Internet i polityka

Wstęp 3
Rozdział I. Internet jako nowoczesny środek komunikowania 5
1.1. Geneza internetu 5
1.2. Funkcje internetu 12
1.3. Podstawowe założenia komunikacji internetowej 17
Rozdział II. Media w komunikowaniu politycznym 23
2.1. Pojęcie komunikowania politycznego 23
2.2. Miejsce mediów masowych w komunikowaniu się społeczeństwa 27
2.3. Media masowe a system polityczny 32
2.4. System komunikowania politycznego 39
Rozdział III. Współpraca polityków z mediami 49
3.1. Partie polityczne 49
3.2. Indywidualni działacze polityczni 58
3.3. Relacje partii i działaczy politycznych z mediami masowymi 67
3.3.1. Modele stosunków silnych ogniw komunikowania politycznego 68
3.3.2. Transakcyjny charakter relacji aktorów politycznych i mediów masowych 71
Rozdział IV. Wykorzystanie internetu w działalności politycznej 79
4.1. Nowe strategie komunikacyjne działaczy politycznych 79
4.1.1. Marketing polityczny, wyborczy i społeczny 81
4.1.2. Reklama polityczna 85
4.1.3. Polityczne public relations 90
4.1.4. Konsultanci polityczni 99
4.2. Internet jako medium politycznego przekazu 101
4.3. Internet a wybory 104
4.4. Internet i polityka w Polsce 110
Zakończenie 120
Bibliografia 122
Spis tabel i rysunków 126