniki płynności 24
2.2. Sprawozdawczość finansowa w świetle obowiązującej ustawy o rachunkowości 31
2.3. Bilans majątkowy i jego struktura 35
Rozdział III Prezentacja EKD Sp. z o.o., 45
3.1. Podstawowe informacje o firmie i jej pozycja na rynku 45
3.2. Charakterystyka transportu samochodowego 50
3.3. Wstępna analiza 65
Rozdział IV. Analiza sprawozdań finansowych Spółki Ekspresowej Komunikacji Drogowej z o.o. 71
1. Analiza dynamiki i struktury aktywów 71
2. Analiza dynamiki i struktury pasywów 74
3. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 76
4. Analiza wskaźnikowa EKD Sp. z o.o. 79
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis wykresów 90